Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Міжпредметні зв’язки курсу “Методика викладання економіки” з іншими дисциплінами.

Читайте также:
  1. II. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.
  2. Б. Доверие к политическому курсу
  3. Безпека життєдіяльності» для студентів 2 курсу медичного, 1 курсу стоматологічного та фармацевтичного факультетів
  4. Викор. ек. ігор у процесі викладання екон. дисциплін.
  5. Все рисунки в данной книге выполнены детьми, прошедшими занятия по курсу «Юного кинолога» и посвящены собакам кинологического центра «Ордынцы».
  6. ЗАДАЧИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО КУРСУ
  7. Зміст курсу за темами

МВЕ – це галузь педагогічної науки, яка визначає завдання, зміст і методи вивчення економічних дисциплін відповідно до загальних цілей і завдань освіти в сучасних навчальних закладах. Предметом вивчення МВЕ – є організація навчання з економічних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів і типів залежно від мети економічної освіти. Змісти предмета МВЕ безпосередньо пов'язаний з предметом економічної науки. МВЕ повинна забезпечити умови передавання знань з економічної науки таким чином, щоб реалізувати цілі економічної освіти на кожному конкретному її рівні.

Предмет МВЕ є своєрідним містком поміж різними галузями науки і практики. Цей предмет встановлює зв’язок між:

«Тим що є»: «статус кво» або позицію «де ми є? допомагають визначити багато дисциплін. Серед них різні галузі економіки, педагогіки, психології. Як цього досягти? Скільки часу витратити? Як організувати взаємодію? Як визначити змісти? «тим що має бути»: вивчають маркетинг освітніх закладів стандарти до вимог згідно освітніх рівнів щодо виконання певних обов’язків

Вивчення курсу МВЕ грунтується на знаннях економіки, з одного боку, та основ педагогіки, психології, педагогічної майстерності й вікової психології – з іншого.

3. Охарактеризуйте мету та функції економічної освіти. Поясніть тезу Меморандуму європейської комісії “Навчання протягом життя ”. “Основна мета процесу навчання – це розвиток мислення тих, хто навчається”

Мета ек. освіти : найприступнішими і найцікавішими методичними засобами

і прийомами розвинути в учнів основи раціонального (ек.) мислення:

закріпити його на рівні поведінки, навчити учнів приймати ефективні

рішення та бути відповідальними суб’єктами ринкових відносин.

Мета економічної освіти – формування економічного стилю мислення та

економічної культури широких прошарків населення, готовності громадян

свідомо діяти в суспільстві.

Ек знання нова особлива галузь знань молоді необхідних для розвитку ек

мислення та ек культури.Вони складають основу ек виховання і забезпечують можливість гармонійного співіснування у майбутньому людини з природою та суспільством.

Сьогодні ек знання можна розглядати як знання про те що і як необхідно робити в економіці.

Серед основних властивостей ек знання можна виділити наступне:

- Сприяння осмисленню великої кількості інформації із різних джерел та засвоєнню накопичених знань

- Стимулювання вибору адекватних моделей поведінки у суспільстві

- Можливість швидкої адаптації до нових соціально економічних умов

- Розширення кругозору та свободи ек дій у повсякденному житті

- Висока конкурентна спроможність в умовах ринкової економіки

Екон освіта являє собою сформоване та високорозвинене соціально-культурне та освітнє середовище. Складається з: економічна культура; економічне мислення та поведінка; економ грамотність; творча активність, підприємливість.Функції ек. освіти :

1)освітня – отримання учнями знань з основ економіки, знань та вмінь застосовувати їх на практиці; 2)розвиваюча – розвиток в учні пізнавальних можливостей, формування вміння самостійної діяльності; 3)виховна – формування активної громадської позиції молоді.

Обгрунтуйте необхідність розвитку економічного мислення особистості в системі економічної освіти.Запропонуйте методичні прийоми і засоби,впровадження яких у навчальний процес дозволить забезпечити розвиток економічного мислення тих,хто навчається.

Важливою метою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом – економічно обгрунтовану практичну діяльність громадян України.

Тривалий час потреба в формуванні економічного мислення була відсутня, тому що за умов адміністративно-командної економіки нічого не треба було вирішувати самому, а людина не почувала себе безпосереднім учасником економічних відносин, їй не треба було впливати на хід економічних подій, не треба було виявляти творчу активність, здійснювати вибір свого місця в ек. системі. За ринкових відносин людина починає усвідомлювати не тільки цінність свободи вибору, а й відповідальність, що з вибором зв'язана. Тому перехід до нових ек. відносин потребує, не тільки розуміння, а й прискореного розвитку ек. мислення людей.За умов переходу країни до економіки ринкового типу еконо­мічне мислення органічно поєднує низку головних взаємозалеж­них моментів:

Загрузка...

а) економічну теорію як підґрунтя всіх економічних галузевих наук, яка виявляє закономірності економіки, включно з ринковою;

б) економічну політику як науку й мистецтво;

в) учення про практичне господарювання й управління економі­кою.Ек. мислення — не просто багаж економічних знань, а здатність їх засвоїти, використати в практичному житті, іншими словами, це формування моделі економічної поведінки.Ек мислення розділяється на два основні типи. По-перше, це — повсякденне мислення, що формується суто на ґрунті безпосередніх життєвих спостережень у людини, яка не має жодної економічної підготовки. По-друге, це — наукове економічне мислення, яким, при­родно, володіє викладач економічних дисциплін. Воно передбачає найвищий рівень пізнання закономірностей розвитку економіки, потрібний для компетентного її регулювання з боку держави назасадах ринкового механізму функціонування.Серйозною помилкою нашої ек. освіти була і є орієтантація на освіту та навчання знанням, а не мисленню та поведін­ці в реальному житті. Вивчення економікивже в школі повинно формувати ядро мотиваційного механізму економічно розумної по­ведінки молодої людини за умов ринку. Щодо методичних прийомів і засобів то в школу можна ввести наступні зміни:

1 Уведення до загальноосвітньої школи системи навчання у таких формах:

• факультативні заняття з економіки із залученням ;• формування економічних класів за зразком математичних, фізичних тощо;• організація на базі шкіл на комерційно-спонсорських засадах груп з поглибленим вивченням економіки та обов'язковими практичними заняттями (банківська справа, аудит і т. ін.).2. Створення неформальних юнацьких організацій — економічних клубів.3. Збільшення випуску популярної економічної літератури для школярів (комікси, економічні словники, сценарії ділових ігор, збірники економічних задач і т. ін.).4. Випуск теле- і радіопрограм економічного напрямку інформаційно-пізнавального та навчального характеру (конкурси, теле- і радіовікторини, телеігри).5. Упровадження ефективної системи оволодіння комп'ютерною грамотністю з використанням спеціальних програм, у тому числі економічного змісту.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 336 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Типи та технологічні можливості монтажних механізмів | Стропування конструкцій | Визначення об’ємів робіт | Вантажозахватні та монтажні пристрої. | Технічні характеристики стрілових кранів | Вирізніть обов’язкові складники структури навчальної програми з будь-якої економічних дисциплін. | Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі. | Дайте визначення поняттю «самостійна робота» та розкрийте особливості її організації в процесі вивчення економічних дисциплін. | Поясніть особливості організації контролю та оцінювання успішності студнтів за кредитно-модульною системою | Сфери застосування активних методів навчання з економіки. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Плити покриття ребристі попередньо-напружені| Обгрунтуйте особливості формування економічної культури в системі економічної освіти.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)