Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. Варіанти завдання вихідного параметру виконавчого механізму виходу
  2. Визначити завдання бухгалтерського обліку.
  3. Виконавські завдання освоєння творів великої форми.
  4. Виникнення фізіології як науки, основні стадії розвитку
  5. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.
  6. Для підсумкового контролю засвоєння модулю 1: Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб
  7. Додаткове завдання.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Факультет «ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ»

Кафедра «АНАЛІЗ І КОНТРОЛІНГ»

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«КОНТРОЛІНГ»

 

(для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємств»)

 

2011 рік

Контролінг: конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємств») / І.О. Криворотько. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – 154 с.

 

Розглядаються питання впровадження на підприємствах контролінгу, висвітлюються теоретичні і практичні питання прийняття управлінських рішень на базі управлінського обліку.

 

Рецензент:

Головний бухгалтер ТОВ «Приазов’є» Гейдт О.П.

к.е.н., доцент кафедри облік і аудит Сахно Л.А.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «Аналіз і контролінг» від «___» ______________ 20___ р. (Протокол № ___).

 

Затверджено на засіданні методичної ради факультету «Економіки та бізнесу» від «___» ____________________ 20__ р. (Протокол № ___).

 

 

ВСТУП

Створюючи передумови повної економічної самостійності, ринкова економіка висуває тверді фінансові й економічні вимоги до підприємств – працювати ефективно і рентабельно. Обов'язкова умова цього курсу – повне використання внутрішніх можливостей на основі діючої системи внутрішнього обліку і звітності.

Автори підручника «Контролінг – основа управління бізнесом» Л.А. Сухарева і С.Н. Петренко підкреслюють, що внутрішньогосподарський облік відбиває процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контролю в єдину систему одержання, обробки й узагальнення інформації для прийняття на її основі управлінських рішень і може ідентифікуватися як система контролінгу.

Контролінг – нове явище в теорії і практиці сучасного управління, що з'явилось на перехресті економічного анализу, планування, управлінського обліку і менеджменту.

Контролінг переводить управління підприємством на новий якісний рівень, координує й направляє діяльність служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей. Одне з найважливіших завдань контролінгу – це управління прибутком підприємства. Це тому – основне місце в контролінгу займають витрати: їх види, місця виникнення та принципи управління ними.

Головним елементом системи контролінгу є управлінський облік, йому в цьому курсу присвячено більше уваги, ніж плануванню, економічному аналізу й менеджменту, що вивчаються студентами як окремі дисципліни. Таким чином, контролінг забезпечує цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, сьогодні й майбутньому, комплексний підхід до вирішення проблем підприємства.Студенти вивчають цю дисципліну після засвоєння курсів бухгалтерського обліку, аудиту, менеджменту, економіки підприємств, маркетингу, статистики, економічного аналізу, планування.

Програмою охоплені всі модулі, наведені в стандарті освітньо–професійної підготовки студентів, а також додаткові розділи: методи калькулювання витрат, розподіл накладних витрат між продукцією та центрами витрат.

ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мета: засвоєння еволюції розвитку контролінгу, його мети, задач та функцій

1.1. Передумови формування і розвитку контролінгу та проблеми термінології

1.2. Концепція контролінгу і причини його появу на сучасних підприємствах

1.3. Мета, задачі і функції контролінга

1.4. Оперативний і стратегічний контролінг

1.5. Місце і роль контролінга в управлінні підприємством і формування контролінгової інформації

Література: [2, C. 15-18], [3, C. 6-45], [11, C. 146]

1.1. Передумови формування і розвитку контролінга та проблеми термінології

Загрузка...

Історичні зведення і докази виникнення й існування контролінга свідчать про його зародження при королівських дворцах Англії і Франції. Потім деякі функції керування відокремилися, що призвело до утворення окремих систем у сфері керування підприємством, таких як системи планування, системи внутрішнього контролю, а в ній – як головна складова частина – внутрішній аудит. Робота цих систем у більшості розвинутих європейських країн задовольняє інтереси і потреби менеджерів у керуванні підприємством і контролінг як такий не має там першорядного значення. Навпаки, в США і Німеччині значимість його все підвищується, що зв'язано з історичними особливостями розвитку облікових систем, а також економічними труднощями і проблемам в оподатковуванні цих країн.

Передумови формування і розвитку контролінга як інформаційної системи були визначені історично. Професор Соколов Я.В., досліджуючи проблеми теорії й історії обліку, з цього приводу пише, що наділення головного бухгалтера контрольною функцією (1895р.) дозволило йому «...бути суддею осіб як тих, що приймають управлінські рішення, так і виконуючі їх. Це приводить до того, що в головного бухгалтера виникає можливість здійснювати ще одну важливу функцію, вона називається дорадчою». Ця дорадча функція і є не що інше, як контролінг.

Тривалий час бухгалтерський облік був лише засобом реєстрації господарських операцій методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Однак, уже на початку двадцятого століття стало ясно, що традиційний облік не повною мірою задовольняє потреби керування в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології й організації виробництва. Відзначаючи недоліки бухгалтерского обліку, учені порізному трактували його роль у керуванні і, в частності, у керуванні витратами і результатами. Однак, єдині були в тому, що бухгалтерський облік не може одночасно з інформаційною функцією володіти ще властивостями аналітичного і контрольного характеру.

Однією з фундементальних робіт, що відображують прагнення до вироблення вищевказаної концепції явилося дослідження Стукова С.А. «Система виробництва і контролю», у якому автор узагальнює передовий досвід (вітчизняний і закордонний) організації виробничого обліку за раціональним використанням ресурсів.

У визначенні виробничого обліку, сформульованому Стуковим С.А., простежуються основні елементи формованої концепції інформації і керування, томущо автор підкреслює наступне: «На додаток до бухгалтерського обліку, що головним чином задовольняє нестатки зовнішніх органів і органів загальнодержавної статистики... з'являється якісно новий вид обліку – виробничий облік, що, в основному, на базі бухгалтерського обліку повинний синтезувати елементи усіх видів господарського обліку, а також елементи економічного аналізу, що забезпечить можливість активного спостереження за величиною, напрямком, доцільністю й ефективністю витрати виробничих ресурсів», і далі: «...виробничий облік – це якісно нове явище, результат синтезу частини бухгалтерського обліку, що ресурсо-контролюючої частини, бухгалтерського обліку (при збереженні ведучої його ролі), оперативно-технічного, статистичного обліку й елементів економічного аналізу і навіть майбутніх господарських подій».

Наступний етап розвитку контролінга зв'язаний, насамперед, з розробкою механізмів калькулювання перемінних витрат і обліку по центрах відповідальності. У результаті цього в системі бухгалтерського обліку була сформована окрема підсистема, що використовувала не тільки грошові виміри і була орієнтована не на потреби калькулювання продукції, а на прийняття поточних управлінських рішень.

У зв'язку з швидкими змінами в навколишньому середовищі і необхідністю передбачення майбутнього відбувається посилення ролі стратегічного керування. Якщо до цього контролінг був орінтован тільки на оперативне керування виробництвом, то тепер він реалізує і стратегічні цілі підприємства.

В міру розвитку контролінга відбувається його наукове обґрунтування. Виходять статті, книги про контролінг.У США в 1931р. був заснований Інститут Контролерів Америки.

Інтерес до контролінгу, як до одного з нових напрямків інформаційно-економічного розвитку підприємства, обумовлюється в зв'язку з появою численної перекладної літератури з питань фінансів, обліку, ціноутворення й ін. При цьому існує неоднозначність трактувань, що характеризують внутрішній зміст цього поняття, наприклад: «управлінський облік», «контролінг»,»внутрішньогосподарський облік». Одні автори і перекладачі вважають приведені поняття й стоячі за ним об'єктивні явища господарської практики західних підприємств рівнозначні по змісту, інші - навпаки.

Очевидним є те, що не можна відривати поняття і терміни від національного ґрунту. Незважаючи на походження слова «контролінг» від англ. «tocontrol» - контролювати, керувати, в англомовних країнах використовується термін «управлінський облік», хоча працівників, у чиї обов'язки входить формування інформації для керування називають контролерами. У теорії і практиці керування німецькими підприємствами відсутнє поняття «управлінський облік». Бухгалтерія чітко підрозділяється на фінансову і виробничу, тому запозичили з англійської мови термін «controllіna» і позначили їм якісно нове явище в керуванні підприємством.

Слід зазначити, що особливістю розвитку західного обліку в сучасних умовах є його модифікація в складні системи керування підприємством. У залежності від того, як будуть називатись ці системи, вони будуть існувати й розвиватись під впливом реальних факторів.

Якщо визнати, що внутрішньогосподарський облік відбиває процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контролю в єдину систему одержання, обробки й узагальнення інформації для прийняття на її основі управлінських рішень, то дана система керує підприємством будучи зорієнтована на досягнення не тільки оперативних цілей у вигляді одержання прибутку того або іншого розміру, але і на глобальні стратегічні цілі (виживання підприємства, збереження робочих місць, проведення антикризової політики і т.д.).

Система контролінга – це принципово нова концепція інформації і керування, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, що забезпечує як оперативне, так і стратегічне керування процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. Однак, якщо звернутися до теорії і практики німецьких підприємств, то можна відзначити, що найважливішою складовою частиною контролінга є управлінський облік.

Виходячи з цього, слід зазначити, що система внутрішньогосподарського обліку відбиває всі ознаки обліково-аналітичної системи і може ідентифікувати як система контролінга.

Особливий імпульс до переосмислення проблем розробки концепції інформації і керування був створений і з прийняттям Указу про необхідність реформування системи обліку і статистики в Україні. А поява такого терміна, як «управлінський облік» послужило початком дискусії про правомірність перенесення даної ідеї на наш національний ґрунт. У періодичній пресі з'являється ряд статей, у яких, поряд з розглядом проблем можливості реалізації ідеї системи контролінга, дискутуються питання щодо правомірності розподілу бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий.

У відношенні подібних проблем необхідно відзначити, що для розподілу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський досить основ немає. По-перше, навряд чи можна керувати без наявності фінансової інформації, а по-друге, коли мова йде про інформаційне забезпечення усього поля управлінських рішень, то можливості бухгалтерського обліку, навіть необхідним образом рекоструйованого з метою керування, обмежені через відсутність як належного методологічного забезпечення, так і аналітико-математичного апарата на стику з іншими функціями керування (планування, аналіз, контроль). Тому,коли мова йде про формування управлінської інформації,то мається на увазі фінансова інформація, оброблена відповідним образом для цілей керування і доповнена даними не фінансового характеру.

Виходячи з вищесказаного, очевидним є той факт, що більш правомірним варто визнати не розподіл бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий, а зміна акцентів, коли в контурах традиційної системи нагромадження обліково-фінансової інформації частина її,необхідним образом деталізована з метою керування, буде інформаційним блоком учетно-аналитичної системи керування.

 

1.2. Концепція контролінгу і причини його появи на сучасних підприємствах

Сучасний стан ринку припускає постійне ускладнення орієнтації підприємства, що веде не просто до зростання ролі керування їм, а до якісних змін у всій структурі і методах управління. У цих жорстких умовах, перед керівниками все частіше встає задача не допущення банкрутства і запобігання кризової ситуації. При цьому контролінг являє собою систему забезпечення виживаємості підприємства на етапах оперативного і стратегічного керування. Функціонування даної системи забезпечується шляхом послідовної реалізації її концепції, що представлена на рис.1.1.

 

 


Рис. 1.1. Модель концепції інформації і керування - контролінг

 

Виходячи з представленої на рисунку моделі концепції інформації і керування можна говорити про її орієнтацію на різні функції керування. Процес орієнтації відбувається шляхом орієнтації традиційних методів обліку, аналізу, планування, контролю в єдину систему обробки інформації для прийняття рішень.

З огляду на вищевикладене виділимо основні причини появи на сучасних підприємствах такого нового напрямку обліково-економічної роботи як контролінг:

1.нестабільність як зовнішніх (інтернаціоналізація економічного життя, загострення конкуренції на внутрішніх і світових ринках і т.д.), так і внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованості по зарплаті, пошук надійних партнерів і постачальників) факторів висувають додаткові вимоги до системи керування підприємством;

2. необхідність пошуку усе більш нових і доконалих систем керування, що забезпечують гнучкість і надійність функціонування підприємства. А це, у свою чергу припускає вироблення механізмів координації у середині системи керування;

3. істотні зміни в організації і методології системи інформаційного забезпечення;

4. відсутність коментарів різних варіантів управлінських рішень.

Таким чином, функціонування системи контролінга як концепції інформації і керування вимагає уточнення її формулювання, визначення мети і функцій даної системи.

 

1.3. Мета, задачі і функції контролінга

Окремою задачею контролінга є правильна організація руху інформаційних потоків на підприємстві з метою їхньої оптимізації, тобто одержання тільки тієї інформації, що може бути корисна в прийнятті управлінських рішень.

Варто врахувати, що діяльність системи контролінга ефективна і доцільна там, де функції керування делеговані окремим підрозділам і службам. Саме на це звертають увагу Манн Р., Майэр Э., вказуючи на відмінні особливості контролінга «...контроль і керування з боку поступаючись місцем самоконтролеві і самоврядуванню, головною задачею яких є підвищення відповідальності кожного окремого працівника».

Отже, координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність усієї системи керування. Підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію «керування керуванням», тобто є механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок у контурі керування.

З огляду на вищесказане, позначимо мету функціонування даної системи. Вона полягає в забезпеченні прибутковості і ліквідності підприємства шляхом виявлення причиннонаслідкових зв'язків при зіставленні виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг) і витрат, а також вживання заходів по регулюванню виниклих відхилень в оптимізації співвідношення «витрати-прибуток».

Ціль системи контролінга визначає основні її функції. Серед фахівців, що займаються проблемами контролінга, немає чіткої і єдиної думки по даному питанню. Так, наприклад, Штрайт Б., Петрик Е. дотримується тієї точки зору, що контролінгу властиві функції планування, контролю, регулювання й інформаційна функція. Професор Івашкевич В.Б. зупинявся лише на трьох основних, на його думку, функціях контролінга: інформаційної, контрольної, функції керування.

Ні з однієї, ні з іншої точки зору, на наш погляд, не можна погодитися повною мірою, оскільки головним аргументом при виділенні комплексу функцій системи контролінга є суть концепції і ціль системи. Виходячи з визначення системи контролінга, суттю якого є інтеграція окремих елементів функцій керування (обліку, аналізу, контролю, планування), випливає, що даній системі властиві функції:

-інформаційна, котра виявляється у виробленні контролінгової інформації для керування, за допомогою трансформації даних (інформаційних потоків), що надходять у відділ контролінга;

- обліково-контрольна, котра використовується при зіставленні планових і фактичних величин для виміру й оцінки ступеня досягнення мети, встановлення припустимих границь відхилень від заданих параметрів, інтерпритації причин відхилень і виробленню пропозицій для їхнього зменшення;

- аналітична, суть якої виявляється у виробленні основних підконтрольних показників, що дозволяють оцінити ефективність роботи підприємства, у визначенні ступеня впливу різних факторів на величину кінцевого результату, у виробленні заходів щодо усунення і запобігання відхилень, що мають місце, у майбутньому, у розрахунку прибутковості і доцільності тієї або іншої комерційної справи;

- функція планування, ціль якої – координація окремих виробничих планів стосовно загального плану в рамках як короткострокового, так і довгострокового планування, складанню бюджету, виробленню планової і цільової інформації.

Не можна погодитись з тим, що окремі фахівці наділяють систему контролінга ще й управлінською функцією, аргументуючи це тим, що керування підприємством є сферою задач менеджменту і без контролінга говорити про реальне керування підприємством неможливо. Наслідком подібних тверджень є те, що поняття «менеджмент» і «контролінг» рівнозначні або близькі до цього.Однак далі вони приходять до твердження, що контролінг не приймає особистої участі в керуванні підприємством. У зв'язку з цим виникає питання: у чомуж виявляється управлінська функція контролінга?

Критичний аналіз різних точок зору з цього приводу приводить нас до думки про те, що контролінг реалізує не управлінську, а скоріше, що коментує функцію менеджменту. Виробляючи альтернативні варіанти в прийнятті управлінських рішень, контролінг підготовляє широкий спектр можливих шляхів реалізації намічених цілей з обґрунтуваннями і коментарями кожного.

Він представляє інформацію для:

- визначення стратегії і планування майбутніх процесів і результатів діяльності підприємства;

- контролю за поточною діяльністю;

- оптимізації витрат;

- оцінки ефективності діяльності;

- зниження суб'єктивності в процесі прийняття управлінських рішень.

При цьому, право вибору того або іншого пропонованого варіанта залишається все-таки за керівником підприємства.

Отже, специфічна функція контролінга виявляється саме в тім, що не беручи участь у самому процесі керування, він надає велику допомогу керівництву в самому прийнятті ефективних управлінських рішень. Виражаючись образно, керує не беручи участь у керуванні. Логіка міркувань привела до того, що поряд з перерахованими функціями контролінгу ще властива коментуюча функція, що є специфічною функцією даної системи.

Визначення пріоритетності тієї або іншої функції також не носить конкретного характеру. Розгляд аналітичної функції як пріоритетної підразумівається тим, що аналіз показників виявлення причинно-наслідкових зв'язків є основою функціонування системи контролінга. Іншими словами, серцем контролінга є аналіз, однак без надходження кисню в організм, тобто необхідної інформації, весь механізм коштує. Тому інформаційна функція, що забезпечує весь процес руху і розвитку системи контролінга носить споконвічний характер. Але варто пам'ятати, що незалежно від того, чи існує контролінг на підприємстві (це може бути просто група співробітників, що займаються аналітичною роботою) чи ні – насущні фінансові і господарські проблеми підприємства диктують необхідність «робити контролінг». Тому усі функції контролінга мають першорядне значення.

Однак ці функції необхідно розглядати з позицій функціонального керування. У цьому випадку простежується залежність корисності функцій керування і причасності контролінга до реалізації кожної функції.

 

1.4. Оперативний і стратегічний контролінг

Виходячи з вищесказаного необхідно визнати, що контролінг є одним з основних елементів, що формують систему керування підприємством. При цьому сучасний менеджмент розділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні (довгострокові, перспективні). А виходить, контролінг як система містить у собі два основних аспекти (підсистеми): стратегічний і оперативний. Порівняльна характеристика даних видів контролінга представлена в таблиці 1.1.

Сутність оперативного контролінга полягає у формуванні засобів і методів ефективного керування поточним цілям підприємства, що можуть бути визначені як прибутковість і ліквідність.

 

 

Таблиця 1.1


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 415 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристи об’єктів контролінга | Класифікація витрат по основних ознаках | ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГ | Угруповання видів витрат по статтях відповідно до визначальних факторів | Види бюджетів і сфера їх застосування | ТЕМА 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ | Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства | Аналіз ситуації на підприємстві | Розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали | Розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Конспект подгруппового логопедического занятия с детьми подготовительной группы с диагнозом «заикание».| Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінга

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)