Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 223Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Громадянин Данченко звернувся до органу РАЦСу за консультацією. Він зазначив, що хоче одружитися з громадянкою Степановою, яка попередньо дала згоду на укладення шлюбу. Однак, Степанова знаходиться у відрядженні за кордоном. Чи може він від її імені подати заяву до органів РАЦСу? Чи могла б на реєстрації шлюбу бути присутня замість нареченої Степанової - її подруга Шевцова по довіреності? Крім того він теж збирається у відрядження, а тому просить органи РАЦСу зареєструвати їх шлюб раніше чим передбачений законом місячний строк з моменту подачі заяви. Також, його цікавить як урегульовано питання зміни прізвища при укладанні шлюбу.

Дайте консультацію громадянину Данченко.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики шлюбу. Знати визначення шлюбу, умови його укладання. Знати порядок укладання шлюбу.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

ООН; Резолюція, Міжнародний документ, Рекомендації вiд 03.11.1965 Резолюція 2018 (XX) Генеральної Асамблеї ООН. Рекомендації про згоду на шлюб, мінімальний шлюбний вік та реєстрацію шлюбу

ООН; Конвенція, Міжнародний документ вiд 10.12.1962 Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу

Конституція України http://rada.gov.ua/

Сімейний Кодекс України http://rada.gov.ua/

Конвенція про охорону материнства (переглянута в 1952 році) № 103 http://rada.gov.ua/

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод» (Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97 – ВР від 17.07.97 р.) http://rada.gov.ua/

Закон України «Про громадянство України «від 18 січня 2001 року № 2235 – ІІІ. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про міжнародне приватне право» від 01.09.2005 р. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24 грудня 1993 року. http://rada.gov.ua/

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. http://rada.gov.ua/

Положення Про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану. Затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 р. № 86/5

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про прийомну сім’ю” від 26 квітня 2002 року № 565. http://rada.gov.ua/

Постанова КМУ від 16 листопада 2002 р. N 1740 Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених.

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики» № 1063-14, редакція від 17.09.1999 року. http://rada.gov.ua/

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.2007 року. http://rada.gov.ua/

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бошко В.И. Очерки семейного права. Переработанные и дополненные В.А. Ряшенцевым. – К., 1952. – 370 с.

2. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР – М.: Юр.лит.,1972. – 336 с.

3. Гражданское и торговое право капиталистических государств – М., 1993.

4. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.

5. Сімейне право України: Навч. посіб. / За ред. Дзери О.В. – Київ: «Вентурі», 1997.

6. Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве – М.: Юр.лит., 1974. – 176 с.

7. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. 3. – Ленинград: Из-во ЛГУ, 1965.

8. Королев Ю.А. Брак и развод: Современные тенденции. – М., 1978.

9. Короткова Л. Запобігати фактичним шлюбам // Радянське право. – 1980, №1.

10. Матвеев Г.К. История брачно-семейного законодательства УССР. – Киев: Из-во Киевского ун-та, 1960.

11. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – М., 1985. – 240 с.

12. Мозолин В.П., Рясенцев В.А. Право и защита семьи государством – М.: «Наука», 1987.

13. Нечаева А.М. Брак, семья, закон. – М., 1984.

14. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1999. – 336 с.

15. Нечаева А.М. Семья и закон – М.: «Наука», 1975.

16. Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР – М.: Юр.лит.,1972.

17. Павшукова О.Г. Розвиток радянського законодавства про шлюб та сім`ю // Радянське право. – 1980. – №1.

18. Пергамент А.И. К вопросу о правовом положении несовершеннолетних / Всесоюзн. ин-т юрид. наук, Ученые записки ВЮЗИ. – 1955. – Вып.. 3.

19. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.

20. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Погляд в майбутнє // Право України. – 2001. – № 2. – С. 63.

21. Рясенцев В.А. Семейное право. – М., 1971. – 294 с.

22. Свердлов Г.М. Права граждан в семье. – М., 1963.

23. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

24. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 340 с.

25. Сич Е. Порядок і умови укладення шлюбу // Радянське право. – 1991. - №3.

26. Шевченко Я.Н. Основы семейного законодательства. – Киев: Вища школа. – 1982.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)