Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 142Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за договором позики передасть Супрунову суму в розмірі 17 000 грн. 1 липня 2003 р. вони уклали договір позики письмово та посвідчили його нотаріально. За цим договором Марченко повинен був передати означену суму не пізніше 1 вересня 2003 р. В призначений термін Марченко відмовився передати вказану суму через те, що між ним та Супруновим виникла сварка.

Супрунов посилаючись на те, що договір не може бути в односторонньому порядку розірвано, звернувся до суду.

В позові він просив зобов’язати Марченко виконати умови договору позики.

Як необхідно вирішити справу?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання договору, його види. Знати зміст цивільно-правового договору. Знати порядок укладання договору.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Президент України; Указ вiд 13.09.2007 № 865/2007 Питання розвитку договірно-правової бази українсько-російського співробітництва

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.-.

Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c.

Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М., 1940.

Гавзе Ф. Й. Обязательственное право. (Общие положення). — Минск, 1968. 466

Голованов Н. М. Обязательственное право. — СПб., 2002.

Зобов'язальне право / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Иоффе О. С. Обязательственное право. — М., 1975.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К., 1998.

Егоров Н. Д. Классификация обязательств по советскому гражданському праву / Советское государство й право. — 1989. — № 3. — С. 36-43.

Новицкий Й. Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. — М., 1950.

Зобов'язальне право: Теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

Карабань В.Спонукання до укладання цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти) // Право України. – 2000.- № 10.–С.24.

Запорожець А. Поняття, сутність та зміст договору приєднання // Право України. – 1991. - № 9. – С. 9.

Луць В. Договори у підприємницькій діяльності // Право України. – 1992. - № 7. – С. 15.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 58.

Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Еволюція норм договірного права у конкурсному процесі / Н. Барабашова, В. Бондік // Право України. — 2003. — N 11. — С. 45-49.

Банасевич І. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Бершадська І. Предмет застави при заставі цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Богославець В. Природа договірних правовідносин щодо надання правової допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірних зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)