Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.

Читайте также:
  1. IV Підсумок уроку
  2. Анализ методики «Неоконченные предложения».
  3. Базовий рівень підготовки
  4. Вибрати правильний варіант обґрунтування банківської операції на підставі бухгалтерського проведення Дт 1001,1002 Кт 2630
  5. Визначте та охарактеризуйте види стимулів навчання.
  6. Використання методу осмисленого аналізу і запам’ятовування музичного твору повинно бути невід’ємною частиною методики навчання гри напам’ять.
  7. Виникнення фізіології як науки, основні стадії розвитку

Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель в рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання.

Підготовка вчителя до уроку.

І. Усвідомлення значення теми:

- визначення навчальної програми і змісту навчально-методичних посібників;

- встановлення зв’язку з раніше вивченим матеріалом;

- визначення мети уроку: освітня, виховна, розвиваюча.

ІІ. Вибір матеріалу з теми:

- вибір змісту і обсягу знань з теми уроку;

- підбір до кожного питання доцільних фактів і прикладів;

- підготовка наочних і технічних засобів навчання, визначення місця, порядку і послідовності їх використання;

- визначення колективних та індивідуальних форм роботи учнів на уроці.

ІІІ. Підготовка плану-конспекту уроку:

- складання плану уроку;

- основні питання нової теми і висновки по них;

- визначення обсягу домашнього завдання;

- розподіл часу за станами уроку і на вивчення кожного питання.

ІV. Апробація підготовленого уроку:

- визначення основних частин змісту, на яких слід акцентувати увагу учнів;

- пробне проведення уроку, уточнення часу та темпу уроку.

Готуючись до уроку вчитель економіки аналізує зміст матеріалу, виділяє головне та другорядне, фолрмулює головну тезу. Теза має бути чітко, однозначно сформульована, не містити в собі двозначностей та залишатись незмінною весь час її доказу. Для доказу вибираються аргументи, правдивість яких не викликає в учнів сумнівів. Важливо виокремити головну проблему не тільки одного уроку, а й цілої теми або розділу, а потім її послідовно доводити на кожному уроці підводячи слухачів поступово до головного висновку. При підготовці навчального матеріалу дуже важливо визначаити його обсяг, розподілити на основний та другорядний, знайти засоби розвиваючої навчальної діяльності.

Розробка структури уроку-це форма творчої методичної майстерності. Справжній викладач завжди готується до лекції, розробляє конспект, виділяє опорний матеріал, враховує міжпредметні зв’язки, можливі запитання учнів, тренує своє ораторське мистецтво. Викладачу потрібно знати, як готуватись до уроку чи лекції. Основні етапи підготовки лекції уроку: 1. аналітичний (теоретична концепція лекції уроку) 2. Стратегічний(робочі тези та рекламна назва) 3. Тактичний (загальний план та композиція лекції) 4. Редакційний (читання вголос відредагованого тексту) 5. Робочий(лекція) 6. Контрольно-підсумковий(виправлений текст).

Розкрийте основні вимоги до навчального заняття з економіки та запропонуйте методи і прийоми підвищення його ефективності. Наведіть приклад реалізації запропонованих методів та прийомів.

Урок – це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель в рамках точно встановленого часу з постійним складом учнів однакового віку за твердим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання.Існує 4 вимоги до уроку:

1. Загальнопедагогічні вимоги :

- врахування вікових індивідуальних особливостей учня;

- створення емоційного актуального фону уроку.

2. Дидактичні:

- раціональне використання кожної хвилини уроку;

- раціональна єдність словесних, наочних, практичних методів навчання;

- розвиток пізнавальних інтересів учнів;

- зв’язок з раніше вивченим, індивідуалізація і диференціація навчального процесу;

- формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

3. Психологічні вимоги:

- врахування психологічних особливостей учня;

- врівноважений психічний стан і стійкий настрій учня та вчителя;

- розумна вимогливість і доброзичливість викладача до учнів, а також учнів до викладача;

4. Гігієнічні вимоги:

- температурний режим;

- норми освітлення;

- провітрювання;

- відповідність нормативним нормам шкільних меблів;

Загрузка...

- чергування видів навчальної роботи і різноманітність застосування методів навчання.

Будь-яке заняття з учнями передбачає наявність таких елементів: організація, визначення мети заняття, мотивація, актуалізація опорних знань, подача матеріалу теми, закріплення засвоєнного, завдання для самостійної роботи, контроль засвоєного. На мою думку, для підвищення ефективності навчального заняття, найбільшу увагу викладач має приділяти визначенню мети конкретного уроку в контексті навчальних цілей всього курсу. Основні теміни і поняття в економіці сприймаються та засвоюються досить легко, якщо наявні чітка наукова аргументація, доступний виклад, добре продуманий розподіл за розділами і темами, зручний та інформативний ілюстративний матеріал. Для закріплення знань в кінці кожної теми можна дати комплекс основних питань данної теми, навчальні завдання і тести. Краще писати тези уроку короткими фразами і давати якнайбільше цікавих життєвих пррикладів. Також,готуючи урок, дуже важливо правильно вибрати його вид і форму. Типи уроків:

І. Урок засвоєння нових знань.

ІІ. Урок формування вмінь та навичок.

ІІІ. Урок застосування знань, умінь та навичок.

ІV. Урок узагальнення і систематизації знань.

V. Урок перевірки та корекції знань, умінь та навичок.

VІ. Комбінований урок.

VІІ. Нестандартний урок.

Урок, спрямований на досягнення чітко визначених цілей, повинен мати таку структуру:

1. організацію увагу учнів 2. Інформування про дидактичну мету 3. Стимулювання пригадування необхіднинх знань, умінь 4. Повівдомлення навчального матеріалу 5. Стимулювання реакції учнів 6. Забезпечення зворотнього зв’язку 7. Керування розумовою діяльноістю 8. Стимулювання закріплення отриманих знань та вміння їх використовіати за інших обставин 9. Оцінкаі дій учнів.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 423 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Типи та технологічні можливості монтажних механізмів | Стропування конструкцій | Визначення об’ємів робіт | Вантажозахватні та монтажні пристрої. | Технічні характеристики стрілових кранів | Плити покриття ребристі попередньо-напружені | Міжпредметні зв’язки курсу “Методика викладання економіки” з іншими дисциплінами. | Обгрунтуйте особливості формування економічної культури в системі економічної освіти. | Поясніть особливості організації контролю та оцінювання успішності студнтів за кредитно-модульною системою | Сфери застосування активних методів навчання з економіки. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вирізніть обов’язкові складники структури навчальної програми з будь-якої економічних дисциплін.| Дайте визначення поняттю «самостійна робота» та розкрийте особливості її організації в процесі вивчення економічних дисциплін.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.021 сек.)