Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Будова і принцип роботи
  4. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  5. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

 

Варіант 1

1 Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Наведіть приклади літературних норм.

2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Чому?

Особа — це людина, з одного боку, як істота біологічна, як індивід з його природними благами (життя, фізичне і психічне здоров'я, воля, честь та гідність), а з другого — як найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відно­синах з державою.

Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які закріплені в Конституції України (економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні та особисті), а також ті, які передбачені в інших законах України (право на приватну власність та її недоторканність, на підприємницьку діяльність, на страйки, на екологічно безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, на свободу думки, свободу пере­конання, свободу совісті, свободу листування і вибір місця проживання) (Науково-практичний коментар Криміналь­ного кодексу України).

3. Напишіть автобіографію. Назвіть основні її реквізити.

4. Поясніть значення поданих слів.

Акциз, валюта, кон'юнктура, маркетинг.

 

Варіант 2

1. Дайте, визначення офіційно-ділового стилю та перелічіть його головні ознаки.

2. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Поліщук Павло Опанасович 18 квітня 2002 р. отримав у магазині «Канцтовари» при­ладдя на суму 150 гривень. Назвіть реквізити цього документа.

3. Прочитайте вислови і пригадайте ситуацію, коли ви несправед­ливо вчинили щодо своїх знайомих, родичів. Напишіть текст виба­чення,

Вибачте мені; даруйте, що я завдав Вам стільки клопоту; забудьте про ту подію; я мушу просити вибачення; перепро­шую; мені дуже прикро, що я засмутив Вас; пробач, я був несправедливий до тебе; я розумію, що помилився; прошу пробачення.

4. Розкрийте значення поданих слів. Депозит, акціонер, баланс, консенсус.

Варіант З

1. Дайте визначення документа. Які є основні види документів: а) за найменуванням: б) за походженням; в) за місцем виникнення; г) за призначенням; ґ) за напрямком; д) за формою; є) за термінами виконання; є) за ступенем гласності; ж) за стадіями створення; з) за складністю; и) за термінами зберігання; і) за технікою відтворення.

2. Напишіть характеристику на учня 11-го класу. Назвіть реквізи­ти характеристики та порядок їх розміщення.

3. Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, що найча­стіше вживаються в діловодстві.

4. Поясніть значення поданих слів.

Банко, дилер, інсайдер, матрикул.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Договір | Правопис складних прикметників | Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях | Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення | Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях | Доручення | Правопис часток |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Написання частки не з різними частинами мови| Варіант 9

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)