Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 152Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Власник квартири Якін звернувся до нотаріуса за посвідченням правочину купівлі-продажу житла, за яким квартира переходила б у власність Кожіна.

Нотаріус відмовив у посвідченні договору за таких підстав: по-перше, квартира була раніш отримана Які-ним у 2000 році за договором купівлі-продажу, що зареєстрований на товарній біржі й нотаріально не посвідчений; по-друге, Якін самочинно перепланував квартиру, без дозволу місцевого виконкому, що суперечить житловому законодавству України.

Чи вірні дії нотаріуса? Які документи необхідні для продажу житла?

 

Завдання № 153

При укладенні договору контрактації плодів, ягід, сухофруктів і меду фермерське господарство запропонувало включити в договір обов’язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва і вивозити її власним транспортом. Заготівельна організація в свою чергу запропонувала записати в договорі положення, згідно з яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним транспортом. Крім цього, виник спір про термін поставки вишні. Господарство збиралося 30 % вказаної продукції поставити в червні, а 70 % – в липні. Заготівельна організація наполягала на тому, щоб вся вишня була поставлена в липні. Спір між сторонами було передано до господарського суду.

Як вирішити вказаний спір?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання загальної характеристики договорів про передачу майна у власність. Знати особливості укладення договорів: купівлі-продажу, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), поставки тощо. Знати зміст та сторони договору.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України вiд 05.02.2004 № 1456-IV Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат

Закон україни вiд 12.05.1991 № 1023-XII Про захист прав споживачів

Мінекономіки (до2000р.); Наказ вiд 22.02.1995 № 23 Про встановлення оптових цін і рентної плати на газ природний та тарифів на його транспортування

Верховна Рада України; Постанова вiд 06.10.2005 № 2974-IV Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо оподаткування спадщини та дарування)

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К., 1998.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.-.

Гуйван П. Особенности сделок электроснабжения и их место в системе договоров //Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 2. – с. 13-16

Голембо Л. Підстави виникнення зобов”язань за поставкою: план чи самостійна ініціатива// Право України. - 1996. - № 5 – с. 34.

Гриняк А. Спірні питання договорів дарування та довічного утримання як підстав виникнення спільної власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

Кравцова Т. Особливості правового режиму укладення державних контрактів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Кузьміна М. Визначення поняття «якість продукції»та критерії її оцінки // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Чернов Є. Укладання міжнародних договорів купівлі продажу товарів // Право України. – 1992. - № 12. – С. 17.

Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в України // Право України. – 1999.- № 6.–С.58.

Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 11.–С. 49.

Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці / Н. Безсмертна // Право України. — 2007. — N 5. — С. 53-57.

Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) / І. Тімуш // Право України. — 2004. — N 1. — С. 52-55.

Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду / Л. Панова // Право України. — 2004. — N 8. — С. 57-59.

Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Рабінович А. Право людини на якісні продукти харчування: нормативно-юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальна характеристика) // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Саракун І. Особливості купівлі-продажу корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. -№ 12

Пашутін Є. Державна реєстрація договору купівлі-продажу нерухомості// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

М. П. Апанасюк Момент укладення договору ренти \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 4.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)