Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цільова настановаЧитайте также:
  1. I. Цільова настанова
  2. I. Цільова настанова
  3. І. Цільова настанова
  4. Цільова настанова
  5. Цільова настанова
  6. Цільова настанова

Цивільне право – одна з фундаментальних навчальних дисциплін, найважливіша з галузевих наук про право. Саме за допомогою цієї галузі права втілюються в юридичні форми соціально-економічні відносини, що формуються в суспільстві. Цивільне право регулює широку і практично важливу галузь суспільних відносин за участю держави і фізичних та юридичних осіб, особисті немайнові відносини та майнові відносини, обумовлені використанням товарно-грошових форм.

Мета викладання курсу «Цивільне та сімейне право України» полягає в тому, щоб надати можливість студентам засвоїти основні положення цивільного права: предмет та метод цивільного права, цивільні правовідносини, їх поняття та підстави виникнення і припинення; основні положення щодо підгалузей, інститутів цивільного права тощо, навчитися правильно розуміти зміст правових актів цивільного законодавства та дотримуватися вимог законності в сфері їх застосування, сформувати систему знань, умінь та навичок ефективного застосування норм цієї галузі права на практиці, вміти аналізувати та вирішувати проблемні ситуації.

Одним з важливих кроків у вивченні дисципліни є написання контрольної роботи. Завданням контрольної роботи є розвиток юридичного мислення студентів, набуття навичок уміло орієнтуватися в питаннях з цивільного права керуючись отриманими знаннями, із застосування цивільного законодавства України.

Вдалому написанню контрольної роботи студентами-заочниками сприяє знання теоретичних птань курсу, суміжних наукових дисциплін.

Реалізація поставленої мети вимагає від студентів виконання ними завдань:

· засвоїти основні поняття та категорії цивільного права;

· сформувати уміння використовувати теоретичні знання для розв’язання спорів, які виникають між учасниками суспільних відносин;

· вміти застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Готуючись до контрольної роботи студентам заочної форми навчання необхідно уважно ознайомитися з наданими рекомендаціями і списком нормативне-правових актів та джерел, що рекомендуються. Студенти повинні засвоїти методичні вказівки, опрацювати нормативно-правові акти з даної теми, ознайомитися з науковими працями з рекомендованого списку літератури.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)