Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 238Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Подружжя Мірчуків до реєстрації шлюбу уклали шлюбний договір. Він містив такі положення: все майно, яке вони набудуть під час шлюбу буде належати чоловікові; лише чоловік матиме право давати імена дітям, що будуть народжені у шлюбі; мати дружини має право приїздити до них не частіше одного разу на рік; дружина зобов’язана кожного дня готувати святкову вечерю; дружина не має права працювати під час шлюбу.

Чи можна укладати шлюбний договір до укладення шлюбу? Чи законні права та обов’язки передбачені шлюбним договором? Чи дійсний шлюбний договір?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання майнові права та обов’язки подружжя. Знати особливості укладання шлюбного договору. Знати умови за яких призначаються аліменти.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

ООН; Конвенція, Міжнародний документ вiд 14.10.1978 Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (ратифіковано із застереженнями Законом № 240/94 – ВР від 10.11.1994 року). http://rada.gov.ua/

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ратифіковано Указом Президії ВРУ № 2148 – VIII від 19.10.1973 року). http://rada.gov.ua/

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний Кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ http://rada.gov.ua/

Порядок укладання шлюбного контракту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.93 р. № 457 (втратив чинність).

Література:

1. Антокольская М.В. Меры защиты и ответственности в алиментных обяза-тельствах // Советское государство и право. – 1990. – № 8.

2. Ариванюк Т.А. Правове регулювання відносин власності між подружжям: Автореферет дис. канд. юрид. наук. – Киев, 2002.

3. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореферет дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2002.

4. Граве К.А. Имущественные отношения супругов. – М.: Госюриздат, 1960.

5. Дзыба Р.А. Равноправие супругов – основной принцип советского семей-ного права. – Казань, 1972.

6. Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве – М.: Юр. лит., 1977. – 176 с.

7. Жилінкова І., Приходько Л. Ряд положень сімейного законодавства слід вдосконалити // Радянське право. – 1990. – № 4.

8. Жилинкова И.В. Брачный контракт. – Харьков. – 2001. – 128 с.

9. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи – Харьков: «Ксилон», 2000. – 398 с.

10. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. – Харьков, 1997.

11. Косова О.Ю. Алиментные обязательства: Учебное пособие. – Иркутск, 1994.

12. Короткова Л. Запобігати фактичним шлюбам // Радянське право. – 1980 – №1.

13. Крылова З.П. Имущественные права супругов в условиях перехода к ры-ночным отношениям // Государство и право. – 1992. – № 7.

14. Линникова Н.Ю. Право общей долевой собственности граждан: Авторе-ферат дис. канд. юрид. наук. – М., 1982.

15. Мананкова Р.П. Правоотношения общей долевой собственности по совет-скому законодательству. – Томск, 1977.

16. Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Харьков: Вища школа, 1974.

17. Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР – М.: Юр. лит.,1972.

18. Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951.

19. Рабинович Н.В. Личные и имущественные отношения в советской семье. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1952.

20. Рабец А.М. Юридическая обязанность супругов по предоставлению со-держания. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1992.

21. Свердлов Г.М. Права граждан в семье. – М., 1963.

22. Тархов В.А. Имущественные отношения супругов / В кн. «Ленинские идеи и новое законодательство о браке и семье». – Саратов, 1969.

23. Ульяненко О.О. Шлюбний договір у сімейному праві України: Авторефе-рат дис. канд. юрид. наук. – К., 2003.

24. Шишагина Н.А. Правовое регулирование отношений между супругами по предоставлению содержания: Автореферат дис. канд. юрид. наук. – М, 1975.

25. Червоный Ю.С. Общее имущество супругов по советскому праву: Авторе-ферат дис. канд. юрид. наук. – Харьков, 1952.

26. Червоный Ю.С. Охрана имущественных прав супругов // Проблемы пра-воведения. – 1968. – Вып. 9.

27. Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. – М., 1976. – 200 с.

28. Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України: Авто-реферат дис. канд. юрид. наук. – Харьков, 1996.

29. Эйдинов Э. Вопросы совместной собственности супругов в нотариальной и судебной практике // Советская юстиция. – 1977. – № 5.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)