Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 180Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

За договором між ВАТ “Вовчанські ковбаси” та приватним торгівельним підприємством “До Вашого столу” (далі – ПТП) останньому надавалось право торгувати продукцією під торгівельною маркою ВАТ “Вовчанські ковбаси”.

При перевірці виявилось, що в магазині у продажу є м’ясні вироби інших товаровиробників, зокрема ХМК, “Черкаська шиночка” та інших.

ВАТ “Вовчанські ковбаси” звернулося в господарський суд з позовом до ПТП про припинення договору та стягнення з нього незаконно отриманого прибутку. Одночасно були подані позови до названих товаровиробників про незаконне користування торговою маркою і виплату компенсації.

У відзиві на позов Харківський м’ясокомбінат вказав, що у договірних зв’язках з ПТП не перебуває і продукцію йому для реалізації не поставляє, а наявні на момент перевірки м’ясні вироби його виробництва були придбані ПТП на передсвятковому пільговому оптовому розпродажу.

ВАТ “Черкаська шиночка” також заперечувало будь-які договірні зв’язки з ПТП. Звідки в того з’явились його вироби невідомо.

Як слід вирішити спори?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо договорів про комерційну концесію та спільну діяльність. Знати особливість укладання договорів про комерційну концесію та спільну діяльність.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Господарський кодекс

Цивільний кодекс

Земельний кодекс

Кримінальний кодекс

Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 № 997-XIV

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 №959-12

Указу Президента України від 4 липня1998 р. N 735 Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг

Постанова Про затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних від 31 березня 1999 р. N 507

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Щодо договору комерційної концесії від 11.02.2004 № 761

Державна податкова адміністрація України Про порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи від 30.09.2004 № 571

Наказі Державної податкової адміністрації України від 11.07.1997 № 234 "Про затвердження Порядку ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи"

Наказ Про затвердження Порядку погодження договорів про спільну діяльність від 18.06.2007 № 423

Рекомендації Вищого господарського суду № 04-5/11 від 10.06.04 Про деякі питання вирішення спорів повязаних із захистом прав інтелектуальної власності

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М.: БЕК, 1994

Підопригора 0.0. та інші. Цивільне право України. Правові основи підприємницької діяльності. -К.: Вентурі, 1994

Фірат А. В. Франчайзинг і франчайзинговий договір: Навч.-практ. посібник. — К.: Істина, 2002. — 240 с

Основи інтелектуальної власності. — К.: Ін Юре, 1999. — С. 262-285.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. — М.: Статут, 2002. — С. 959-1032.

Майданик Р.А. Траст; собственность и управление капиталами. — К.:Наук, думка, 1995.

Генкин А. С. Эффективный траст: Опыт Западной Европы и российская практика. — М.: Альпина, 1999.

Романен Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. — М.:Юрист, 2001.

Гражданское право: Учебник: в 2 томах / Отв. Ред ЕА Суханов. – М.: БЕК, 2000. – Том 2, полутом 1. – С. 563 – 610.

Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.

Луцъ В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. —К.: Юрінком Інтер, 1999.

Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Участь держави Україна у концесійних відносинах / І. Ніколаєв // Право України. — 2004. — N 10. — С. 44-47.

Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3

Сидоров Я. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 6

Величко О. Коротко про юридичну природу договору франчайзингу \\ Юридичний журнал. – 2003. - № 1.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)