Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 244Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Кузєєв звернувся до суду з позовом про визнання недійсним запису про реєстрацію шлюбу його померлого брата Івана з відповідачкою Макогон Оленою. У позовній заяві позивач зазначив, що його брат був важко хворий і помер через 2 місяці після реєстрації шлюбу. На думку позивача, відповідачка, реєструючи шлюб з Іваном Кузєєвим, не мала мети створення сім'ї, а хотіла отримати спадщину після смерті чоловіка.

Як слід вирішити справу?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо поняття та підстав припинення шлюбу. Знати наслідки припинення шлюбу.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Сімейний Кодекс України від 16.01.2007 року. http://rada.gov.ua/

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 року № 435 – IV. http://rada.gov.ua/

Житловий Кодекс України УРСР від 30.06.1983 року № 5464 –Х. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 року. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року № 1768-ІІІ. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24 грудня 1993 року. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24.12.93 р.

Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5

Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану. Затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 р № 86/5

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах; Міжнародний документ від 22.01.1993 року. http://rada.gov.ua/

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюбу, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 року № 11. http://rada.gov.ua/

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» № 20 від 22.12.1995 року. http://rada.gov.ua/

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні» № 52/5 від 18.10.2000р. http://rada.gov.ua/

Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96р.

ЛІТЕРАТУРА:

Дзыба Р.А. Равноправие супругов – основной принцип советского семей-ного права. – Казань, 1972.

Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве – М.: Юр.лит., 1974. – 176 с.

Жилінкова І.В. Правове регулювання розірвання шлюбу за новим Сімей-ним кодексом України // Проблеми законності. Респ. міжвідомч. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац. юрид. академія України, 2003.

Калітенко О.М. Окремі новели з питань припинення шлюбу (за новим Сі-мейним кодексом України) // Актуальні проблеми держави і права. Випуск 17. – Одесса: Юрид.лит., 2003.

Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М., 1984.

Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР – М.: Юр. лит.,1972.

Свердлов Г.М. Права граждан в семье. – М., 1963.

Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. – М., 1976. – 200 с.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)