Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали

Читайте также:
  1. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
  2. Б) відхилення по постійних накладних витратах
  3. Б) відхилення постійних виробничих накладних витрат
  4. Визнання доходів та витрат протягом виконання будівельного контракту
  5. Визначення оптимального розміру закупівлі матеріалу та загальних витрат на створення запасу матеріалу
  6. Виникнення фізіології як науки, основні стадії розвитку
  7. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.

Відхилення витрат на сировину й основні матеріали являє собою різницю між величиною загальних нормативних і фактичних витрат даних статей на фактично зроблену продукцію. Загальна величина відхилень по матеріальних витратах, у свою чергу, складається зі складових:

- кількісних відхилень, що виникають у чинність того, що фактична кількість матеріалів, використана для випуску готової продукції, відрізняється від нормативної кількості;

- відхилень за ціною, що виникають у чинність того, що фактична ціна кожної одиниці вихідних матеріалів відмінна від нормативної ціни.

Сума значень цих складових дає величину загального відхилення витрат сировини й основних матеріалів, що можна представити наступною формулою:

 

дельтасм = дельтак + дельтац,

 

де дельтасм - загальне відхилення витрат сировини й основних матеріалів;

дельтак - відхилення по кількості;

дельтац - відхилення за ціною.

Норматив кількості матеріальних витрат на одиницю продукції повинен відображати загальну суму витрат сировини й матеріалів, що йде на виробництво виробу, включаючи неминучі втрати (шлюб, виробничі відходи, технологічні втрати) у припустимих межах, установлених нормативом. Такого роду інформація формується в планово-економічному відділі й відображається у виробничій програмі по випуску готової продукції з розбивкою по звітних періодах і дням.

Специфікація видів і кількості необхідного матеріалу повідомляється в накладній або матеріальній вимозі на предмет постачання. Такі документи складаються відділом матеріально-технічного постачання на підставі технологічних карт виготовлення виробу. Документ є постійно діючим і міняється тільки тоді, коли міняються технічні характеристики продукту або відбулися зміни у виробничому процесі, що зачіпають специфіку необхідних матеріалів. Далі, за допомогою коштів обчислювальної техніки, працівники вищевказаного відділу провадять розрахунок зведеної матеріальної відомості по витраті сировини й матеріалів на планований період і виписку комплексу вимог на планований період. На тих підприємствах, де сировина й матеріали використаються для виробництва декількох кінцевих продуктів, на кожний проміжний продукт складається окрема відомість. Це необхідно для розробки поточних нормативів на продукцію й дає можливість визначити, де використаються ті самі матеріали, що, у свою чергу, полегшує контроль запасів.

Найчастіше на підприємстві складається така ситуація, коли виділених матеріалів виявляється недостатньо або виникає необхідність заміни матеріалів і ін. Характер цих недоліків у значній мірі залежить від особливостей виробничого процесу й технологій. У подібних випадках виписуються сигнальні вимоги із вказівкою періоду їхньої дії, причин і винуватця відхилення від норм. Формалізація можливих причин і відповідальних за відхилення від норм по витраті матеріалів представлена в табл. 5.3.Застосування обчислювальної техніки при обробці інформації про відхилення припускає використання кодів. Кодуванню піддається причина й винуватець сформованої ситуації. Система кодування вибирається підприємством самостійно. При цьому вона повинна відповідати вимогам зручності використання й захищеності від проникнення невірних даних.

Таблиця 5.3

Формалізація причин і відповідальності за відхилення щодо витрат на сировину й матеріали (умовний приклад)

Причина відхилень Код Оформлення (вид документа) Відповідальні за відхилення Код
1. Заміна сировини й матеріалів (по кількості, ціні, найменуванню) Сигнальна вимога Персонал відділу матеріально-технічного постачання
2. нераціональне використання відходів Накладна на внутрішнє переміщення Постачальники
Бухгалтерія
Виробничі робітники
3. Відходи виробництва Вимога на додатковий матеріал Технологи
Складські робітники
4. Виробничий брак Акт про наявність браку Персонал планово-економічного відділу
5. Зайва витрата матеріалів у зв'язку з поверненням продукції на доробку Акт про додаткову видачу коштів Адміністрація основного цеху
Робітники комплектуючих цехів
Допоміжні робітники
Адміністрація ремонтної ділянки
Робітники ремонтної ділянки
6. Порушення технологічного процесу при виготовленні продукції Убрання Технічний персонал
7. Несправність устаткування виробничих ліній Убрання на ремонт устаткування Майстер цеху
8. Повернення матеріалів на виправлення шлюбу Акт на доробку

 

Загрузка...

Шифровка інформації в представленому переліку причин відхилень зроблена в такий спосіб: перші три цифри позначають причину, що випливають дві цифри - винуватця. Сукупність цифр визначає код відхилення. Природно, що оформлення відхилень здійснюється на підставі відповідних документів (дозволів на заміну, актів про додаткову видачу й так далі).

Використання даної системи має певні переваги, сутність яких укладається в тім, що відповідальні посадові особи мають можливість ураховувати попередні й поточні відхилення. За допомогою виписки сигнальних вимог менеджери служб свідомо знають про економію (перевитраті) сировини й матеріалів, про причини й винуватців відхилень. А це, у свою чергу, дає можливість визначати ступінь негативності або позитивності ситуації, що створилася, і вчасно впливати на неї.

Наприкінці звітного періоду отримане для виробництва продукції, але невикористана кількість сировини й матеріалів повертається на склад за накладною на внутрішнє переміщення. Готова продукція також оформляється первинним документом - здавальним ордером і надходить на склад готової продукції.

Всі первинні документи звітного періоду збираються й обробляються працівниками планово-економічного відділу й бухгалтерії підприємства. Використовуючи кошти обчислювальної техніки, найбільше раціонально й доцільно провадити розрахунок відхилень від норм витрат щодня. Це підвищить ефективність контролю на підприємстві в цілому, а також дозволить менеджерам контролювати найменші зміни витрат у виробництві й мати реальну картину стану витрат на щодня.

У ході звітного періоду й по його завершенні вся інформація про відхилення надходить у відділ контроллинга, де провадиться визначення собівартості зробленої продукції по методу «директ-кост», а також установлюється ступінь впливу відхилень, що мають місце, на величину кінцевого показника. Результатом роботи відділу контролінга служить вироблення альтернативних варіантів управлінських рішень по регулюванню виробничого процесу.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 206 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ | Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінга | Характеристи об’єктів контролінга | Класифікація витрат по основних ознаках | ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГ | Угруповання видів витрат по статтях відповідно до визначальних факторів | Види бюджетів і сфера їх застосування | ТЕМА 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ | Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства | Концептуальні основи стратегічного контролінгу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз ситуації на підприємстві| Розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)