Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції

Читайте также:
  1. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
  2. Геометричний розрахунок передачі.
  3. Грошовий вираз усіх витрат, пов’язаних з виробництвом та збутом продукції це
  4. Для получения чистого пара необходимо его полное осушение, то есть отделение (сепарация) из него капель воды.
  5. Додатковий (перевірочний) розрахунок зубців. Розрахунок зубців на контактну міцність
  6. Ерліфт та його розрахунок.
  7. Из Чистого Бытия возникает Сознание, из Сознания проистекает Осознание и из Осознания проистекает Точка Зрения и тд.

Іншим важливим напрямком вивчення відхилень є розрахунок відхилення чистого виторгу від реалізації продукції. Чистий виторг від реалізації - це підконтрольний показник, розглянутий підсистемою контроллинга.

Процес реалізації продукції завершує операційний цикл на підприємстві (рис. 5.5), що дозволяє йому виконувати зобов'язання перед державою, працівниками, постачальниками й відшкодовувати.

Найбільш вагомими наслідками невиконання плану реалізації можуть бути: уповільнення оборотності оборотних коштів, зниження прибутку, що, у свою чергу, вплине на значення показника рентабельності використовуваного капіталу. Крім того, за цим підуть штрафні санкції за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримки платежів і, у цілому, погіршення фінансового стану підприємства.

Рис. 5.5. Операційний цикл на підприємстві

 

Всі ці аргументи говорять про необхідність здійснення розрахунку відхилень чистого виторгу від запланованої суми з метою оперативного впливу на фактори її формування.

Відхилення чистого виторгу від реалізації, а також готової продукції від запланованої суми може бути розкладене на наступні складові:

- кількісні відхилення, що виникли в результаті невідповідності фактичної кількості реалізованої продукції плановій кількості;

- відхилення в ціні, виявлені в результаті зіставлення фактичної й планової облікової ціни.

Сумарне відхилення зазначених складових визначає загальне відхилення чистого виторгу від реалізації продукції й може бути представлено формулою:

 

 

де ДВ - загальне відхилення виторгу від реалізації продукції;

АВ(к) - відхилення виторгу по кількості;

ЛВ(ц) - відхилення виторгу за ціною.

Одна з основних причин виникнення відхилень чистого виторгу від реалізації криється в проведеній політиці підприємства в області збуту продукції. Дослідження діяльності ряду промислових підприємств у цьому напрямку показало, що це найбільш вузьке місце.

Стратегія підприємства в області збуту укладається в тім, що продукція відпускається великим споживачам на підставі ув'язнених з ними договорів-поставок. Договорами передбачені умови продажу продукції, строки надання чергової партії, умови й порядок оплати за відвантажену продукцію, відповідальність сторін у випадку невиконання зобов'язань. Відповідно до цього визначимо завдання контролінга в області збуту:

- контроль виробництва, випуску готової продукції й запасів на складі;

- контроль виконання планів договорів-поставок по обсязі й асортиментам продукції;

- контроль розрахунків за реалізовану продукцію;

- забезпечення злагодженості взаємодій структурних одиниць підприємства (центрів відповідальності) у процесі досягнень цілей;

- збір поточної інформації (моніторинг) і визначення відхилень фактичних підконтрольних величин від заданих параметрів, причин і відповідальних за виникнення істотних відхилень;- вироблення рекомендацій з регулювання ситуації, що зложилася на підприємстві, в окремому структурному підрозділі (центрі відповідальності).

Процедура визначення відхилень фактичної величини від запланованої суми чистого виторгу в підсистемі контроллинга припускає поетапне проходження інформації через відділи, ділянки й цехи підприємства. Так, планово-економічний відділ розробляє програму випуску готової продукції з розбивкою її на рік, квартали, місяці й дні. Контроль за виконанням цього документа покладає на диспетчерську службу підприємства, також на менеджерів структурних підрозділів, відповідальних за довірений їм ділянка й обсяг робіт. В умовах безперервного виробництва здача готової продукції з виробничих цехів на склад здійснюється щодня. Для оперативного виявлення відхилень при випуску продукції необхідною умовою є оформлення цього процесу первинними документами - здавальними ордерами. Особливість цього документа укладається в тім, що, у випадку невиконання цехом планового завдання, ордер повинен бути перекреслять по діагоналі червоною рисою. Крім того, указується код причини невиконання плану й винуватець відхилення (табл. 5.4). Здавальні ордери виписуються в цеху в трьох екземплярах, один із яких залишається на місці формування, а два інших направляються на склад і в планово-економічний відділ.

Загрузка...

Таблиця 5.4

Формалізація причин і відповідальних за виникнення відхилень фактичного обсягу виробництва від запланованого

Причина відхилення Код Відповідальні за відхилення Код
1. Перебої в поставці сировини Постачальники
Бухгалтерія
Відділ МТС
  2. Неповне завантаження потужностей 2.1 Несправність основного виробничого встаткування 2.2 Несправність допоміжного й обслуговуючого встаткування 2.3 Брак робочої сили 2.4 Відсутність попиту на продукцію         Технологи
Покупці
Адміністрація
Виробничі робітники
Адміністрація ремонтного цеху
Ремонтники
Допоміжні робітники
Служба кадрів
Служба збуту
Постачальники
3. Недостача енергоресурсів Відділ МТС
Технічні служби
4. Брак у виробництві 4.1. Низька якість сировини 4.2. Порушення технологічного процесу Постачальники
Технологи
Робітники
Майстер цеху
5. Порушення трудової дисципліни Робітники

 

Інформація, передана в планово-економічний відділ, послідовно обробляється за допомогою коштів обчислювальної техніки й, таким чином, ведуться накопичувальні відомості випуску готової продукції за місяць. Про хід виконання плану випуску готової продукції й причинах відхилення планово-економічний відділ повинен щодня інформувати відділ контроллинга.

Вищеописані процедури завершують рух продукції в сфері виробництва. Наступним щаблем на шляху руху продукції є сфера обігу.

Відвантаження готової продукції покупцям також оформляється відповідним первинним документом - наказу-накладної, що складається з наказу складу й накладній на відпустку. Перша частина документа (наказ складу) виписується відділом збуту на підставі умов конкретного договору із вказівкою найменування покупця, його коду, кількості й асортиментів продукції, строку відвантаження. У випадку виникнення відхилень у документі комірник указує код причини й винуватця відхилень. Копія наказу-накладній (другий екземпляр), що залишається на підприємстві, передається в бухгалтерію, де ведеться збір і обробка даних за допомогою коштів обчислювальної техніки.

З метою здійснення оперативного аналізу відвантаження продукції й виниклих відхилень бухгалтерія щодня приймає зі складу всі первинні документи за минулий день, на підставі яких веде оперативний облік відхилень. При цьому облік відвантаження й реалізації організовується по видах продукції й у розрізі договорів і платіжних документів.

З метою здійснення оперативного аналізу відвантаження продукції й виниклих відхилень бухгалтерія щодня приймає зі складу всі первинні документи за минулий день, на підставі яких веде оперативний облік відхилень. При цьому облік відвантаження й реалізації організовується по видах продукції й у розрізі договорів і платіжних документів.

Використання коштів обчислювальної техніки полегшує завдання ведення оперативного обліку. Уведення даних первинних документів дозволяє підприємству мати інформацію про обсяг відвантаженої й реалізованої продукції, використовуваної як з метою контролю за виконанням виробничої програми, так і з метою контролю виконання договірних зобов'язань. Ця інформація використається планово-економічним відділом і відділом контролінга для підготовки звітності й зведень про обсяг реалізованої продукції, розрахунку відхилень і визначення ступеня їхнього впливу на величину кінцевого показника.

Реалізація вищеописаних процедур контроллинга в практичній діяльності промислових підприємств України дозволить оперативно формувати інформацію про виникаючі відхилення з метою своєчасного прийняття управлінських рішень по регулюванню (перегрупуванню) витрат, по реконструкції, переозброєнню технологічних ліній або окремих її вузлів, по оптимізації процесів поставки сировини й матеріалів і ін., що в цілому забезпечує вдосконалювання процесів виробництва й сприяє більше повному розкриттю потенційних.

 

Контрольні питання:

1. Як класифікують відхилення від норм?

2. З якою метою проводять порівняльний аналіз?

3. Яка кінцева мета факторного аналізу?

4. Що таке диференціація витрат і яке її застосування в контролінгу?

5. Що являє собою АВС – аналіз і яка сфера його застосування?

6. Що таке «точка беззбитковості» та якими способами її можна визначити?

7. Що являє собою маржинальний дохід і яка методика розрахунку коефіцієнта маржинального доходу?

8. Які особливості аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»?

9. У чому полягає кінцева мета оперативних і стратегічних методів контролінгу?

10. Що саме відноситься до оперативних методів контролінгу і на які показники діяльності вони впливають?

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ | Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінга | Характеристи об’єктів контролінга | Класифікація витрат по основних ознаках | ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГ | Угруповання видів витрат по статтях відповідно до визначальних факторів | Види бюджетів і сфера їх застосування | ТЕМА 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ | Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства | Аналіз ситуації на підприємстві |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали| Концептуальні основи стратегічного контролінгу

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)