Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Написання частки не з різними частинами мови

Читайте также:
  1. I. Участки петли Генле
  2. ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ ТВОРУ, ПОЛЕМІЧНІСТЬ
  3. Какие участки хромосом называются эухроматином?
  4. Критические участки
  5. Мэрия Волгограда продала земельные участки ЖСК «Рассвет» по бросовым ценам
  6. НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Написання не разом чи окремо з різними частинами мови залежить від того, чим виступає не — часткою при певній частині мови чи префіксом у слові. Якщо не є заперечною часткою, вона з усіма частинами мови пишеться окремо, а якщо префіксом — разом.

Разом частка не пишеться:

1) з іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівни­ками, якщо вони без неї не вживаються: негода, не­обхідність, ненависть, негайний, неволити, невтомно;

2) з іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо з часткою не вони набувають нового, протилежного значення і їх можна замінити синонімічними (близькими за значен­ням) словами: швидкийнешвидкий (повільний), долянедоля (лихо), або коли вони утворюють одне поняття: невміння, незнайомий, несподіванка;

3) у складі префікса недо-, який означає неповноту дії, стану чи ознаки в іменниках, прикметниках, дієсловах, при­слівниках: недобачати, недоїдок, недоказаний, недоладно;

4) з прикметниками і дієприкметниками, які виступають означеннями і не мають при собі пояснювальних слів: незагартований організм, непрочитана повість.

Окремо частка не пишеться:

1) з дієсловами (дієприслівниками), числівниками, при­йменниками, сполучниками, деякими прислівниками і біль­шістю займенників: не зачіпати, не спитавши, не три, не п'ятий, не тебе, не завтра;

2) з іменниками, прикметниками, дієприкметниками, при­слівниками за наявності протиставлення: не глибокий, а мілкий; не воля, а рабство; не позичений, а власний;

3) з дієприкметниками, що мають при собі залежні слова або виконують функцію присудка: не спростований ніким факт, проблеми не розв'язані.

Вправа 211. Напишіть розписку: 1) про одержання устаткування для майстерні від заводу; 2) про одержання українських костюмів для вечора.

Вправа 212. Складіть розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки; самостійно визначте: 1) назви книжок; 2) їх кількість; 3) можливу вартість; 4) на яку суму.

Вправа 213. Напишіть не зі словами разом або окремо і поясніть їх правопис.

Не/вблаганний, не/густо, не/в'янучий, не/краще, не/ врожай, не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, не/мовби, не/йти, не/досушити, не/зважаючи на, не/здужати, не/привітний, не/далеко, не/спроста, не/ доречно, не/абиякий, не/білений, не/густо, не/доліт, не/ дорого, а дешево, не/довиконати, не/охота, не/мій, не/ дев'ятий, не/раз, не/досить, не/спритний, не/істотно, не/ з'ясоване досі питання, не/там, не/переконливий, ніде не/ знаний, не/активний.

Вправа 214. Перепишіть речення. Не зі словами напишіть разом або окремо й поясніть правопис.

1. Не/щасна, не/правдива людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі (Хар.). 2. Видат­ний учений довго й наполегливо йде до свого відкриття, йде не/повторними шляхами (3 газ.). 3. Рідна мова — не/зборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі (Вих.). 4. Пробачте поетам дивацтва не/ злі: Не/багато поетів живе на землі (Б. Ол.). 5. Вересневе сонце не/помітно зайшло за потріскані не/ густі хмари і зразу ж розіслало аж за ліс не/добілені полотна (Стельм.). 6. Ми на межі того часу, Коли не/знане стане знаним. Та не/збагненності красу Не/поховає людство з нами (Дмит.). 7. Ні! Сили на землі не/ма І сили на землі не/буде, Щоб потягти нас до ярма (Рил.). 8. В майстерні вже не/перший рік працює він зразково (Біл). 9. Треба було перейти рівне, не/заросле й не/закрите ні/чим місце, щоб опинитися в комишах (Коц). 10. Чи не/від того, що ми свого часу при­забули мамину пісню над колискою, наші діти так легко, з такою байдужістю одцуралися од народного мелосу і стали епігонами, гірше того, популяризаторами чужого, не/рід­ко майже не/зрозумілого, а то й шкідливого музикування (Скурат.).

 

Вправа 215. Перекладіть українською мовою, поясніть потрібні орфограми.

Век не забыть; не без причины; невозмутимый; непоколебимый; неоткуда ждать известий; неутомимый; как не забыть; не в пример; не к добру; непреклонный; несмотря на дождь.

Вправа 216. Наведіть приклади слів, які без частки не не вжива­ються, складіть з ними речення.

Запитання і завдання для самоконтролю

1.Що таке розписка?

2. Які дії вона підтверджує?

3.Які основні реквізити містить розписка?

4. Сформулюйте правила, за якими частка не з різними частина­ми мови пишеться окремо.

5. Запишіть текст під диктовку, звірте написане з надрукованим, виправте помилки. Поясніть написання не з різними частинами мови.

Синонімічне багатство нашої мови є одним з невичерпних джерел урізноманітнення вислову. Проте не всі мовці як належить використовують цю лексичну особливість україн­ської мови. Досить часто перевагу віддають якомусь одному слову з синонімічного ряду, причому не найкращому. При­чини тут різні: недостатній рівень володіння рідною мовою, вплив інших мов, невибагливість у доборі засобів мовного спілкування.

Становище погіршується тоді, коли людина активно ко­ристується двома близькоспорідненими мовами, які не цілком засвоїла. Відомо, що багато українців упродовж кількох де­сятиліть користувалися в побутовій сфері рідною мовою, а в офіційному спілкуванні «добровільно» переходили на росій­ську, не знаючи жодної з мов у повному обсязі. Це спричини­ло перехід до пасивного запасу слів, віддалених щодо зву­чання від російських, і активізувало використання спільних з російською мовою компонентів синонімічного ряду. Та ще й невпинна боротьба зі «шкідництвом на мовному фронті»! Обстоювання оригінальних українських слів розцінювалося як один з найтиповіших проявів націоналізму. За таких умов з української вилучили зовсім або залишили в словниках з ярликами «застаріле» чи «діалектне» слова робітня (май­стерня), книгозбірня (бібліотека), недбалість.

Отже, ігнорувати оригінальні елементи української лек­сики немає жодних підстав (О. Пономарів).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розділові знаки при словах-реченнях | Договір | Правопис складних прикметників | Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях | Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення | Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях | Доручення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правопис часток| КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)