Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 252Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Надія Івакіна подала позов про встановлення батьківства щодо її малолітнього сина Кирила до Олександра Аргунова. При розгляді справи було з'ясовано, що позивачка тривалий час знімала кімнату у батьків Аргунова. Вона віддавала їм продукти та гроші, які їй надсилали з дому, а вони ставились до неї, як до рідної дочки.

В березні 2005 року з армії повернувся відповідач. Івакіна зблизилася з О. Аргуновим, а в грудні 2005 року народила сина Кирила.

В судовому засіданні відповідач не заперечував близьких стосунків з позивачкою, однак пояснив, що він одружений, і позивачка про це знала. Одружуватися з Івакіною він не збирається і батьком дитини себе не вважає.

Чи підлягає позов Івакіної задоволенню?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та підстави виникнення батьківських правовідносин. Знати зміст батьківських прав та обов’язків.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Загальна декларація прав людини / прийнята в проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10.12.48 р.

Конвенція про права дитини. Прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.89 р.; набула чинності для України з 27.09.91 р.

Декларація про соціальні та правові принципи щодо захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та при їх усиновленні на національному та міжнародному рівнях. Прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї ООН від 03.12.86 р.

Сімейний Кодекс України

Цивільний кодекс України

Закон України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 24.12.93 р

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р

Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24.01.95 р

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.93 р.

Національна програма «Діти України». Затверджена Указом Президента України № 63/96 від 18.01.96 р.

Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні від 15 грудня 1992 р. № 2859-XII

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» № 1165/96 від 04.12.96 р.

Указ Президента України «Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям» № 1104/96-ВР від 20.11.96 р.

Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану. Затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 р. № 86/5

Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.96 р. № 380

Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства охорони здоров`я, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. за № 34/166/131/88.

Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96 р.

ЛІТЕРАТУРА:

Бородін М. Розгляд справ про встановлення батьківства // Радянське право. – 1990. – № 7.

Веберс Я.Р. Установление отцовства / Ученые записки Латвийского уни-верситета. – Т. 107.

Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей. – М., 1974.

Казанцева А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию детей и ответственность за их нарушение // Томск: изд-во Томского ун-та, 1987. – 144 с.

Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків // Право України. – 1998. – № 3. – С. 79.

Кисель В.І. Права і обов`язки батьків і дітей. – Київ, 1985.

Кудрявцев О.Н. Правовые отношения между родителями и детьми. – Харь-ков, 1975.

Кузьмичева Л.А., Жилинкова И.В. Личные права и обязанности родителей и детей. – Киев, 1991. – 56 с.

Малеин Н.С. Защита семейных прав // Советское государство и право. – 1972. – № 3.

Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М., 1991. – 238 с.

Нечаева А.М. Споры о детях. – М.: Юрид. лит., 1989.

Осуществление и защита личных и имущественных прав. – Рига, 1968.

Савченко Л. Про права і обов`язки по вихованню дітей // Право України. – 1997. – № 5. – С. 55.

Свердлов Г.М. Право на воспитание и судебные споры о детях // Советское государство и право. – 1940. – № 5 – 6.

Черняков К.К. Установление и прекращение родительских прав и обязан-ностей. – М.: Юр. лит, 1975.

Юзікова Н. Як захистити дітей від жорстокості батьків // Право України. – 1998. – № 3. – С.60.

Юзікова Н. Діти потребують захисту // Право України. – 1998. – № 6. – С. 111.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)