Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прикладками

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Поширені й непоширені прикладки бувають відокремле­ними й виділяються комами, якщо:

1) стоять після пояснюваного іменника: Ходить вечір, мрійний мій веселик,По Дніпровій сивій ковилі (Мал.); Микола, Прокопів хлопчик,такий школярик гарнень­кий був (Тесл.);

2) стосуються особового займенника (незалежно від місця в реченні): Заслужений митець, він з радістю передає багатий досвід молоді (3 газ.);

3) стоять перед пояснюваним іменником і мають обставин­ний відтінок: Вірний син трудової поневоленої Украї­ни, Шевченко став виразником дум і сподівань народ­них (Гонч.);

4) приєднуються за допомогою сполучника як і мають обставинний відтінок причини: У горах Брянський, як ко­мандир,зустрівся з новими труднощами (Гонч.).

Примітка. Прикладка із сполучником як не відокремлюється комами, коли означає «в ролі кого чи чого виступає предмет»: Про хист Довженка як письменника,як майстра словаговорили на повен голос тільки в роки другої світової війни (Рил.);

5) приєднуються за допомогою слів родом, на ім'я, на ймення, так званий: Полтавець родом,Симоненко закін­чив свій короткий життєвий шлях у Черкасах, у Шевченковім краю (Гонч.); Козак Бобренко, на ім'я Григорій,єдиний син достойної вдови (Кост.);

6) приєднуються до пояснюваних членів речення словами бо тобто, особливо, як-от: Вікова психологія, тобто галузь психологи,включає дитячу психологію, психологію розвитку дорослої людини і геронтопсихологію (3 підр.).

Примітка. Якщо прикладка має уточнювальне значення, потрібно підкреслити її самостійність або коли поширена прикладка вже має у своєму складі розділові знаки, вона відокремлюється за допомогою тире: 3 усіх два слова — «Мати» й «Вітчизна»існують звіку тільки в однині (Б. Ол.); Тільки стрічалися нам земляки наші — білі берези, явори й темні дуби...(Л. Укр.).

Вправа 90.Напишіть адресу свого товариша. Поясніть, чому важ­ливо писати адресу правильно.

Вправа 91.Напишіть телеграму своїм батькам.

 

Вправа 92.Запишіть уривок газетного тексту у вигляді телегра­ми на друкованому телеграфному бланку.

Вправа 93.Виправте текст телеграми так, щоб зникла неясність у змісті.

Виїжджаю 20 зустрічайте 24 поїзд 7 вагон Леся

 

Вправа 94.Занотуйте телефонограму.

Телефонограма №_____від «_____»___________200__р.

Від кого___________Телефон__________Передав_________

Кому___________________Прийняв____________________

год____________________хв___________________________

____________________________________________________

(текст)

____________________________________________________

(підпис)

Вправа 95.Прочитайте слова, спроектовані на екран за допомо­гою кодоскопа (чи записані на дошці). Утворіть від них прикметники, запишіть їх. З'ясуйте, в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких — ні.

Студент, щастя, область, честь, радість, кількість, корес­пондент, вартість, публіцист, ненависть, захист, контраст, компост, інтелігент, екстреміст, гігант, проїзд, якість, про­пагандист, президент, кар'єрист, жалість.

Вправа 96.Перекладіть українською мовою і запишіть словоспо­лучення. Позначте орфограми й поясніть їх.

Доброе сердце, местный житель, проездной билет, туристский поезд, ненавистный враг, гигантский завод, комендантский час, президентский налог, устный рассказ, жалостный вид, участник хора, каждый студент, бесстрастный оратор, радостное путешествие, агентство аэрофлота, контрастный цвет, яркое солнце.

Вправа 97.Перепишіть речення. Де потрібно, вставте пропущені літери, поясніть правопис і вимову цих слів.

1. Коли життя ти не учасник, а тільки свідок віддаля, — дарма чекатиме прекрасних від тебе подвигів земля (Рил.). 2. За президентського правління повноваження відповідних органів державної влади та управління тимчасово передають­ся створеному президентом органу (З підр). 3. За кожну крап­лю крові слав він кулі У ненависні спини ворогів (Сос). 4. Замість відповіді вона радісно сміється (Донч.). 5. В кожній справі, в пісні, у держанні Сер..це стало сон..цем на світанні (Синг.). 6. В далекому порту під чужим небом стояв наш турис..ський пароплав (3 газ.). 7. Ми ті, що, сягнувши верши­ни прогресу, В степах засвітили вогні Дніпрогесу, Що вмієм підводить заводи гіган.ські (Б. Ол). 8. Студен.ське взуття з парусини Мастили зубним порошком І мріяли всю Батьківщину, Як Горький, сходити пішком (Біл.). 9. І вже вся Україна слу­хає неквапливе, пристрасне і дотепне слово поета (Чуйко).

Вправа 98.Перепишіть речення, розставляючи пропущені розді­лові знаки. Підкресліть відокремлені прикладки, поясніть вживання розділових знаків.

1. Жили собі три брати Кий, Щек і Хорив і мали вони сестру Либідь (Цюпа). 2. — Товаришу начдив, вогонь... - прошепотів кулеметник Павло Радецький гарний юнак шістнад­цяти років (Довж). 3. Той богатир був я Володя стрункий і гожий, як весна (Сос). 4. Телеграфіст Середа, упрілий і сер­дитий, пхався по вулиці (Панч). 5. До нашого часу зберегла­ся в Чернігові Чорна могила слов'янський курган X століття (Вих.). 6. На нас чекає Ужгород обласний центр Закарпат­ської області (3 газ.). 7. Місто Луцьк розташоване на уз­вишші й оточене з трьох боків крутими вигинами річки Стир (З журн.). 8. Від Полтави невіддільна постать зачинателя нової української літератури І. Котляревського, який наро­дився і творив тут. З Полтавою пов'язана творча діяльність Панаса Мирного класика української літератури (Вих.). 9. Як творець Шевченко може бути для нас взірцем у всьому (Гонч). 10. Це був русявий, синьоокий коріняк-поліщук правнук Лесиного дядька Лева, яких не перестає родити талановита зем­ля (Хар.). 11. Обоє вовк і лось помітили людину, а тому на мить позавмирали, стежачи за нею (Гуц.). 12. Поезія в нашо­го народу зародилася в прадавні часи як пісня гімн Сонцю (Шок.). 13. І прийде вона фея прекрасна, Темний смуток впаде їй до ніг — І осиплеться білими айстрами На холодний асфальт перший сніг... (Криж.). 14. «Земля світлячків» повість-казка відомого українського письменника Віктора Близнеця про життя лісових чоловічків стовусів та тривусів, які в запеклій боротьбі перемогли печерних страховиськ (3 кн. «Дванадцять місяців»). 15. Про двірника розкажу вам, малята: Є внього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник Ще до зорі прокидатися звик (Позн.).

Вправа 99. Складіть 5 речень зі сполучником як, що приєднує відокремлені й невідокремлені прикладки.

Вправа 100. Складіть 4 речення з поширеними прикладками, пе-- Якими стоять слова а саме, на ім'я, тобто, так званий.

Вправа 101. Перекладіть речення українською мовою, розставля­ючи, де потрібно, розділові знаки.

1. Антон как старый опьітньій рыболов предложил Лизе свои услуги. 2. Мы тащили с собой две дыни единственную нашу пищу и бамбуковые удочки. 3. Рыбак типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом сидел на земле около моря и штопал рваную сеть (К. Паустовский). 4. Он выдвинулся среди боевых товарищей своих как человек незаурядного политического дарования. 5. Сын курского крестьянина, девятнадцатилетний пастух он начал свой воинский путь когда уже гремела бессмертная слава Пере­копа (А. Фадеев). 6. Мой сын археолог всегда уверял, что влияние прошлого на настоящее и будущее колоссально (А. Алексин). 7. Какими путями шел я простой парень из алтайского села чтобы стать космонавтом (Г. Титов).

Вправа 102.Розкажіть про свого товариша, використовуючи від­окремлені прикладки. Розповідь запишіть, поясніть розділові знаки.

Вправа 103.Складіть речення із поданими словами. Запам'ятай­те їх значення.

Адреса, адрес, адресант, адресат.

Довідка: адреса — місце проживання особи; адрес — письмове привітання з нагоди ювілею або іншої важливої події в житті людини; адресант — той, хто надсилає поштове відправлення; адресат — той, кому поштове відправлення надсилається.

Вправа 104.Доберіть синоніми до поданих слів, поясніть їх пра­вопис.

Ввічливий, пристрасний, щасливий, тижневий, корисний, хвастливий.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке адреса?

2. Які основні правила, встановлені Міністерством зв'язку Украї­ни, слід пам'ятати під час написання адреси?

3. Що таке телеграма?

4. Які бувають телеграми?

5. Які основні реквізити телефонограми?

6. Яке повідомлення називається радіограмою?

7. У чому суть спрощення приголосних звуків, для чого воно відбу­вається?

8.У яких групах приголосних звуків відбувається спрощення?

9. Як передається спрощення звуків на письмі?

10. У яких випадках спрощення відбувається лише в усному мовленні, а на письмі не позначається?

11. Коли відокремлюються прикладки?

12.Доберіть з художньої чи фахової літератури 8—10 речень з відокремленими прикладками; проілюструйте ними правила про відокремлені прикладки.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 375 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Вживання апострофа | Розділові знаки при узагальнювальних словах | Біля давнього вівтаря | Службові листи | Рекомендаційний лист | Подвоєння приголосних на письмі | Означеннями | Увага! Культура мовлення | Рецензія. Відгук | Літературної мови |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Телефонограма. Радіограма| Обставинами

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.08 сек.)