Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зв'язок числівників з іменниками

Числівник — це частина мови, яка означає абст­рактно-математичну кількість (12, 124, 5 2/3, 0,25) або точно визначену кількість предметів при лічбі (25 кіло­метрів, 150 грамів, 5 сантиметрів, десятеро курчат).

Числівники вживаються з певними формами відмінків імен­ників, з якими сполучаються або узгоджуються.

1. Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі й відмінку: один зошит, одна заява, одно (одне) перо. Числівник одні сполучається з іменниками, що мають тільки форму множини (множинні іменники): одні сани, каніку­ли, ворота.

2. Числівник два має дві форми роду (два — чоловічий і середній, дві — жіночий): два плуги, озера, дві річки.

3. Після числівників два, три, чотири (а також після складених числівників, останнім словом яких є два, три, чотири) іменники вживаються у формі називного відмінка множини: два трактори, три автомашини, двадцять чотири причепи. Якщо при іменниках є прикметники, то вони можуть набувати форми як називного (три нові кос­тюми), так і родового відмінка множини (три нових кос­тюми).

Числівники два, три, чотири не сполучаються з абст­рактними іменниками, тобто іменниками, які не підлягають підрахунку (турбота, доброта, людяність), з іменника­ми IV відміни теля, порося і под. (при них вживаються збірні числівники: двоє, троє, четверо поросят), а також з іменниками, що мають тільки форму множини (гроші, кошти, відходи).

4. Після числівника п'ять і наступних іменники вжива­ються у формі родового відмінка множини: п'ять метрів, вісім цистерн, шістнадцять комп'ютерів, сто двадцять дев'ять верстатів.

5. З числівниками тисяча, мільйон, нуль іменники вжи­ваються у формі родового відмінка множини: тисяча кар­тин, мільйон карбованців, нуль одиниць.

Примітка. Зі словами пара, десяток, дюжина, сила, маса імен­ники вживаються у родовому відмінку множини: пара шкарпеток, десяток гусей.

6. Після числівників половина, третина, чверть імен­ники вживаються у родовому відмінку однини: половина шляху, чверть товару (але половина задач, третина дерев, чверть показників).

7. З неозначено-кількісними (багато, небагато, кілька, кільканадцять, кількасот, декілька) та збірними числів­никами (двоє, троє, четверо... десятеро... двадцятеро, тридцятеро) іменники вживаються у формі родового від­мінка множини (декілька років, багато студентів, п'ят­надцятеро каченят).

8. Після дробових числівників іменники вживаються у формі родового відмінка однини: одна друга числа, одна ціла і п'ять десятих гектара, дві третіх урожаю.

Якщо до складу чисел входять слова половина, чверть, то відмінкова форма іменника залежить від форми цілого числа: дві з половиною доби (бо дві доби), вісім з полови­ною кілометрів (бо вісім кілометрів).

9. Числівники півтора, півтори вживаються з іменника­ми у формі родового відмінка однини, а числівник півтораста — у родовому відмінку множини: півтора року, півто­ри доби, півтораста центнерів.

10. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі й відмінку: п'ятий місяць, двадцять другий день, двісті сорок шостий номер.

Вправа 176. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи з такими графами: 1) № пор.; 2) кількість студентів у групі; 3) склали сесію: на «відмінно»; на «відмінно» й «добре»; на «задовільно»; 4) се­сію не склали; 5) успішність, %.

Вправа 177. Перепишіть, розкриваючи дужки. Запишіть числа словами; обґрунтуйте зв'язок числівників з іменниками.

Відвантажили 465 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон гривня); замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 1 (будинок); записалося 1000 (громадянин); купи­ли 11 (трактор); засіяли 22/3 (гектар); вилупилося 15 (кур­ча); 6 (акція); 40 (орендні підприємства); 19 (замовлення).

Вправа 178. З поданими словосполученнями складіть речення. Запишіть числа словами і поясніть зв'язок числівників з іменниками.

11 фермерів, 39 місце, 155 кілометрів, 14 асоціацій, 80 зе­мельних ділянок, 263 випускники школи.

Примітки:

1. Запам'ятайте, що у числівниках одинадцять і чотирнадцять наголос на склад -на- зберігається в родовому та знахід­ному відмінках, а в інших переходить на закінчення.

2. У числівниках сімдесят і вісімдесят наголос падає на склад -сят тільки у називному та знахідному відмінках, а в інших перехо­дить на закінчення: вісімдесяти, вісімдесятьом.

Вправа 179. Із поданими словами утворіть словосполучення. Складіть з ними речення.

Більшість, меншість, частина, група, решта.

Довідка: більшість студентів прийшла — більшість сту­дентів прийшли — більшість студентів прийшло — всі ці варіанти присудків відповідають сучасним нормам української літературної мови. Форма однини присудка рекомендується, якщо: а) він передує групі підмета: Висіло багато картин; б) до складу підмета входять слова з абстрактним значенням: Решта спогадів забувається; в) підме­том є іменник з кількісним значенням без залежних слів: Решта втекла. В інших випадках присудок має форму множини.

Вправа 180. Напишіть твір про свій факультет, використавши якомога більше кількісних числівників.

Вправа 181. Перекладіть словосполучення українською мовою і складіть з ними речення.

Шестидесяти инженеров, на девяноста пяти предприятиях, двумстам пятидесяти семи студентам, двум коллегам, семи задач, на восьми страницах, пятью детьми, о восьми­десяти двух рабочих, двенадцатью столами.

Вправа 182. Прочитайте текст, випишіть числівники з іменника­ми, поясніть їх зв'язок. Запам'ятайте, як записуються числівники в ділових документах.

Записи цифрової інформації

Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиниці виміру) в запису відтво­рюється словом, а не цифрою (дефектних виробів... має бути не більше двох). Так само пишуться однозначні числів­ники, якими позначаються часові межі (випробування мають тривати трип'ять місяців). Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами (7 центнерів сіна). Складні й складені числівники звичайно записуються цифрами, крім тих випад­ків, коли ними починається речення (пор.: Було забраковано 28 виробів з цієї партії і Двадцять вісім виробів з цієї партії було забраковано). Цілі числа, які виража­ються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків зале­жить від системи обчислення (при десятковій — кожен четвертий знак: 100 000 т, 253 530 грн.).

Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник вводиться в текст з відмінковим закін­ченням (за 3-м класом точності, радіоприймачі 1-го кла­су). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби 1, 2 і 3-го ґатунків.

Складні слова, перша частина яких — цифрове позначен­ня можуть писатися в документації комбіновано: 100-відсот-ковий, 50-кілометровий.

Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів (можна 473 000, а можна 473 тис) (За А. Коваль).

Запитання і завдання для самоконтролю

1.Що таке таблиця? До яких видів документів вона належить?

2. Які реквізити містить таблиця?

3.Яка частина мови називається числівником?

4. У формі якого відмінка і числа вживаються іменники з числівни­ками два, три, чотири?

5. Як вживаються іменники з числівниками тисяча, мільйон, мільярд, нуль? Наведіть приклади.

6. Як вживаються іменники з неозначено-кількісними числівниками?

7. Форми якого відмінка і числа набувають іменники при дробових числівниках? Наведіть приклади.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 428 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Членами речення | Протокол | Розділові знаки у реченнях із звертаннями | Увага! Культура мовлення! | Особливості відмінювання іменників II відміни | Словосполученнями і вставленими компонентами | Оголошення | Правопис складних іменників | Розділові знаки при словах-реченнях | Договір |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правопис складних прикметників| Запам'ятайте значення термінів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)