Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності

Читайте также:
  1. II. Мотивація навчальної діяльності
  2. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  3. Аналіз грошових потоків кредитного ринку
  4. Аналіз дитячих творів.
  5. Аналіз діяльності депозитарних установ, та вимог щодо їх автоматизованих систем
  6. Аналіз діяльності комерційних банків в складі кредитної системи України
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

У системі оперативного контролінгу розглядаються економічні процеси в рамках одного року. Тому виходячи з наявних ресурсів регулювання здійснюється шляхом зіставлення планових даних з фактичними і нормативними для цілей оперативного виявлення і визначення відхилень.

В результаті бюджетування встановлюються планові значення контрольованих величин.

Фактичні значення контрольованих величин виявляються на основі даних статистичного, фінансового і управлінського обліку в організації.

Відхилення планових і фактичних величин можуть виникати по всіх параметрах, визначених в бюджеті:

- вартісні параметри – витрати, доходи з обороту, маржинальний прибуток, надходження, виплати, дебіторські і кредиторські заборгованості, капітал і т.п.;

- параметри організаційної структури – місця виникнення витрат, продуктові і регіональні дивізіону, закупівельні, виробничі, збутові, проектні підрозділи і т.п.;

- тимчасові параметри – дні, тижні, місяці, квартали, роки.

Розрізняють наступні види відхилень:

- абсолютні відхилення – визначається як різниця між двома величинами. Є виразом стану речей, що склався, між плановими і фактичними параметрами. Прийнято вважати, що якщо відхилення позитивно впливає на прибуток організації, його обчислюють із знаком “+”. Проте в практиці числення абсолютних відхилень використовують не економічний, а математичний підхід;

- відносні відхилення – розраховуються по відношенню до інших величин і виражаються у відсотках. Частіше відносне відхилення обчислюється по відношенню до більш загального показника або параметра. Застосування відносних відхилень підвищує рівень інформативності аналізу, що проводиться, і дозволяє виразніше оцінити зміни. Так, наприклад, величина абсолютного відхилення обороту, рівна (10-8)=2, сприймається не так гостро, як величина відхилення у відсотках: (10-8) / 8 *100% = 25%;

- селективні відхилення – контрольовані величини порівнюються в тимчасовому розрізі: квартал, місяць, іноді день (наприклад, дані певного місяця поточного року з тим же місяцем попереднього року). Цей метод особливо актуальний для підприємств, що займаються сезонним бізнесом;

- кумулятивне відхилення – суми, обчислені наростаючим підсумком (кумулятивні), і їх відхилення дозволяють оцінити ступінь досягнення за минулі періоди і можливу різницю до кінця планового періоду. Кумуляція дозволяє компенсувати випадкові відхилення і точніше виявити тренд;

- відхилення в тимчасовому розрізі. Дляконтролінга типовим є порівняння “план – факт”. Відхилення визначаються на підставі порівняння бюджетних і фактично реалізованих значень контрольованих параметрів. Для аналітичних цілей може представляти інтерес порівняння фактично реалізованих значень планового періоду з фактами відповідного попереднього періоду.

Обидва підходи (“план-факт” і “факт-факт”)) спираються на статистику минулого і дозволяють зменшити відхилення в майбутньому. На основі аналізу відхилень може бути складений інший прогноз або очікування результатів на кінець планового періоду.

Тотальний аналіз всіх відхилень не є завданням контроллера. Необхідно з'ясувати, чи є дане відхилення випадковим або регулярним. У випадку якщо відхилення носить разовий характер і не грає значної ролі щодо досягнення цільового прибутку, то виконувати аналіз безглуздо.

Виниклі відхилення повинні зважуватися по певних критеріях:

- оцінка по допустимих межах – аналіз відхилення слід проводити, якщо відхилення якого-небудь параметра бюджету виходить за встановлені допустимі межі;

- оцінка відхилень по впливу на прибуток – підхід припускає ранжирування параметрів, що впливають на прибуток, як в позитивному, так і негативному напрямі.

Завдання контроллера полягає перш за все в підготовці даних про величину відхилень і проведенні аналізу з погляду виявлення причин відхилень.

При аналізі відхилень слід розрізняти контрольовані і неконтрольовані причини.

Для виявлення чинників, що призвели відхилення, використовують методи статистичного аналізу: регресійний, кореляційний, чинник, кластерний.

На практиці розрізняють аналіз причин відхилень:

- орієнтований на минуле;

- орієнтований на майбутнє.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сутність та класифікація витрат | Центри відповідальності та центри витрат: поняття, види | Тестові завдання до теми 2. | Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу | Нормативний метод дозволяє оцінити якими були витрати та якими вони повинні бути. | Сучасні системи управлінського обліку | Тестові завдання до теми 3 | Загальні поняття про бюджети та бюджетування | Бюджетна система підприємства | Методика складання зведеного бюджету |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання до теми 4| Методи оперативного контролiнгу

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)