Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Договір

Читайте также:
  1. В. Суспільний договір
  2. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
  3. Впровадження прямих договірних зв‘язків торговельних підприємств із виробниками товарів
  4. Договір концесії
  5. Договір купівлі-продажу
  6. Договір лізингу

Договір — це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення гос­подарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організа­ціями.

Цивільним кодексом передбачено такі типи договорів: постачання, купівлі-продажу, закупівлі сільськогосподарської продукції, позики, наймання житлового приміщення, підря­ду, оренди, про спільну діяльність тощо.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) місце укладання й дата;

3) вступна частина (точні й повні назви сторін, їх пред­ставників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);

4) зміст;

5) термін виконання;

6) кількісні та якісні показники продукції;

7) зазначення вартості робіт (продукції) і загальної суми;

8) порядок виконання роботи;

9) порядок розрахунків між сторонами;

10) додаткові умови;

11) вказівка про майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;

12) порядок і місце розв'язання суперечок;

13) загальний термін дії договору;

14) юридичні адреси сторін, що укладають договір;

15) власноручні підписи сторін;

16) печатки установи або обох сторін, які укладають до­говір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони ді­йшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

Зразки договорів:

ДОГОВІР

м. Київ, двадцятого травня дві тисячі четвертого року Ми, що нижче підписалися, Васильченко Петро Івано­вич, доцент кафедри історії, і Грищук Микола Сергійо­вич, студент V курсу історичного факультету, що далі йменуються «Автор», з одного боку, і науково-інформа­ційне товариство «Пошук», що далі йменується «Замов­ник», в особі уповноваженого Геращенка Івана Степа­новича, який діє на підставі доручення № 58 від 2 груд­ня 2003 р., з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Автор зобов'язується підготувати «Політологіч­ний словник» обсягом 20 друк. арк. і передати його «За­мовникові» до І липня 2004 року.

2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 200 (двісті) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

3. Замовник дає висновки про якість виконаної робо­ти до І вересня 2004 року. У разі її позитивної оцінки Авторові до І жовтня 2004 р. виплачується перша части­на гонорару в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, друга частина — після реалізації видання. У разі порушення Автором терміну подання словника або його низької якості, що мають засвідчити не менш як 5 ре­цензентів, Замовник має право розірвати договір.

4. Після виплати Авторові гонорару єдиним власни­ком словника стає Замовник, який здобуває право вида­вати й перевидавати словник, сплачуючи при цьому Ав­торові 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

Юридичні адреси сторін:

Автори (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)

ДОГОВІР

м. Київ, шістнадцятого лютого дві тисячі четвертого року

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваторній, 12, кв. З, далі йменована «Прода­вець», з одного боку, та Охріменко В'ячеслав Григоро­вич, що проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі йменований «Покупець», з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівської власті на земельній ділянці 200 м2. На цій ділянці роз­ташовані: цегляний сарай, гараж, льох, огорожа. Інвен­таризаційна оцінка —... (прописом) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лю­того 1990 року, і проданий Покупцеві за... (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підпи­сання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався й нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони ви­плачують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий бу­динок, сарай, гараж, льох і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігаєть­ся у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

Продавець: вул. Обсерваторна, 12, кв. З, м. Київ, 04053 Покупець: вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, м. Київ, 01023

(підпис) Г. П. Бойко

(підпис) В. Г. Охріменко

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Додатками | Доповідна й пояснювальна записки | Членами речення | Протокол | Розділові знаки у реченнях із звертаннями | Увага! Культура мовлення! | Особливості відмінювання іменників II відміни | Словосполученнями і вставленими компонентами | Оголошення | Правопис складних іменників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розділові знаки при словах-реченнях| Правопис складних прикметників

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)