Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення офіційної і приватної кореспонденції

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. Вимоги до оформленняконтрольноъ роботи
  4. Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади.
  5. Зразки оформлення бібліографічного опису у списку джерел.
  6. Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації
  7. Оформлення довідково-інформаційної документації

Питання:

1. Кореспонденція. Поняття про лист. Види службових (ділових) листів за функціональними ознаками, за кількістю адресатів.

2. Реквізити службових листів.

3. Логічні елементи змісту листів. Адрес, адреса, адресант, адресат.

4. Загальна характеристика службових частин мови.

5. Правопис прийменників, сполучників, часток.

Завдання:

1.Опрацювати теоретичний матеріал за посібниками 6;9;12;25;18;26;32.

2.Дати визначення службової кореспонденції, пояснити її призначення.

3.Назвати види листів за функціональними ознаками, їх реквізити, порядок розташування.

4.Зазначити, яка інформація подається в листах-запитах, листах-проханнях, листах-відповідях, листах-інформаціях. Відповідь підтвердити прикладами.

5. Охарактеризувати супровідний лист, назвати ключові слова тексту супровідного листа. Написати зразок.

6.Пояснити відмінність у поняттях: адрес, адреса, адресант, адресат. Увести ці слова до складу речень.

7. Сказати, які основні правила, встановлені Міністерством зв’язку, слід пам’ятати при написанні адреси? Напишіть адресу свого друга (подруги). Поясніть, чому важливо адресу писати правильно? Пригадайте з художньої літератури твір, в якому йдеться про недотримання вимог до написання адреси. Пофантазуйте на цю тему (а якби хлопчик правильно написав адресу, то ...).

8.Назвати особливості мовного оформлення приватних листів (форми звертання, тон, стиль)?

9. Пояснити, з якою метою пишуть відкриті листи. Дібрати матеріал для написання відкритого листа до молодіжної газети (робота в аудиторії).

10. Скласти речення з похідними прийменниками.

З метою, порівняно з, в міру, в напрямі до, в ім’я, згідно з, поряд з, в результаті, на шляху, у зв’язку з, на чолі, залежно від, при умові.

11. Розкрити дужки, пояснити написання сполучників.

1. Кажуть, ніби/то ці доти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря (О.Гончар). 2. А серце б’ється, свіжий вітер дише, немов/би хоче остудить чоло (М.Рильський). 3. Воронцов добре враховував, які нові обов’язки покладаються в/зв’язку/з цим на партійно-комсомольський прошарок (О.Гончар). 4. Ото/ж людей на вулиці і коло хати – ніде й голки встромити (М.Вовчок). 5. Як/би/то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла (Т.Шевченко). 6. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так/що дерева потопали в ньому (М.Коцюбинський).

12. Пояснити правопис часток у складі прислівників.

Як/найкраще, аби/як, аби/куди, де/далі, де/коли, де/куди, що/далі, що/року, що/ранку, як/мога, як/раз, то/що, як/слід, як/треба, будь/як, де/небудь, казна/де, десь/то, так/то, що/години, казна/як, що/місяця, аби/де, що/неділі, де/небудь, аби/то, куди/небудь, що/хвилини, як/небудь, коли/сь, хтозна/звідки.

13. Написати слова разом, окремо через дефіс; пояснити правопис.

Будь/що, все/таки, де/з/чим, що/до, де/б/таки, аби/то, аби/коли, аби/но, все/ж, будь/де, будь/на/кім, звідки/небудь, як/раз, будь/хто.14. Розкрити дужки і написати слова правильно. Скласти з ними речення і вказати, які це частини мови.

Ото(ж), або(ж), тако(ж), але(ж), а(ні)ж, мов(би), немов(би), немов(би)то, коли(б), коли(б)то, наче(б), неначе(б)то, хоч(би), ніби(то), це(б)то, то(б)то, як(то), де(то), тому(то), тільки(но), тим(то), тому(що), хіба(що), то(що), дарма(що), як(що), через(те)що, (не)зважаючи(на)те(що), тим(часом), в(міру)того{як), замість(того)щоб, за(тим)щоб, тільки(що), що(духу), що(правда), поки(що).

15. Переписати, розкриваючи дужки.

1. Те, що ви (не) докували, я з синами докую (Б.Олійник). 2. Ми ніколи (не) скаржилися, доля наша завжди була нелегка, але наша, наша ні в кого (не) позичена, (не) дарована ніким, ні в кого (не) просили, самі виривали власними руками і (не) хочемо іншої, (не) зміняємо на іншу (П.Загребельний). 3. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той (не) вмре, (не) здобувши нового добра (Л.Українка). 4. Глухо зітхали хвилі, білі чайки (не) покоїлись над озером (О.Гончар). 5. Як (не) любити робити розумної, праці, що дух веселить? (М. Рильський). 6. Де творчості (не) має, там і життя нема (В.Сосюра). 7. Я (не) люблю, коли кричать, (не) навиджу, коли лякають, соромлюся, коли звикають, принижень несучи печать (В.Коротич). 8. Життя (не) має ціни, а воля дорожча за життя (Нар.творчість).

Загрузка...

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: правила оформлення офіційної і приватної кореспонденції; особливості службових частин мови, їх правопис; студенти повинні вміти: правильноукладати службові, приватні листи; дотримуватися правопису службових частин мови.

 

Література. Основна: 6, с. 91-99; 9, с. 106-115; 12, с. 73-82; 18, с. 13-17; 25, с. 137-140, 144-146, 150-152; 26, с. 144-146; 32, с. 181-182, 191, 201-205, 206-210; див.: тема 7; 12.

Додаткова: 13, с. 155-172.

В аудиторії: Написання відкритого листа.

Практичне заняття № 16(2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 305 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оформлення довідково-інформаційної документації| Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.071 сек.)