Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального праваЧитайте также:
  1. A. Права
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. II. Левая и правая стороны
  5. II. Права посетителей судов
  6. III Права, обязанности и ответственность
  7. III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря суда.

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання (частина 1)

Всього годин18, у т.ч. лекції4, практичне заняття4, самостійна робота10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 30-31 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.

2. Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.

3. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні.

4. Загальна характеристика виконання зобов’язання.

5. Виконання зобов’язання частинами.

6. Строк (термін) виконання зобов’язання.

7. Місце виконання зобов’язання.

8. Валюта виконання грошового зобов’язання.

9. Зустрічне виконання зобов’язання. Виконання альтернативного зобов’язання. Солідарне зобов’язання.

Додаткові питання:

21. Особливість виконання зобов’язання при множинності осіб.

22. Передоручення і переадресування виконання зобов’язання.

23. Загальні правила про предмет виконання зобов’язання.

24. Предмет виконання грошових зобов’язань.

Теми для рефератів:

1. Актуальні проблеми зобов’язального права.

2. Особливості виконання солідарного зобов’язання.

3. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види; підстави звільнення.

4. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.

 

Відповідаючи на питання перше необхідно розкрити поняття зобов’язального права. Встановити його місце в системі галузі цивільного права. Розкрийте поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Вкажіть на загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Відповідаючи на питання друге необхідно дати визначення зобов’язань. Вказати на підстави виникнення зобов’язального правовідношення. Вкажіть критерії класифікації зобов’язань та їх види.

Відповідаючи на питання третє необхідно дати визначення зобов’язання. Дайте загальну характеристику суб’єктного складу зобов’язань. Охарактеризуйте роль третіх осіб у зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати загальну характеристику виконання зобов’язання. Зазначити умови виконання зобов’язань. Охарактеризувати виконання зобов’язання належними сторонами.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення зобов’язального правовідношення. Вказати чи можливе виконання зобов’язання частинами.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення строку (терміну) та зобов’язання. Визначте роль строку (терміну) виконання у зобов’язанні. Вкажіть, яке значення має строк (термін) виконання зобов’язання.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення зобов’язання. Вказати на роль, яку відіграє місце виконання у зобов’язанні.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати визначення грошей (грошових коштів) та зобов’язання. Проаналізувати нормативно-правові акти, які встановлюють платіжний засіб в Україні. Визначити, у якій валюті може виконуватися грошового зобов’язання.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно дати визначення виконання зобов’язання. Вказати характеристику зустрічного виконання зобов’язання. Зазначити загальні правила виконання альтернативного зобов’язання. Дати визначення солідарного зобов’язання, його особливості.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)