Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Протокол. Протокол— один із найпоширеніших документів колегіальних органів

Читайте также:
  1. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  7. Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети - протокол DHCP

Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У прото­колах відображаються всі виступи з розглядуваних питань і рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени президії.

За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на:

1) стислі, в яких записано лише ухвалу або поширену резолюцію, а також зазначено номер, дату, назву органі­зації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою «Слухали» — назва питання, хто виступив;

2) повні, в яких записуються виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань. До повного прото­колу заносять також запитання доповідачеві та конспектив­ний запис виступів під час обговорення;

3) стенографічні, в яких всі виступи, репліки, запи­тання й відповіді фіксуються дослівно.

Протокол має такі реквізити:

1) назва виду документа, яку пишуть посередині рядка;

2) порядковий номер;

3) назва зборів, конференції, засідання, наради із зазна­ченням їх характеру (загальні збори, виробнича або розши­рена нарада);

4) назва установи, підприємства чи організації, де відбу­лися збори, конференція;

5) дата проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому самому рядку праворуч зазначають місце проведення (назву міста);

6) кількісний склад учасників, який пишуть з нового ряд­ка. За великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а у протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо присутніх не більше 10—12 осіб, то вказують усі прізвища;

7) посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конфе­ренції, наради (голови, секретаря, членів президії);

8) порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції (питання формулюють у на­зивному відмінку);

9) текст;

10) перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

11) підписи керівників зборів, засідання, конференції (голо­ви й секретаря).

Основний текст протоколу відповідно до порядку денно­го поділяється на пункти. Кожний пункт містить: «Слуха­ли», «Виступили», «Ухвалили».

Слово «Слухали» друкують великими літерами, став­лячи після нього двокрапку. У наступному рядку з абзацу вказують ініціали та прізвище доповідача (у називному відмінку) й тему доповіді. Далі викладають основний зміст доповіді або зазначають, що текст додається.

Так само оформляють пункт «В и с т у п и л и».

У пункті «Ухвалили» повністю записують прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої частини й резолюції.

Якщо на зборах проводяться вибори таємним голосуван­ням, результати оформляють окремими протоколами лічиль­ної комісії: в одному зазначають склад комісії, в другому — результати голосування.

Результати голосування з кожної кандидатури записують так: 1. За Василишина Ю. Г.50 голосів, проти0, утримався1.

Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складе­ним на основі виступів, повинен усебічно характеризувати обговорюване питання з додержанням змісту і форми ви­кладу, позиції учасників.

Крім повного протоколу є ще коротка форма (витяг з протоколу). У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийня­тих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й сек­ретар засідання. У протоколі роблять помітку про зробле­ний витяг, а також зазначають, кому його вручено чи на­діслано.

Зразок протоколу:

ПРОТОКОЛ № 8

загальних зборів студентів II курсу

природничо-географічного факультету

10.05.2004 м. Київ

Голова: Литвиненко С. В.

Секретар: Шульга В. О.

Присутні: декан факультету доц. Кулик В. П.,

доц. Куценко А. А., доц. Кучер П. І.,

асистенти: Зазимко Б. М., Литвин Ф. С,

студенти II курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

2. Робота з озеленення й благоустрою прилеглої те­риторії.

1. СЛУХАЛИ:

Куценко А. А. Інформація керівника виробничо-польо­вої практики. ВИСТУПИЛИ:

Зазимко Б. М. вніс пропозицію поділити студентів на групи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин Ф. С. зазначив, що до початку практики треба підготувати рослини, реактиви.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час ро­боти на ділянці.

2. СЛУХАЛИ..........................................................................

Голова зборів (підпис) С. В. Литвиненко

Секретар (підпис) В. О. Шульга

 

Зразок витягу з протоколу:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

засідання кафедри української мови

18.01.2004

Присутні: завкафедри проф. Луценко А. А., доц. Коломієць Ф. С, доц. Марченко Ю. Ю., доц. Токаре­ва А. М., старт, викл. Ткаченко Л. В., асист. Шумейко Л. Б., асист. Лепеха І. /., асп. Крикун С. В.

2. СЛУХАЛИ:

Затвердження теми кандидатської дисертації Кри­кун С. В. УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспі­рантки Крикун Світлани Василівни у такому формулю­ванні: «Темпоративна синтаксема у структурі просто­го речення».

2. Призначити науковим керівником проф. Луценка Анатолія Антоновича.

Завідувач кафедри (підпис) А. А. Луценко

Секретар (підпис) І. І. Лепеха

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Подвоєння приголосних на письмі | Означеннями | Увага! Культура мовлення | Рецензія. Відгук | Літературної мови | Телефонограма. Радіограма | Прикладками | Обставинами | Додатками | Доповідна й пояснювальна записки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Членами речення| Розділові знаки у реченнях із звертаннями

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)