Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оформлення довідково-інформаційної документації

Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. Вимоги до оформленняконтрольноъ роботи
  4. Загальні вимоги до рубрикації. Вербальне й пунктуаційне оформлення рубрик. Навести приклади.
  5. Зразки оформлення бібліографічного опису у списку джерел.
  6. Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації

Питання:

1. Інформаційні документи: оголошення, запрошення (повідомлення), телеграма, телефонограма, радіограма. Реквізити документів, їх оформлення.

2. Довідка, протокол, витяг з протоколів.

3. Звіт, види звітів.

4. Службові записки: доповідна , пояснювальна.

5. Розряди прислівників за значенням.

6. Правопис прислівників.

Завдання:

1.Дати визначення інформаційних документів: оголошення, запрошення (повідомлення), телеграми, телефонограми, радіограми.Написати зразки документів, назвати реквізити.

2.Дати визначення довідки, назвати види довідок, їх реквізити. Написати зразок.

3.Дати визначення звіту, назвати види звітів, їх реквізити. Написати зразок.

4.Дати визначення протоколу, назвати реквізити. Пояснити відмінність між протоколом і витягом з протоколу. Написати зразки.

5. Пояснити призначення службових записок: доповідної, пояснювальної. Написати зразки.

6. Схарактеризувати прислівник як частину мови, розряди прислівників за значенням.

7. Записати окремо, через дефіс та разом подані прислівники та прислівникові сполучення. Пояснити їх правопис.

На/багато, без/вісті, на/горе, коли/на/коли, до/пізна, на/рівні, всього/на/всього, в/голос, де/не/де, до/дому, пліч/о/пліч, сама/самотою, кінець/кінцем, ось/ось, один/одним, на/пам’ять, час/від/часу, на/четверо, рука/в/руку, як/не/як, по/польськи, рік/у/рік, зі/споду, ден/у/день, о/полудні, сам/на/сам, десь/інколи, до/купи, на/довго, по/п’яте, по/іншому, рано/пораненьку, на/силу, на/зустріч, по/юнацькому, в/середині, за/одне, у/чотирьох, по/середині, в/цілому, без/кінця/краю, від/тепер, на/споді, під/час, на/бігу, до/побачення, по/братньому, тяжко/важко, без/устанку, в/далечині, з/дня/на/день, в/ногу, до/гола, в/накладку, вряди/годи, давним/давно, кінець/кінцем, на/яву, на/скаку, на/ходу, в/разі, без/угаву, на/вибір, по/двоє, з/краю, в/край, плече/в/плече, нога/в/ногу, на/зовсім, на/півдорозі, по/третє, по/троє, у/двічі, у/вічі, на/далі, на/двоє, з/боку/на/бік, з/ранку/поранесеньку, у/вись, в/гору, в/бік, під/силу, на/зло, до/пізна, на/рівні, по/військовому, за/дня, десь/не/десь, без/перестанку, час/від/часу, на/ніщо, на/різно, у/розсип, в/волю, у/дев’ятеро, на/швидку, до/обіду, по/товариськи, по/перше, на/завжди, у/бік, по/правді, по/комсомольськи, у/сто/крат, один/в/один, в/далечінь, в/останнє, після/завтра, по/одинці, у/середині, по/зимовому, в/четверо, любо/дорого, на/показ, зроду/віку, до/речі, в/вись, навік/віки, за/одне, на/біс, з/середини, по/людськи, раз/за/разом, пліч/о/пліч, над/силу, на/сміх, на/добридень, до/пари, в/зимку, в/троє, в/слід, в/смак, за/довго, од/віку, поза/торік, напів/свідомо.

8. Скласти і записати речення із такими прислівниками і співзвучними з ними словами.

По-нашому, по нашому; насторожі, на сторожі; по-третє, по третє; востаннє, в останнє; удвох, у двох; доволі, до волі; збоку, з боку; назустріч, на зустріч; усередині, у середині; удень, у день; знизу — з низу; збоку, з боку; утрьох, у трьох; по-перше, по перше; до­волі — до волі; упень, у пень; по-батьківському, по бать­ківському; востаннє, в останнє; вголос, в голос; нарешті, на решті; по-своєму, по своєму; угору, у гору; напам'ять, на пам'ять; навіки, на віки.9.Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити написання прислівників і однозвучних з ними іменників з прийменниками.

1. Вода прозора, так і хочеться проникнути туди, у/глиб(О.Ющенко). 2. І я туди, у/глиб віків полину, де зачароване стоїть дівча... (О.Гончар). 3. І полинув птахом літак у/вись ясну, безкінечну (З журналу). 4. Стремлять у/вись і очі, і серця, будує юність кораблі космічні (М.Нагнибіда). 5. Хоч ніякого руху на трасі, проте хлопці все ж трималися на/сторожі(О.Гончар). 6. Возвеличу малих отих рабів німих і на/сторожі коло їх поставлю слово (Т.Шевченко).

10.Правильно написати виділені слова і визначити, якими частинами мови вони є.

1. Син першим ступнув до батька, а той потягнувся на/зустріч, мов силою дивовижного магніту (В.Речмедін). 2. Редакція запросила на/зустріч з юними прихильниками журналу письменників, художників, майстрів дитячої іграшки... (З газети). 3. На/зустріч сонце гімн свій ллє... (П.Тичина). 4. Почало боліти десь у/середині, біля кістки (Ю.Мушкетик). 5. Проте в/середині танка мороз дошкуляв не менше, ніж на броні (Ю.Мушкетик). 6. Мати не тямилася з радості: приїхав Тимко, її найстарший. Приїхав, не/зважаючи на негоду, на бездоріжжя (В.Речмедін).

Загрузка...

11.Перекласти словосполучення українською мовою, з двома скласти речення:

сверх всякого ожидания, сверхсметные ассигнования, сверхурочная зарплата, засвидетельствовать подлинность, свободное связующее звено, сдельный заработок.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: правила оформлення довідково-інформаційних документів; розряди прислівників за значенням, їх правопис; студенти повинні вміти: укладати довідково-інформаційні документи; дотримуватися правопису прислівників.

 

Література. Основна: 6, с. 88-90, 99-101, 122-126; 9, с. 91-94, 96-99; 12, с. 87-89, 103-106; 18, с. 10-13, 18-22; 25, с. 140-143, 168-171; 26, с. 108-109, 151-153, 179-182; 32, с. 82-84, 141-143; див.: тема 6; 7; 11.

Додаткова: 13, с. 146-155.

В аудиторії: 32, С.39, 49, 146 (впр. 122).

Практичне заняття № 14 (2 год.)

Модульна контрольна робота № 1 (МК-1)

Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу: 7 завдань по 3 бали. Всього модульний контроль – 21 бал.

 

Варіант 1

1.Форми існування української національної мови. Державний статус мови.

2.Поняття документа. Елементи тексту документа.

3.Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

4. Провідміняти числівники: 1; 5; 5/7; семеро, вісімнадцять, вісімдесят.

5.Утворити вищий і найвищий ступені порівняння від прикметників: глибокий, дужий, дорогий, близький, легкий, слабкий, високий, молодий, багатий, тонкий, рідкий, швидкий, низький.

6.Вставити, де потрібно, апостроф або м'який знак:

Б...юро, бул...йон, р..юкзак, бул...дозер, асфал...т, автомобіл..., інтерв...ю, комп...ютер, б...юджет, міл...ярд, міл....йон, Рів...єра, тюл..., ад...ютант, кур...йозний, він...єтка, Лур...є, Н...ютон, порт...єра, дел...та, об...єкт.

7. Виправити помилки у перекладі, з двома словосполученнями скласти речення: ми прийняли всі міри; на протязі року була велика загрузка; винести подяку колективу; не зрозуміли один одного; буде сказано нижче.

 

Варіант 2

1.Поняття літературної мови.

2.Реквізити документів. Правила оформлення реквізитів заяви (зразок).

3.Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників.

4.Запиcати у родовому, давальному, орудному відмінку числівники: вісім, вісімнадцять, вісімдесят, вісімсот, сорок, сім.

5.Подані дієслова поставити в наказовому способі (2 ос. однини), підкреслити закінчення: писати, малювати, грати, думати, слухати, бачити, вважати, обговорювати, підтверджувати.

6. Записати слова українською мовою: асимметрия, иммиграция, либретто, массаж, цитадель, циклон, дезинфекция, лимон, килограмм, мадонна, грамматика, иррациональный, аннотация, инновация, аффикс, профессия, портьєра, пюре, мышьяк, интервью, зскадрилья, пьеса, Голландия, Париж, Дарданелли, Таллин, поливитамины, барокко.

7. Виправити помилки у перекладі речень: справи відклали із-за нових обставин; у цій справі ми зайшли в тупик; недостатків у нас було багато; апарат працював вхолосту; ми знайшлися в тяжкім положенні.

 

Варіант 3

1.Норми сучасної української мови.

2.Дієслово як частина мови . Дієслівні форми.

3. Правила оформлення реквізитів характеристики (зразок).

4.Перекласти українською мовою: страстный, радостный, местный, ненавистный, проездной, бесстрастный, выездной, предвестник, шестнадцать, шестьсот, агентство, костлявый, гигантский, милитаристский, жалостный, доцентский, декадентский, реформистский, устный, целостный, совестный, властный, участник.

5. Розподілити іменники за відмінами і групами: абзац, абонемент, абонент, агава, автограф, арматура, бегонія, вакансія, ватман, гектар, еталон, кольрабі.

6. Від поданих словосполучень утворити, де можливо, складні іменники і прикметники: вище зазначити, знати край, красно мовити, подібний до купола, кривавий і червоний, круті гори, збирати зерно, культура і побут, лікувати кумисом, подібний до крил, лег­ка дорога, легко розчиняти, падає листя, лікувальний і профілактичний, насаджувати ліс.

7. Виправити помилки у перекладі словосполучень і речень, з двома словосполученнями скласти речення: треба прикласти ще чимало зусиль; любий може це зробити; маємо виконати великий об'єм роботи; наша задача полягає в тому, щоб…; це сама відповідальна задача.

 

Варіант 4

1.Поняття про стиль. Функціональні стилі української мови.

2.Поняття про орфографію української мови.

3. Правила оформлення реквізитів автобіографії (зразок).

4. Від поданих імен утворити чоловічі й жіночі імена по батькові: Євген, Едуард, Костянтин, Олександр, Євгеній, Віталій, Павло, Геннадій, Олег, Валерій, Валентин, Микола, Максим.

5. Від поданих слів утворити нові за допомогою суфіксів –ськ(ий), –ств(о). Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, Волинь, киргиз, Золотоноша, Рига, Кривий Ріг, гігант, боягуз, чуваш, латиш, казах, ткач, багач, матрос, чех.

6.Записати подані іменники разом або через дефіс: авіа/десант, авіа/клуб, автомобіль/цистерна, фото/журналіст, експорт/імпорт, експерт/криміналіст, штаб-квартира, екс/чемпіон, перекоти/поле, біо/станція, кафе/ресторан, роб/фахівець, мікро/вольт, мікро/аналіз, мета/галактика, машина/автомат, масло/тара, макро/космос, іван/чай, вакуум/секунда, ампер/метр, аміно/кислота, вагон/лабораторія, арт/полк, арк/синус, масло/бак, ампер/секунда, ампер/метр, авто/фургон.

7. Виправити помилки у перекладі словосполучень і речень, з двома словосполученнями скласти речення: факт на лице; ми намітили слідуючі міроприємства; лід тронувся; ми підрахували всі можливості; я не відказуюсь від своїх слів.

Варіант 5

1.Норми сучасної української літературної мови.

2. Звіт, види звітів. Правила оформлення реквізитів звіту (зразок).

3.Поняття „розщеплення присудка”, „ нанизування відмінків”.

4.Скласти речення з прикметниками: ладен, годен, весел, повен; веснянії, веселії, ясная. У якому стилі вони вживаються?

5. Провідміняти словосполучення: червоний прапор, вечірній випуск, довгошия жирафа, білолиця дівчина, гаряча каша.

6.Переписати речення, поставити, де потрібно, тире; пояснити пунтограму.

Наша згода наша сила. Наша дружба наша воля. Життя без мистецтва варварство. Чесне служіння народові наш святий обовязок. Служіння народові мета поета. Ніжний шепіт і зітхання моя Україна. Найбільша слава для кожного народу, для нації це творити загальнолюдське. Вік прожити не ниву пройти гомінку.

7.Виправити помилки у перекладі, з двома словосполученнями скласти речення: повістка слідуюча; я виступаю з докладом; приступаємо до обговорення;я лишаю вас слова; на цьому питанні зупинюсь більш конкретніше; у цьому питанні ми розберемось.

Модуль 2 . Практичне заняття № 15 (2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 424 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови | Нормативність писемного мовлення | Лексичні норми української мови | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оформлення документів щодо особового складу| Оформлення офіційної і приватної кореспонденції

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.033 сек.)