Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Увага! Культура мовлення. Запам'ятайте значення термінів

Читайте также:
  1. VII. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В XX ВЕКЕ
  2. Альберт Швейцер. Культура и этика.
  3. Ассортимент. Деловая культура торгового работника.
  4. АФІНИ І КУЛЬТУРА
  5. БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА
  6. ВВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ
  7. Введение. Массовая культура и массовое искусство как

Запам'ятайте значення термінів

Рентабельність— показник економічної ефективності роботи підприємств, галузей за певний період, що характе­ризує їхню прибутковість.

Репліка— коротке заперечення, відповідь, зауваження, вигук з місця на зборах.

Репорт— термінова угода, за якою власник паперів про­дає їх банку з умовою їх викупу через певний термін за підвищеним курсом.

Референт— службова особа, що є консультантом, до­повідачем з певних питань.

Риторика— наука красномовства.

Рубрикація— система заголовків таблиці, книги.

Саботаж— навмисний зрив роботи шляхом прямої відмо­ви від неї або свідомо недбалого її виконання.

Серія— розряд, категорія цінних паперів, документів, послідовно позначених цифрами або літерами.

Сертифікат— 1)посвідчення, письмове свідоцтво; 2) на­зва облігації спеціальних державних позик; 3) документ, що засвідчує асортимент, кількість і якість експортного товару.

Сортамент, сортимент— склад продукції за марками, розмірами і профілями.

Стандарт— норма, зразок, мірило.

Статус— правове становище осіб або організацій, установ.

Статут— зведення правил, збірник основних положень, засад про що-небудь.

Стенографія— спосіб швидкого записування за допо­могою системи скорочень і умовних знаків.

Сторно— спосіб виправлення помилок, допущених у бухгалтерському обліку при записах господарських операцій.

Суборенда— угода, договір, за яким орендар передає орендоване ним майно або його частину в тимчасове користу­вання іншій особі за винагороду.

Субсидія— грошова або натуральна допомога, що на­дається державою або якоюсь установою.

Суверенітет— незалежність держави, що полягає в її праві за власним розсудом розв'язувати свої внутрішні й зовнішні справи без втручання в них будь-якої іншої держави.

Супермаркет— великий магазин самообслуговування.

Табель— 1)таблиця, список будь-чого у певному по­рядку; 2) відомість про успішність.

Табу— заборона певних дій.

Талон— 1)контрольний документ, що дає право на одержання чого-небудь; 2) дублікат документа, що залиша­ється як корінець чекової книжки; 3) основна частина цінних паперів (акцій, облігацій).

Тантьєма— одна з форм додаткової винагороди членів акціонерних товариств, страхових компаній, банків.

Тара— товарна упаковка.

Тариф— система ставок, за якими оплачують вироб­ничі й невиробничі послуги, працю.

 

 

Акт

Акт— це офіційний документ, який підтверджує фак­ти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають під час при-йому-передачі справ, після переобліку, при проведенні випро­бувань нової техніки, здачі об'єктів, нещасних випадках.

Акти — це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників органі­зацій. Вони оформляються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства.

Текст акта має дві частини: вступну і констатуючу.

У вступній після слова Підстава дається посилання на документ або усне розпорядження посадової особи. Після слова Складений перелічують осіб, які складали акт або були присутні під час його складання з обов'язковим зазна­ченням їхніх посад, прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувала комісія, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії подаються у алфавітному порядку Перелічуються також прізвища, ініціали та посади присутніх (якщо вони були).

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) зазначають, у скількох примірниках складено акт і де вони зберігаються.

Акт підписують усі особи, які брали участь у його скла­данні.

Отже, до формуляра акта входять такі реквізити:

1) автор документа (назва відомства та організації);

2) дата, номер і місце складання;

3) гриф затвердження;

4) назва виду документа;

5) підстава (наказ керівника організації);

6) склад комісії, присутні;

7) текст;

8) відомості про кількість примірників акта, їх місцезна­ходження;

9) перелік додатків до акта;

10) підписи членів комісії і присутніх.

Акти прийому-передачі, обстеження або ревізії набувають юридичної чинності лише після затвердження вищою інстан­цією або відповідальним керівником установи чи організації.

 

Зразок акта:

Національний

педагогічний університет

імені Михайла Драгоманова

педагогічно-індустріальний

факультет

10.07.2004 № 17

м. Київ

АКТ

передачі матеріальних цінностей

однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету № 9

від 6 червня 2004 р.

Складений комісією: голова комісії завідувач кафедри

Козак С. Т.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л^С, доцент Мороз С. І., асистент Петров М. І.

Присутні: декан педагогічно-індустріального факуль­тету Кравченко М. В.

10.07.2004 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М. І. такі матеріальні цінності:

1) магнітофон «Яуза-5»;

2) діапроектор «Альфа»;

3) кодоскоп.

Складений у трьох примірниках: 1-й пр. бухгалтерії; 2-й пр. кафедрі; 3-й пр. — факультету.

Голова комісії С. Т. Козак

Члени комісії: Л. С. Мартиненко

(підписи) С. І. Мороз

М. І. Петров

Присутні: М. В. Кравченко

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 479 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Особливості відмінювання іменників II відміни | Словосполученнями і вставленими компонентами | Оголошення | Правопис складних іменників | Розділові знаки при словах-реченнях | Договір | Правопис складних прикметників | Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розділові знаки у складнопідрядних реченнях| Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)