Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 214Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Дві одинокі, старшого віку пані почали спільно проживати. Кімната, що належала Тимошенко, напівпідвальна, без водопостачання, а лише з газовим пальником, ставала все більш небезпечною для її здоров’я. Тому Мамонова запропонувала їй, своїй давній приятельці переїхати у її просторе помешкання. У них був спільний бюджет, кожна по черзі готувала їжу, вони взаємно піклувалися одна про одну.

Дайте визначення сім’ї та її ознаки. Чи можна у даному випадку таке співжиття назвати сім’єю? Чи це лише одна із форм співжиття, за прикладом студентського гуртожитку?

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо поняття сімейного права та сім’ї. Знати визначення сімейних правовідносин, його елементи. Знати джерела сімейного права та систему сімейного законодавства.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України http://rada.gov.ua/

Сімейний Кодекс України http://rada.gov.ua/

Конвенція про права дитини (ратифіковано Постановою Верховної Ради України №789 – ХІІ від 27.02.1991 р.) http://rada.gov.ua/

Декларація про соціальні та правові принципи щодо захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та при їх усиновленні на національному та міжнародному рівнях / прийнята резолюцією 41/85 Генеральної Асамблеї ООН від 03.12.86 р. http://rada.gov.ua/

Загальна декларація прав людини № 995 -015,редакція від 10.12.1948 р. http://rada.gov.ua/

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права № 995-043,редакція від 19.10.1973 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про міжнародне приватне право» від 01.09.2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 2 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.93 р. http://rada.gov.ua/

Концепція державної сімейної політики. Затверджена Постановою Верховної Ради України від 17 вересня 1999 р.

Національна програма «Діти України». Затверджена Указом Президента України від 18.01.1996 р. № 63/96

Указ Президента України «Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям» № 1104/96-ВР від 20.11.96 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006 – 2010 роки» від 11 травня 2006 року № 623. http://rada.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26 квітня 2002 року № 564. http://rada.gov.ua/

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми» від 5.09.2007 р. http://rada.gov.ua/

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики» № 1063 – 14, редакція від 17.09.1999 р. http://rada.gov.ua/

Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» № 1060/99, редакція від 12.11.1999 р. http://rada.gov.ua/

Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» № 1086/2005 р., редакція від 10.01.2005 р. http://rada.gov.ua/

Постанова № 16 Пленуму Верховного Суду України від 12.06.98 р «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім`ю України». http://rada.gov.ua/

Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.96 р. http://rada.gov.ua/

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бошко В.И. Очерки семейного права. Переработанные и дополненные В.А. Ряшенцевым. – К., 1952. – 370 с.

2. Маслов В.Ф., Пидопригора З.А., Пушкин А.А., Оридорога И.Т. и др. Дей-ствующее законодательство о браке и семье – Харьков, 1972.

3. Жилінкова І., Приходько Л. Ряд положень сімейного законодавства слід вдосконалити // Радянське право. – 1990. – № 4.

4. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. 3. – Ленинград: Из-во ЛГУ, 1965.

5. Короткова Л.П., Вихров А.М. Семья – только в рамках закона // Правоведение. – 1994. – № 5-6.

6. Матвеев Г.К. История брачно-семейного законодательства УССР. – Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1960.

7. Матвеев Г.К. Советское семейное право. Учебник. – М.: «Юрид. лит», 1985. – 240 с.

8. Мозолин В.П., Рясенцев В.А. Право и защита семьи государством – М.: «Наука», 1987.

9. Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М., 1984.

10. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны // Го-сударство и право. – 1996. – № 12. – С. 99 – 107.

11. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1999. – 336 с.

12. Павшукова О.Г. Розвиток радянського законодавства про шлюб та сім`ю // Радянське право. – 1980. – № 1.

13. Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних / Всесоюзн. ин-т юрид. наук, Ученые записки ВЮЗИ. – 1955. – Вып. 3.

14. Потюков А.Г. Круг членов семьи по жилищному праву // Вестник Ленин-градского ун-та. – 1963. – № 5.

15. Право и защита семьи государством. / Е.Г. Азарова, Ю.А. Королев, Е.В. Кулагина и др. – М., 1987.

16. Рамзаев П.В. Члены семьи по семейному и жилищному законодательству // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в пра-воприменительной практике. Межвузовский тематический сборник. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1978.

17. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве – Львов: Изд-во Льво-вского ун-та, 1986.

18. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.

19. Рясенцев В.А. Семейное право. – М., 1971. – 294 с.

20. Сімейне право України: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. – Київ: «Вентурі», 1997.

21. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Ін-тер, 2004. – 264 с.

22. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

23. Толстой В. Понятие семи в советском праве // Советская юстиція. – 1969. – № 19. – С. 5 – 8.

24. Шевченко Я.Н. Основы семейного законодательства. – Киев: «Вища шко-ла», 1982.

25. Шевченко Я.Н. Проблеми правового регулювання сімейних відносин // Українське право. – Число один. – 1998.

26. Червоный Ю.С. Понятие и особенности семейных правоотношений // Цивільне право. – Вип. № 1. – Одесса. – 2002.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)