Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація витрат по основних ознаках

Читайте также:
  1. Алгоритм 6.1. Форматування основних одиниць часу
  2. Аналіз основних функцій посередників на ринку цінних паперів.
  3. Б) відхилення по постійних накладних витратах
  4. Б) відхилення постійних виробничих накладних витрат
  5. Визнання доходів та витрат протягом виконання будівельного контракту
  6. Визначення оптимального розміру закупівлі матеріалу та загальних витрат на створення запасу матеріалу
  7. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу
Класифікаційні ознаки Елементи класифікації
Економічний елемент - матеріальні витрати; - витрати на оплату праці; - відрахування на соціальні нестатки; - амортизація основних фондів і ін.
Калькуляційна стаття - сировина і матеріали; - покупні вироби, напівфабрикати, послуги і роботи виробничого характеру; - анного енергія на технологічні цілі; - основна заробітна плата виробничих робітників; - додаткова заробітна плата виробничих робітників; - відрахування на соціальні нестатки виробничих робітників; - витрати на підготовку й освоєння виробництва; - загальвиробничі витрати; - загальногосподарські витрати; - інші виробничі витрати; - комерційні витрати.
Стосовно обсягів виробництва - постійні; - умовно-постійні; - перемінні; - пропорційні; - прогресивні; - дигрессивные.
Стосовно собівартості - прямі; - косвені, які відносяться на собівартість пропорційно базі: 1). Основній заробітній платі виробничих робітників; 2). Прямим витратам і ін.
По складу витрат - прості (одноелементні); - комплексні (складні).
Стосовно анного виробництва - витрати предметів праці; - витрати засобів праці; - витрати живої праці.
Стосовно сфери кругообігу засобів - виробничі (витрати сфери виробництва); - невиробничі (витрати сфери звертання).  
Стосовно періоду - одноразові; - поточні; - періодичні.
Стосовно анного планування - плановані; - неплановані.
Стосовно продукції - загальні (сумарні); - витрати на одиницю продукції.
Стосовно об'єкта керування - витрати в місцях виникнення; - витрати центів відповідальності.

 

Приймаючи в увагу вищевикладене відзначимо, що служби керування, в особі менеджерів різних центрів відповідальності мають потребу в самій різній інформації, згрупованої різним образом.

Ефективність процесу керування витратами обумовлюється необхідністю визначення «вузьких» місць на підприємстві, тобто встановлення зон підвищеного ризику виникнення відхилень, а також суб’єктів, здатних це зробити. У зв’язку з цим представляється доцільним поділ повноважень і відповідальності в сфері керівництва й оперативного керування, що у свою чергу розширить можливості і підвищить ефективність менеджменту.

 

2.4. Класифікація витрат по центрах відповідальності

Рішення питань поділу повноважень і взаємин між менеджерами різних рівнів зв’язано з формуванням структури підприємства, що відбиває склад і взаємозв’язок його підрозділів. Слід зазначити, що ніякий тип організаційної структури не є обов’язковим для тих або інших підприємств на всіх етапах його росту і розвитку. Для забезпечення ефективності керування повноваження і відповідальність повинні бути чітко визначені і закріплені.

Центр відповідальності – це підрозділ підприємства, де відповідальною особою (менеджером) контролює поява витрат, одержання прибутку, використання инвестируемой прибутку (рис. 2.1).Рис. 2.1 дає опис суті – внутрішнього змісту кожного центра відповідальності. Із всієї представленої сукупності центр відповідальності а формуванням затрат можливо анного самим мілким підрозділом, оскільки інші центри відповідальності, поряд зі здійсненням контролю за формуванням витрат, несуть відповідальність за формуванням доходів (центр прибутку) і капітальних вкладів (центр інвестицій).

 

 

 


Рис. 2.1. Класифікація центрів відповідальності

 

Сумарні витрати процесу   Сумарні зартати сировини і матеріалів; Сумарні витрати робочої сили; Сумарні накладних витрат
Центр витрат 1 Сировина, матеріали; Робоча сила; Накладні вирати
Діяльність центрів витрат не завжди приносить доход, але вона обов'язково вимагає вкладення витрат, що можливо вірогідно визначити і зареєструвати. До основних елементів витрат відносяться постійні і перемінні витрати: матеріали, робоча сила, наукові і технічні знання, що керують здібності. У результаті об'єднання окремих елементів витрат, що потрібні в різних центрах витрат усередині підприємства, відбувається формування сумарних витрат визначеного анного (рис. 2.2).

Загрузка...

 
 

 

 


Рис. 2.2. Формування сумарних витрат визначеного процесу

 

На вибір центрів витрат можуть впливати наступні анного:

- точність, з яким витрати можна віднести до визначеного анного;

- контролюємість витрат, віднесених до того або іншого центра витрат у визначені цикли виробничого анного;

- можливість одержання економічного ефекту від вкладення відповідних витрат.

Описані вище анного, в основному, знаходяться під контролем менеджерів визначених центрів витрат. Однак окремі анного можуть бути зв'язані з іншими областями виробничого анного (наприклад, закупівля сировини – менеджер по закупівлях) і тому підконтрольність цих витрат покладається на менеджерів декількох центрів витрат.

Чіткий розподіл і юридичне закріплення відповідальності – неодмінна умова функціонування системи інформаційного забезпечення керівництва. Первинні дані про обсяг продажів, витратах і ін. Збираються і класифікуються у відповідності зі структурою розподілу відповідальності усередині підприємства. Потім зведення обробляються, і інформація надходить у розпорядження конкретного користувача (менеджера) у найбільш оптимальній формі. Значимість цього анного обумовлена наступними причинами:

- необхідністю інформування відповідального менеджера, здатність реагувати на сформовану ситуацію і приймати конкретні рішення;

- необхідністю оцінки якості прийнятих рішень менеджерами центрів відповідальності з боку вищого керівництва підприємства.

З вищевикладеного випливає, що менеджери центрів відповідальності здійснюють контроль стосовно підзвітним їм центрам з одного боку, а з іншого боку, їхня діяльність також піддається контролеві вищим керівництвом.

Виходячи з того, що за формування витрат відповідає кожен центр відповідальності, представляється можливим визначити види інформації з кожного елемента витрат у межах кожної зі сфер відповідальності. Для кожного складового елемента витрат, відповідальність за яку несе конкретний менеджер, визначається нормативна (планова) величина витрат. По центрах відповідальності збираються і повідомляються зведення про фактичні витрати. Зіставлення нормативних (планових) і фактичних витрат дозволяє відповідальним менеджерам оперативно контролювати і планувати роботу своєї ділянки. Інформація про результати зіставлення для вищестоящих менеджерів може повною мірою характеризувати роботу данного центра відповідальності.

 

Контрольні питання:

1. Яка різниця між поняттям «витрати» у бухгалтерському і податковому обліку?

2. У чому полягає необхідність класифікації витрат?

3. На які види поділяються затрати стосовно обсягу виробництва

4. У чому саме проявляються відмінності затрат, згрупованих за калькуляційними статтями і економічними елементами?

5. Що таке релевантні і не релевантні затрати?

6. На які види поділяються затрати залежно від контролю виконання?

7. Які витрати належать до витрат періоду?

8. Чим відрізняється повна собівартість продукції від її виробничої?

9. Дати визначення поняття «центр відповідальності», «центр витрат», «центр доходів», «центр інвестицій».

10. Які принципи покладено в основу класифікації центрів відповідальності.

 

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 222 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦІЯ 1. КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ | Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінга | Угруповання видів витрат по статтях відповідно до визначальних факторів | Види бюджетів і сфера їх застосування | ТЕМА 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ | Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства | Аналіз ситуації на підприємстві | Розрахунок відхилень витрат на сировину й основні матеріали | Розрахунок відхилень чистого виторгу від реалізації продукції | Концептуальні основи стратегічного контролінгу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Характеристи об’єктів контролінга| ЛЕКЦІЯ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)