Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 226Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

О.Аванесова звернулася до суду з позовом до свого чоловіка М.Тригуба про встановлення режиму окремого проживання. Свої позовні вимоги позивачка мотивувала тим, що вони з чоловіком фактично припинили сімейні відносини, і хоча вони й проживають в одній квартирі, кожен з них має окремий бюджет і самостійно веде господарство.

Відповідач проти позову заперечував, зазначаючи, що шляхом подання цього позову дружина бажає виселити його з їх квартири.

Дайте юридичний аналіз наведеної ситуації.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види особистих (немайнових) прав та обов’язків подружжя. Знати особливості здійснення особистих немайнових прав та виконання обов`язків подружжя.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.79 р http://rada.gov.ua/

Конституція України http://rada.gov.ua/

Цивільний Кодекс України http://rada.gov.ua/

Сімейний Кодекс України http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 22.09.2005 № 2901-IV Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей

Закон України вiд 20.07.2006 № 15-V Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном

Закон України «Про міжнародне приватне право» від 01.09.2005 року. http://rada.gov.ua/

Закон України вiд 11.12.2003 № 1382-IV Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Наказ Міністерства Юстиції України «Про затвердження правил реєстрації актів громадянського стану в Україні» № 52/5 від 18.10.2000р. http://rada.gov.ua/

 

Основна література –; додаткова література –; нормативні акти –.

1. Бошко В.И. Очерки семейного права Переработанные и дополненные В.А. Ряшенцевым. – К., 1952. – 370 с.

2. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР – М.: Юр.лит.,1972. – 336 с.

3. Гражданское и торговое право капиталистических государств – М., 1993.

4. Сімейне право України: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. – Київ: «Вентурі», 1997.

5. Дзыба Р.А. Равноправие супругов – основной принцип советского семейного права. – Казань, 1972.

6. Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве – М.: Юр.лит., 1974. – 176 с.

7. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. 3. – Ленинград: Из-во ЛГУ, 1965.

8. Короткова Л. Запобігати фактичним шлюбам // Радянське право. – 1980, №1.

9. Маслов В.Ф., Пидопригора З.А., Пушкин А.А., Оридорога И.Т. и др. Действующее законодательство о браке и семье – Харьков, 1972.

10. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – М., 1985. – 178 с.

11. Мозолин В.П., Рясенцев В.А. Право и защита семьи государством – М.: «Наука», 1987.

12. Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М., 1984.

13. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М., 1991.

14. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1999. – 336 с.

15. Нечаева А.М. Семья и закон – М.: «Наука», 1975.

16. Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР – М.: Юр.лит.,1972.

17. Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних / Всесоюзн. ин-т юрид. наук, Ученые записки ВЮЗИ. – 1955. – Вып. 3.

18. Рабинович Н.В. Личные и имущественные отношения в советской семье. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1952.

19. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 532 с.

20. Рясенцев В.А. Семейное право. – М., 1971. – 294 с.

21. Свердлов Г.М. Права граждан в семье. – М., 1963.

22. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

23. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

24. Сич Е. Порядок і умови укладення шлюбу // Радянське право. – 1991. – №3.

25. Советское семейное право – Киев: Вища школа, 1982.

26. Шевченко Я.Н. Основы семейного законодательства. – Киев: Вища школа, 1982.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)