Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОБОЧА ПРОГРАМА

Читайте также:
  1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
  2. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
  3. Програма педагогічної практики
  4. Програма роботи
  5. Програма роботи
  6. Програма роботи
  7. Програма роботи

з дисципліни “ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

 

для студентів денної форми навчання спеціальності

6.030500 – “Переклад”

 

Кривий Ріг

Робоча програма дисципліни “Ділова українська мова” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030500 – “Переклад” / Укладач к. філол. н., доц. Л.Р.Шпачук – Кривий Ріг: ВП ЗІЕІТ в м. Кривий Ріг, 2010.-103 с.

 

Укладач:

кандидат філологічних наук, доцент Шпачук Дюбов Раїсівна

 

 

Обговорена на засіданні

кафедри українознавства,

протокол № ______

від „____” _______________2010 р.

Зав. кафедрою _______________

к. філол. н., доц. Л.Р.Шпачук

 

 

Погоджена з випускаючою

кафедрою іноземних мов,

протокол № ______

від „____” _______________2010 р.

Зав. кафедрою _______________

д. філол. н., проф. Р.Я.Кріцберг


1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

Курсом „Ділова українська мова” передбачено актуалізацію й заглиблення знань першокурсників зі шкільного курсу української мови, формування на їх основі загальної мовної культури і культури ділового спілкування в його усній і писемній формах.

Курс „Ділова українська мова” – практичного характеру. Допомогти студентам оволодіти нормами усного і писемного мовлення (фонетичними, орфоепічними, акцентуаційними, лексичними, орфографічними, пунктуаційними, фразеологічними, граматичними, стилістичними), виробити у них уміння грамотного оформлення документів і правильної побудови публічних виступів покликані плани практичнихзанять. Ними передбачено роботу студентів над питаннями і завданнями репродуктивного, продуктивного та творчого характеру.

Завдання, запропоновані студентам для самостійної роботи, уможливлять закріплення їхніх практичних навичок, дозволять сформувати у першокурсників стереотипи грамотного використання слів і конструкцій у писемному мовленні, сприятимуть збагаченню й активізації словникового запасу, вдосконаленню правописних і пунктуаційних умінь.

Модульні контрольні роботи, а також питання, укладені до іспиту, дозволять студентам систематизувати набуті знання з курсу, а викладачеві оцінити їх рівень.

 

Предмет:норми сучасної української літературної мови і

офіційно-ділового стилю в усній і писемній формах.

 

Мета: вироблення у студентів практичних навичок, формування у першокурсників стереотипів грамотного використання слів і конструкцій в мовленні, зокрема в офіційно-діловому, збагачення й активізація словникового запасу, вдосконаленню правописних і пунктуаційних умінь.

 

 

Курс: 1 Семестр: 1 Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: - національних – - ЕСТS – 2 Модулів: 2 Загальна кількість годин: 6.030500 – “Переклад”   бакалавр Нормативна Лекційні: - Практичні: 54 години Самостійна робота:81 година Форми підсумкового контролю: іспит

 

 

Затверджена на засіданні

кафедри українознавства,

протокол № ______

від „____” _______________2010р.

Зав. кафедрою _______________

к. філол. н., доц.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 317 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОНЯТИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ| Українська національна мова. Культура мови і мовлення

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.015 сек.)