Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Запам'ятайте значення термінів

Колега— товариш по спільній службі, навчанню; особа тієї самої професії.

Колегіальність— принцип управління, за якого керів­ництво здійснює не одна особа, а група осіб, що мають рівні права й обов'язки у розв'язанні питань, віднесених до їхньої компетенції.

Комерція— діяльність, пов'язана з реалізацією товарів.

Компенсація— відшкодування, винагорода за будь-що.

Компроміс— згода, порозуміння, досягнуті шляхом взаєм­них поступок.

Конвенція— 1) угода, міжнародний договір зі спеціаль­них питань; 2) договір між підприємствами й організаціями для врегулювання питань збуту, виробництва тощо.

Конверсія— 1) заміна раніше випущених державних позик новою, щоб подовжити термін кредиту й змінити умови позики; 2) обмін валюти якоїсь країни на іноземну.

Консенсус— досягнення згоди, прийняття рішень зі складних питань шляхом обговорення і взаємних поступок.

Конто— рахунок.

Контракт —договір, письмова угода сторін.

Контрактація— укладення контракту між підприєм­ством, яке виробляє певну продукцію, й організацією, що її заготовляє й реалізує.

Конфіденційний— довірчий, таємний, той, що не підля­гає розголошенню, публікації.

Концесія— договір передачі на певних умовах і на пев­ний термін громадянам або юридичним особам, здебільшого іноземним, права експлуатації лісів, надр, підприємств.

Кооператив— добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом госпо­дарської діяльності.

Корпорація— товариство, спілка, сукупність осіб, об'єд­наних на основі комерційних, цехових та інших інтересів.

Кредит— 1)особлива форма руху вартості, продаж то­варів з відстроченням платежу або передача на певний термін грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення; 2) сума, включена до кошторису, в межах якої дозволяють­ся витрати на певні потреби.

Кредитор— громадянин або юридична особа, що нада­ла в позику гроші або передала в борг товари і має право вимагати від боржника сплати боргу.

Кур'єр— 1)службовець, який розносить ділові папери; 2) особа для роз'їздів у термінових справах.

Ліцензія— 1)дозвіл, що надається державним орга­ном, на право ввезення товарів із-за кордону й вивезення їх за кордон; 2) дозвіл, що надається державними органами приватним особам і організаціям, на ведення якої-небудь діяльності; 3) надання власникові патенту права використо­вувати технічну документацію і запатентований винахід.

Ломбард— кредитна установа, що надає населенню позички за певний процент під заставу цінних речей.

Маклер— професійний посередник при укладанні тор­говельних і біржових угод.

Маркетинг— діяльність з вивчення попиту та організа­ція збуту товарів на ринку.

Менеджер— фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів та послуг; найма­ний керівник.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Протокол | Розділові знаки у реченнях із звертаннями | Увага! Культура мовлення! | Особливості відмінювання іменників II відміни | Словосполученнями і вставленими компонентами | Оголошення | Правопис складних іменників | Розділові знаки при словах-реченнях | Договір | Правопис складних прикметників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зв'язок числівників з іменниками| Розділові знаки у складносурядних реченнях

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)