Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правопис складних прикметників

Читайте также:
  1. Відмінювання прикметників
  2. Выпишите прилагательные с ошибочным правописанием, исправьте.
  3. Короткий словник дієприкметників
  4. Писемне мовлення. Сучасні правописні норми
  5. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ
  6. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ
  7. ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Складні прикметники пишуться разом і через дефіс. Разом пишуться:

1) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий, радіофізичний, само­хідний;

2) складні прикметники, утворені від сполучення слів, залежних одне від одного (підрядний зв'язок між словами):

а) від прикметника з іменником: народногосподарський (народне господарство), східнослов'янський (східні сло­в'яни)',

б) від числівника з іменником: двадцятиповерховий, п'ятнадцятирічний (але: 125-річний);

в) від іменника з дієсловом: сталеплавильний, дерево­обробний, машинобудівний;

г) від прислівника з прикметником чи дієприкметником: важкохворий, вищеназваний, свіжозрубаний.

Примітка. Такі прикметники слід відрізняти від словосполучень, що складаються з прислівника та прикметника чи дієприкметника: суспільно корисний, суспільно необхідний, чітко визначений, різко окреслений.

У таких словосполученнях прислівник пишеться окремо від при­кметника або дієприкметника, оскільки він логічно наголошений, є членом речення;

3) складні прикметники-терміни: складносурядний, но­вогрецький, дрібнокаліберний, геологорозвідувальний.

Через дефіс пишуться:

1) складні прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс: віце-президентський (віце-пре­зидент), унтер-офіцерський (унтер-офіцер);

2) складні прикметники, між частинами яких встанов­люється сурядний зв'язок (можна поставити сполучник і): південно-східний, мовно-літературний, навчально-вихов­ний, масово-політичний;

3) складні прикметники, що означають різні кольори або відтінки кольорів: жовто-зелений, блідо-рожевий (але: жов­тогарячий — один колір), а також ті, що виражають якість з Додатковим відтінком: кисло-солодкий, гіркувато-солоний;

4) складні прикметники, перша основа яких закінчується на -ико(-іко): історико-культурний, механіко-матема­тичний;

5) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-стратегічний (але: військовозобов'язаний, військовополонений);

6) складні прикметники, в яких перша складова частина не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного голосного о або є: м’ясо-молочний, крохмале-патоковий.

Примітка. Складні прикметники цього типу, що є науковими термінами, пишуться разом: зернобобові, головоногі;

7) складні прикметники, в яких з метою підсилення зна­чення повторюються ті самі або споріднені слова: білий-білий, дав ній-прадавній;

8) складні назви проміжних сторін світу: південно-східний, північно-західний.

 

Вправа 167. Напишіть договір (зразок додається) продажу майна державних підприємств громадянам (групі громадян).

ДОГОВІР

продажу майна державних підприємств громадянам (групі громадян)

___________________________________ «___»_________200_ р.

(місце укладання договору)

__________________________________________________________

(назва організації)

йменована у подальшому «Продавець», в особі__________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і громадянин (група громадян)________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________

 

що мешкають за адресою_____________________________________

___________________________________________________________

іменований у подальшому «Покупець», з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продає, а Покупець купує таке майно:

Назва Кількість Вартість
1.    
2.    
3.    

 

Разом продається зазначених матеріальних цінностей на загальну суму_________________________гривень.

2. Доданий розрахунок вартості майна, що продається, є невід'ємною частиною цього договору.

3. Оплата вартості майна здійснюється у____________ денний термін від моменту підписання договору безготівковим переказом усієї суми вартості майна на розрахунковий рахунок Продавця _________________ або готівкою безпо­середньо до каси Продавця.

4. У разіпрострочення платежів на термін_____________Покупець сплачує Продавцеві штраф у розмірі_____відсотків вартості майна, що купується, за кожний день про­строчення.

5. Фактичне передання майна, що продається, здійснюється у _термін від моменту підписання цього договору.

6. У разі ухиляння Продавця від фактичного передання проданого майна він сплачує Покупцеві штраф у розмірі __ відсотків вартості майна, що продається, за кожний день прострочення.

7. Зміна умов договору, його розірвання і припинення можливі за згодою сторін.

8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором, його зміну або розірвання в односторон­ньому порядку винна сторона відшкодовує іншій стороні заподіяні збитки.

9. Суперечки, що виникають між Продавцем і Покупцем, розглядаються судом.

10. Цей договір набуває чинності.

11. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12. Юридичні адреси сторін:

Продавець___________________________________________

Покупець____________________________________________

Продавець Покупець

(підписи)

Вправа 168.Напишіть трудову угоду за поданим зразком.

ТРУДОВА УГОДА

___________________________________ «______»200_ р.

(місце укладання угоди)

Цю трудову угоду укладено між_____________________________________

_________________________________________________________________

в особі___________________________________________________________

і_________________________________________________про подане нижче:

________________________________________з________________________

до______________________________200_р. зобов’язується виконати роботу

_________________________________________________________________

(опис роботи)

Особливі умови

Замовник зобов’язується у ___________________________________термін

після підписання угоди про приймання робіт__________________________

________________________________________________________________

за______________________________________________________________

оплатити суму______________________________________________грн.

Виконавець______________________________________________________

проживає: м._______, вул. ____________________, буд. _______,

корпус_________________, кв. __________________

Паспорт серії_______________________№_______, виданий_____________

________________________________________________________________

(ким, дата видання)

Родинний стан____________________________________________________

Рахунок ощадної книжки №___________________________у відділенні

Ощадбанку №___________________________, розрахунковий рахунок

районного відділення Промінвестбанку №____________________________

 

Терміни угоди:

Замовник (підпис) Виконавець (підпис)

 

Вправа 169.Запишіть подані прикметники разом або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Паровозо/будівний, гостро/дефіцитний, науково/техніч­ний, садово/городній, військово/зобов'язаний, вісімнадця­ти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, народ­но/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/економічний, приватно/власницький, східно/український, дерево/оброб­ний, м'ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/ обчислювальний, судово/медичний, мільйонно/голосий, темно/зелений, ветеринарно/зоотехнічний, вище/зазначе­ний, задньо/піднебінний, фінансово/промисловий, різко/ виявлений, теоретико/пізнавальний, внутрішньо /артеріаль­ний, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/шоколадний, важко/доступний, високо/авторитетний.

Вправа 170.Зіставте подані сполучення. Поясніть правила їх на­писання.

Промислово-торговельний — промислово розвинений; морально-правовий — морально стійкий; суспільно-трудо­вий — суспільно необхідний; чистокровний — чисто україн­ський; сильнодіючий — сильно схвильований; плодово-ягід­ний — плодоовочевий; паралельно-послідовний — паралель­но сполучений, плоско-опуклий — плоскопаралельний, емо­ційно-образний — емоційно забарвлений.

Вправа 171.Від поданих словосполучень утворіть складні прикмет­ники. Поясніть їх правопис.

Короткий час, вище зазначити, подібний до купола, очищу­вання насіння, легко розчиняти, 127 кілометрів, ремонт ва­гонів, військовий і юридичний, русяве волосся, середні віки, людина високої кваліфікації, відомий на весь світ, висока якість, Південна Осетія, заготівля льону, видобувати золото, народна поезія, різати метал, суспільний і корисний, кислий і солодкий, фізика і хімія, зелений і червоний, очищувати нафту, знавець музею, осінь і зима, подібний до крил, зовніш­ня торгівля, Західний Сибір.

Вправа 172.Перепишіть, розкриваючи дужки; поясніть написан­ня прикметників.

Коли пожовкне листя

Падає, падає листя.

Падає листя пожовкле на твою голову, на руки. В прозо­ро/блакитному, ніжно/холодному, сонячному повітрі жовті/жовті сльози жалю за минулим... Падають нечутні і тануть, як умираючий лебединий сміх — лоскотною тихою тугою радісного небуття.

Оповитий розмаїто /жовтим серпанком осені садок заду­мано конав. Шемрали верхів'я дерев тобі про останнє...

...Осінь — то вогненний птах, що, майнувши злото/пломінним крилом, сконає, спопеліє дощенту. Шалений танок різно/барвної смерті, що ниже в бурштинове намисто гаї і садки... (В. Михайличенко).

Вправа 173.Перекладіть українською мовою. Поясніть написання складних слів чи однозвучних словосполучень в обох мовах.

Безгранично преданный, пыленепроницаемый, аккуратно написанный, внутренне содержательный, тяжелораненый, военно-воздушный, многоэтажный, винно-водочный, военно-стратегический, всевозрастающий, взаимно выгодный, легковоспламеняющийся, сиренево-голубой, аккуратно разложенный, островоспалительный, административно-управленческий, водно-спортивный, электронно-вычислительный.

Вправа 174.Перепишіть речення, знімаючи риски. Поясніть на­писання складних прикметників.

1. Встають тумани над Дніпром диханням хвиль блакит­но/сизих (Ющ.). 2. І вночах, таємниче/прозорих, чорно­гузи на гребінь хати виставляють свої дозори. 3. Пив я воду, пив холодну із криниці — срібно/дзвонно/проліскову (З тв. Б. Олійника). 4. Літо збігло, як день, і з невлежано­го туману вийшов синьо/окий золото/чубий вересень. 5. Серце — наскрізний образ поеми — у процесі динамічно­го розгортання художньої оповіді виростає до уособлення суспільно/психологічного явища (3 тв. М. Стельмаха). 6. Творчість Тараса Григоровича Шевченка всесвітньо/відо­ма, вона належить усім народам (З газ.).

Вправа 175.Складіть речення з поданими словами. Запам'ятайте їх правопис.

Товарно-матеріальний, матеріально відповідальний, матері­ально-технічний, планово-економічний, виробничо-технічний, кредитно-розрахунковий, соціально-економічний, соціально значущий, хлібно-булочний, хлібобулочний.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке договір?

2. Між ким укладається договір?

3. Які є типи договорів?

4. Які реквізити має договір?

5. За яких умов договір вважають укладеним?

6. Що таке трудова угода?

7. Між ким укладається трудова угода?

8. Назвіть реквізити трудової угоди.

9. Як творяться складні прикметники, що пишуться разом?

10. Як творяться складні прикметники, що пишуться через дефіс?

11. Запишіть текст під диктовку, звірте написане з надрукованим і виправте помилки. Поясніть написання складних слів.

Це прамісто-премісто Кий з братами творив.

Київ... Місто славнозвісне, оспіване багатьма поетами і письменниками, композиторами і художниками. Кожен, хто побував у Києві, зачарований світло-зеленими схилами пра­вого берега, банями стародавньої Лаври, золотим чолом Софійського собору, Хрещатиком, могутнім плином Дніпра... Приїхавши до Києва, побачите багато учнів, які під час ка­нікул наповнюють місто радісно-веселим гомоном і милують­ся його вічною красою. До дітей промовляє Київ своєю бага­товіковою історією. Тут початки звершень східного слов'ян­ства. У Киево-Могилянській академії формувалося могуття ідей видатного українського просвітителя, філософа і поета XVIII століття Григорія Сковороди. Київ освітлений генієм Тараса Шевченка і талантом всесвітньо відомих діячів нау­ки і культури.

Київ багато віків стоїть над могутнім Дніпром-Славутичем. Археологи вважають, що місто виникло приблизно у V столітті. Пізніше, з утворенням давньоруської держави — Київської Русі, Київ став її політичним центром, «матір'ю містам руським».

Походження назви «Київ» цікавило давньоруських літо­писців, високоосвічених людей свого часу. У Києві жив і творив славнозвісний літописець Нестор, який з 1073 року став ченцем Києво-Печерського монастиря. Його «Повість временних літ» містить оповідь про заснування Києва. За легендою, три брати Кий, Щек, Хорив та їх сестра Либідь були засновниками Києва. Брати стояли на чолі східносло­в'янського племені полян (За І. Вихованцем).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 3479 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Доповідна й пояснювальна записки | Членами речення | Протокол | Розділові знаки у реченнях із звертаннями | Увага! Культура мовлення! | Особливості відмінювання іменників II відміни | Словосполученнями і вставленими компонентами | Оголошення | Правопис складних іменників | Розділові знаки при словах-реченнях |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Договір| Зв'язок числівників з іменниками

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.054 сек.)