Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 258Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Коливанов звернувся з позовом про зниження розміру аліментів, які він сплачує на утримання сина від першого шлюбу, стверджуючи, що з нього утримують 1/4 частину заробітку – 400 грн. щомісячно. Мати дитини отримує зарплату 1000 грн. Крім цього, їй допомагають її батьки. На 3/4 заробітку Коливанов утримує дружину та дочку від другого шлюбу. Таким чином, матеріальне становище дочки є менш забезпеченим порівняно з сином. Суд задовільнив його прохання і визначив розмір суми, яка утримується, в 250 грн.

Чи правильне рішення суду?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання види правових режимів майна батьків та дітей. Знати про порядок управління майном дитини. Знати про правові відносини між батьками та дітьми.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України від 28.06.1996 року. http://rada.gov.ua/

Сімейний Кодекс України від 16.01.2007 року. http://rada.gov.ua/

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 року № 435 – IV. http://rada.gov.ua/

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» від 28.04.1978 року № 3. http://rada.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування» від 17 жовтня 2007 року № 1228 http://rada.gov.ua/

Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96р. http://rada.gov.ua/

Перелік видів заробітку (доходу), що підлягає обліку при відрахуванні аліментів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. №146, із змінами і доповненнями від 27.09.95 р. №769

Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців, затверджений наказом Міністерства оборони України від 04.11.96р. № 320

Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96р.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Антокольская М.В. Меры защиты и ответственности в алиментных обяза-тельствах // Советское государство и право. – 1990. – № 8.

2. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореферет дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2002.

3. Бічук Л. Захист права власності неповнолітнього на нерухоме майно // Пра-во України. – 1999. – № 6. – С. 85 – 86.

4. Бічук Л. Управління майном неповнолітнього: деякі пропозиції // Право України. – 2000. – № 9. – С.101 - 104.

5. Бородін М. Розгляд справ про встановлення батьківства // Радянське право. – 1990. – № 7.

6. Жилінкова И., Колтунова А. Труднощі у справах про стягнення аліментів на дітей при відсутності спору // Радянське право. – 1990. – № 10.

7. Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України. – 1998. – № 3. – С. 79.

8. Кисель В.І. Права і обов`язки батьків і дітей. – Київ, 1985.

9. Косова О.Ю. Алиментные обязательства: Учебное пособие. – Иркутск, 1994.

10. Кудрявцев О.Н. Правовые отношения между родителями и детьми. – Харьков, 1975.

11. Кузьмичева Л.А., Жилинкова И.В. Личные права и обязанности родителей и детей. – Киев, 1991. – 56 с.

12. Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951.

13. Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних / Всесоюзн. ин-т юрид. наук, Ученые записки ВЮЗИ – 1955. – Вып. 3.

14. Сапейко Л.В. Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Харьків, 2003.

15. Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. – М., 1976. – 200 с.

16. Якименко О.О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду. – Він-ниця: Континент-ПРИМ, 1999.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)