Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цільова настанова. Програма навчального курсу “Судова бухгалтерія” визначає зміст учбових занять таЧитайте также:
  1. I. Цільова настанова
  2. I. Цільова настанова
  3. І. Цільова настанова
  4. Цільова настанова
  5. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
  6. Цільова настанова

Програма навчального курсу “Судова бухгалтерія” визначає зміст учбових занять та загальний обсяг знань, якими повинен оволодіти студент в результаті вивчення дисципліни з урахуванням часу відведеного на її вивчення.

Головна мета дисципліни “Судова бухгалтерія” – допомогти студентам оволодіти знаннями з теорії бухгалтерського обліку, обліку основних господарських операцій; процесуальних основ призначення і проведення документальної ревізії і судово-бухгалтерської експертизи.

Семінарські заняття і практичні завдання мають своєю метою закріплення теоретичних знань, одержаних студентами на лекціях і в результаті самостійної роботи, а також набуття практичних умінь правильного використання рекомендацій бухгалтерського обліку і статистичних показників при розкритті і розслідуванні економічних злочинів.

В результаті вивчення судової бухгалтерії кожний студент повинен знати:

- основні положення судової бухгалтерії;

- предмет і мету;

- специфіку розгляду елементів методу в бухгалтерському обліку;

- класифікацію засобів виробництва та їх джерел;

- основні закономірності відображення порушень у документах бухгалтерського обліку;

- поняття бухгалтерського балансу, його використання в судово-слідчій практиці;

- поняття бухгалтерських розрахунків та їх зв’язок з балансом;

- синтетичний і аналітичний облік;

- бухгалтерській звіт і його значення для контролю і аналізу виробництва підприємств і організацій;

- аналізувати документи бухгалтерського обліку;

- поняття оцінки та калькуляції;

- організувати проведення інвентаризації;

- призначити документальну ревізію;

- визначати найбільш доцільний час призначення судово-бухгалтерської експертизи;

Підсумковою формою контролю знань студентів з “Судової бухгалтерії” є залік. У залежності від форм навчання обсяг лекційних та семінарських (практичних) занять зменшується, а індивідуальної та самостійної роботи відповідно збільшується.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)