Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Морфологічні норми української мови

Читайте также:
  1. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави
  2. Вопрос 2. Нормирование оборотных средств и определение их потребности
  3. Глава 22. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
  4. Граматичні норми текстів документів.
  5. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни . Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави (30 червня 1941 р.).
  6. Загострення кризи української державності у 1657—1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького
  7. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Питання:

1. Загальна характеристика самостійних частин мови.

2. Поняття про іменник. Лексико-граматичні і граматичні категорії іменника.

3. Поняття про прикметник. Розряди прикметників за значенням. Творення ступенів порівняння якісних прикметників.

4. Поняття про дієслово, дієслівні форми.

5. Вибір граматичних форм іменника, прикметника, дієслова, числівника, займенника при укладанні текстів документів.

6. Складноскорочені слова і абревіатури в текстах документів.

7. Правопис складних іменників і прикметників.

Завдання:

1. Опрацювати теоретичний матеріал за посібниками (див.: 6; 9; 12; 25; 26), укласти конспект.

2. Дати відповіді на запитання:

– Які граматичні помилки зустрічаються у мові ділових паперів? (див.: 26, с.99-101).

– На які правила слід орієнтуватися при виборі однієї з форм іменників на позначення особи за професією, посадою, званням тощо? Як узгоджуються залежні слова з назвами офіційних осіб? (див.: 12, с.151-155).

– Записати подані іменники у формах родового і давального відмінків і пояснити правопис: директор, інженер, документ, абзац, акт, варіант, протокол, проект, аркуш, доповіді, галузі, статті, Харків, Київ, Кривий Ріг, будинок, лікар, учитель, день, термін, Париж.

– Які прикметники кількісно переважають у мові ділових паперів? Утворити ступені порівняння прикметників: високий, низький, великий, малий, цікавий, доречний, вагомий, важливий, істотний.

– Які основні правила запису числових назв у ділових паперах? Подані цифри записати словами: 5, 11, 12, 14, 111, 3658, 99621, 5,974, , провідміняти.

– Які займенники вживаються у мові ділових паперів? Назвати особливості вживання займенників, навести приклади. Коли в займенниках з’являється приставний н ? (див.: 26, с.129-132).

– Які основні особливості вживання дієслів у ділових паперах?

3. Схарактеризувати два типи скорочень у мові ділових паперів. Навести приклади (див.: 26, с.168-170).

4. Зробитизагальні висновки про морфологічні норми ділового стилю.

5. Записати слова у чотири колонки: 1) іменники; 2) прикметники; 3) займенники; 4) числівники.

Знайомий, будь-який, давній, одинадцять, обов’язок, інший, спритний, найкращий, думка, такий, два, дев’яносто, тридцять, будь-хто, опуклий, великий, братів (зошит), школа, світлість, білий, скільки, будь-що, дихання, сімсот , купа, одиниця, двійка, троє.

6.Поставити іменники в потрібній формі. Скласти речення з цими словосполученнями.

3(місяць), 160(гривня), 105(від соток), 2,5(раз), 1/7(ділянка).

7. Утворити від поданих слів форми наказового способу, ввести їх до складу речень.

Заробляти, планувати, наводити, обсівати, цікавити, теплофікувати, нагадувати, повідомляти, адресувати, зустрічати, залишати, телефонувати.

8. Переписати. Дієслова, що в дужках, поставити в потрібних особах теперішнього і майбутнього часів.

1. Ми (боротись) за мир і (прагнути) миру, трудящим щастя (зичити) усім (М.Рильський). 2. І чайкою в серце (вриватися) блискавка слова (Н.Забіла). 3. О слово дзвінке, (озиватися) в славі до нас та крізь давні століття. (Л.Первомайський). 4. Коні сердито (іржати) (М. Коцюбинський). 5. (Вирости) ти, сину, (вирушати) в дорогу, (вирости) з тобою приспані тривоги (В.Симоненко). 6. Чого ти (стогнати), море синє, об скелю хвилями б’ючи? (В.Забаштанський). 7. А вже березень (бродити) соком, (усміхатися) сонце звисока (В.Лучук). 8. Ми (сидіти) під кручею, поклавши вудочки на хиткі рогачики, і (гомоніти) (Г.Тютюнник).9. Записати подані іменники разом або через дефіс і поясніть їх правопис.

Авіа/десант, авіа/клуб, автомобіль/цистерна, фото/журналіст, експорт/імпорт, експерт/криміналіст, штаб-квартира, екс/чемпіон, перекоти/поле, біо/станція, кафе/ресторан, роб/фахівець, мікро/вольт, мікро/аналіз, мета/галактика, машина/автомат, масло/тара, макро/космос, іван/чай, вакуум/секунда, ампер/метр, аміно/кислота, вагон/лабораторія, арт/полк, арк/синус, масло/бак, ампер/секунда, ампер/метр, авто/фургон, агіт/поїзд, аван/сцена, авіа/комплекс.

Загрузка...

10. Записати подані прикметники разом або через дефіс. Пояснити їх правопис.

Садово/городній, незаймано/тихий, військово/зобов’язаний, лісо/степовий, еластично/м’який, соціал/демократичний, всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий, народно/пісенний, народно/визвольний, масово/політичний, військово/полонений, лінгво/стилістичний, мовно/стилістичний, науково/технічний, суспільно/політичний, політико/економічний, високо/авторитетний, військово/повітряний, військово/спортивний, молочно/консервний, м'ясо/молочний, зерно/бобовий, задньо/піднебінний, зовнішньо/торговельний, народно/поетичний, народно/демократичний, контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, внутрішньо/артеріальний, електронно/обчислювальний, ідейно/виховний, теоретико/пізнавальний, гостро/дефіцитний, стале/плавильний, важко/доступний, фінансово/промисловий, свіжо/пофарбований, кінно/спортивний, приватно/власницький, судово/медичний, мільйонно/голосий, темно/зелений, первісно/общинний, кам’яно/вугільний, дерево/обробний , паровозо/будівний, східно/український.

11.Складні слова написати разом або через дефіс і пояснити їх правопис.

Лісо/смуга, людино/година, інженер/механік, лісо/степ, літако/виліт, літак/снаряд, пів/години, пасажиро/кілометр, крути/голова, нечуй/вітер, пів/острова, агро/лісо/меліорація, бджоло/знавство, багато/тиражка, радіо/фізик, Верхньо/удінськ, альфа/промені, водо/грай, Мало/катеринівка, водо/грязе/лікування,важко/атлет, ват/година, агро/ґрунто/знавство, Ново/українка, буряко/комбайн, водо/масло/заправник, барометр/анероїд, авіа/моторо/будування,блок/апарат,Велико/Британія, земле/впорядкування, життя/буття, Ново/нолинськ, жокей/клуб, жень/шень, житло/кооперація, земле/трус, пів/озера, пів/лимона, зерно/елеватор, стоп/кран, жирно/молочність, фото/монтаж, восьми/класник, динамо/машина, динамо/метр, жук/носоріг, пів/Африки, залізо/бетон, пів/листа, машино/година, полу/станок, напів/фабрикат.

12.Від поданих словосполучень утворити, де можливо, складні іменники і прикметники.

Вище зазначити, знати край, красно мовити, подібний до купола, кривавий і червоний, круті гори, збирати зерно, культура і побут, лікувати кумисом, подібний до крил, лег­ка дорога, легко розчиняти, падає листя, лікувальний і профілактичний, насаджувати ліс, знавець літератури, ломити камінь, дробити лід, заготівля льону, мало вимагати, очистити льон, медичний і хірургічний, між ріками, різати ме­тал, Західний Сибір.

13.Перекласти українською мовою. Пояснити правопис складних слів і подібних до них словосполучень.

Высококвалифицированный, вольт-ампер, аварийно-восстановительный, энциклопедически образованный, вольтметр, пресс-папье, административно-управленческий, азотодобывающий, бронебойно-трассирующий, вышеизложенный, бледно-сиреневый, агрессивно настроенный, водогазонепроницаемьій, взаимно выгодный, водноспортивний, взаимоприемлемый, взаимно параллельный, всевозрастающий, безгранично преданный.

14. Записати слова українською мовою, з'ясувати, за якими правилами вони пишуться.

Асимметрия, иммиграция, либретто, массаж, цитадель, циклон, дезинфекция, лимон, килограмм, мадонна, грамматика, иррациональный, аннотация, инновация, аффикс, профессия, портьєра, пюре, мышьяк, интервью, зскадрилья, пьеса, Голландия, Париж, Дарданелли, Таллинн, поливитамины, барокко.

15.Перекласти словосполучення українською мовою, з двома скласти речення: по ошибке, по возвращении, в двух словах, при случае, на днях, по обеим сторонам, в пользу, прийти к окончательному решению, прийти к соглашению.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: морфологічні норми сучасної української мови; особливості вживання самостійних частинмови у текстах ділових паперів; правила написання складних іменників і прикметників; студенти повинні вміти: послуговуватися морфологічними нормами у практичній діяльності.

 

Література. Основна: 6, с. 346-351; 9, с. 175-289; 12, с. 151-160; 25, с. 99-100; 26, с. 50-55, 60-65, 72-91, 95-97, 116-120, 129-137; див.: тема 5; 7; 9.

Додаткова: 13, с. 82-87.

В аудиторії: 32, с.159 (впр. 134).

Практичне заняття № 9-10 (4 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 301 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лексичні норми української мови| Синтаксичні норми української мови

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.036 сек.)