Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормативність писемного мовлення

Читайте также:
  1. Культура ділового писемного мовлення
  2. Культура писемного ділового мовлення .
  3. Культура усного ділового мовлення. Орфоепічні норми сучасної української мови
  4. НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ
  5. Нормативність писемного ділового мовлення
  6. Нормативність текстів документів.

Питання:

1. Поняття про діловодство. Документ. Значення ділових паперів. Класифікація документів.

2. Реквізити документів. Формуляр документа. Основні правила оформлення документів.

3. Загальні вимоги до мови документів.

4. Принципи української орфографії.

5. Уживання апострофа.

6. Велика буква у власних назвах. Передача російських власних назв українською мовою.

Завдання:

1. Опрацювати теоретичний матеріал, укласти конспект.

2. Пояснити значення термінів: абзац, стандарт, бланк, копія, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.

3. Прочитати текст, назвати основні реквізити цього документа. Схарактеризувати реквізити.

 

Голові профспілкового комітету

Вінницької середньої школи № 5

учителя математики Гончар Т.Д.,

яка проживає по вул. Шевченка, 2

 

Заява

Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період моєї відпустки (червень, 2009р.). До заяви додаю довідку з лікувального закладу

12.04.2009р. Підпис

 

 

4. Розкрити сутність понять: ефективність документа, об'єктивність змісту документа, ясність, точність, лаконічність, переконливість документа.

5. Розкрити значення поняття „етикет ділових паперів”. Відповідь підтвердити прикладами (див.: 12, с.113-118; 32, c.20-22).

6. Керуючись морфологічним принципом написання слів, вставити пропущені букви в споріднених словах.

Багатий – бага...ство, люди – лю...ство, громада – грома...ський, студент – студен...ський, гігант – гігант...ський, турист – тури...ський, пропагандист – пропаганди...ський, молотити – моло...ьба, просити – про...ьба, лічити – лі...ба, кіготь – кі..ті, віхоть – ві..ті, далекий – дал...ч, великий – вел...ч.

7. Усі звуки в поданих словах на письмі позначаються за фонетичним принципом. Записати ці слова буквами:

[думка], [казка], [птаство], [ткацтво], [чесний], [корисний], [хвастливий], [француз′кий], [чес′кий], [казахс′кий], [ручний], [рушник], [дужчий], [важчий], [батал′йон], [л′он].

8. Переписати слова, поставити, де потрібно, апостроф і пояснити його вживання.

Здоров/я, тьм/яний, цв/ях, безхмар/я, пір/ясті, св/ятковий. Під/яремний, без/язикий, торф/яний, мавп/ячий, надвечір/я, роз/єднати, різьб/яр, Лук/яненко, матір/ю, духм/яний, зор/яно, невід/ємний, відв/язати, черв/як, медв/яний, рутв/яний, подзв/якувати, моркв/яний, перед/ювілейний, під/юдити, розм/якшувати, сп/яніти, розп/ятий, солом/яний, солов/їний, зв/язковий.

9. Подані слова розподілити на групи за умовами вживання і невживання апострофа. Переписати, опустивши дужки.

Різьб/яр, присв/ята, з/явитися, відсв/яткувати, бур/ян, в/юнитись, верб/яний, роз/їзд, розм/як, торф/янистий, роз/ятряний, Лук/янівна, з/їсти, р/ядно, трав/яний, зор/я, олов/яний, сурм/яний, під/яремний, об/єднання, нев/ядучий, дзв/якати, пір/я, передсв/ятковий, бур/як, узгір/я, сузір/я.10.Перекласти слова українською мовою. Записати і порівняти написання в обох мовах.

Семья, пятница, мяч, развязка, мясорубка, вьючный, рябой, отвязать, сьесть, забьешь, плоскогорье, памятник, обязанность, Пятигорск, мягкость, посвященный.

11. Написати твір-опис на тему „Історія мого міста” або „Історія мого родоводу” з використанням власних назв.

12.Записати текст, пояснити правопис власних назв.

Згідно з підписаною торік спільною ухвалою Міносвіти України та Української спілки професійних учителів, центр якої розташований у м. Філадельфії (США), наприкінці нинішнього літа (20-22 серпня 1993 р.) у Києві відбувся Третій світовий з'їзд українського вчительства. Два попередні з'їзди проходили у Філадельфії.

Прибуття делегатів із західних країн організовує УСПУ, яка має свої відділи не тільки у деяких великих містах СІЛА (зокрема у Буффало, Чикаго, Міннеаполісі), а й у таких країнах, як Канада, Польща, Бразилія, Румунія, Литва, Словаччина (Пряшівщина). Незабаром відділи УСПУ виникнуть в Арген­тині, Уругваї та Парагваї — звідси теж прибули посланці українського вчительства на з'їзд. Усіх їх, учителів із нашого етнічного материка та східної діаспори, запросило до Києва Міністерство освіти України.

Загрузка...

Третій світовий з'їзд українського вчительства розглянув низку питань, від розв'язання яких залежатиме подальша доля національного шкільництва й освіти в Україні (3 газети).

13.Пояснити написання слів.

Газета Червоний гірник, Житомирська автострада, автомобіль Таврія, народний артист України, Леся Українка, лісовик, Північнокримський канал, зірка Альтаїр, Всесвітня Рада Миру, Київський будинок мод, місто Кривий Ріг, Ахіллес, Міністерство освіти України, Кавказький хребет, кішка Сніжинка, Тичинине слово, Києво-Печерська лавра, бульвар Тараса Шевченка, Республіка Румунія.

14.Записати українською мовою російські прізвища, пояснити їх правопис.

Белинский, Державин, Королев, Алексеев, Шереметьев, у Сеченов, Несмеянов, Борисов, Писарев, Тихомиров, Бибиков, Ипатьев, Висковатов, Козьмин, Козьминский, Евгеньева, Исаенков, Евтушевский, Венгеров.

15. Записати прізвища, вставляючи потрібні букви. Пояснити написання.

Б…стужев, Буга…ов, Черн…шов, Полоз…єв, Трет…яков, Ст…панов, Р…пін, Пугач…в, Од…нцов, Ареф…єв, Вер…овкін, Кисел…ов, Нас…дкін, П…шковський, М…нд…лє…в, Твердохл…бов, Аляб…єв, Луб…янцев, Т…м’яз…в, Л…хачов, П…сар…в, …ршов, Л…рмонтов, В…яземський, Стол…тов, Во…нов, Б…ликов, Сем…оркін, З…нов…єв, Пр…швін.

16. Перекласти словосполучення українською мовою, з трьома скласти речення:

Косвенные результаты, косвенная причина, задача состоит в следующем, заключить сделку, заключать (подписывать) договор, закон обратной силы не имеет, за недостатком времени.

У результаті вивчення теми студенти повинні знати: основні вимогидо структури ділових паперів; норми їх оформлення;принципи та основні правила української орфографії; правила вживання апострофа, великої букви; правила передачі російських прізвищ українською мовою; студенти повинні вміти: правильно визначати реквізити документів, використовувати їх під час укладання різних документів; дотримуватися правил щодо вживання апострофа, великої букви; здійснювати нормативний переклад російських прізвищ.

 

Література. Основна: 6, с. 26-65; 9, с.32-55; 12, с. 24-40; 18, с. 3-5; 25, с.104-105; 26, с. 27-28; 9,с.39-55; 12,с.106-113; 26,с.76; див.: тема 3; 7.

Додаткова: 13, с. 37-39, 7-8, 13-15.

В аудиторії: 1. – 32, с.34 (впр. 11).


Практичне заняття № 6 (2 год.)


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 284 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОБОЧА ПРОГРАМА | Українська національна мова. Культура мови і мовлення | Морфологічні норми української мови | Синтаксичні норми української мови | Оформлення документів щодо особового складу | Оформлення довідково-інформаційної документації | Оформлення офіційної і приватної кореспонденції | Оформлення господарсько-договірної та організаційної документації | Оформлення обліково-фінансових і розпорядчих документів | Нормативність текстів документів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Структурна організація мовлення. Орфографічні норми української мови| Лексичні норми української мови

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)