Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Читайте также:
  1. III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
  2. III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
  3. III. Изучение нового материала
  4. III. Изучение нового материала
  5. III. Изучение нового материала
  6. III. Изучение нового материала
  7. III. Изучение нового материала.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.

Розповідь учителя

Цивільне право — це галузь права, що врегульовує цивільні правовідно­сини, тобто майнові та особисті немайнові відносини між юридично рівними учасниками.

Особисті немайнові відносини — це відносини, які не мають економічно­го змісту; вони пов’язані із самою особистістю, тобто мають невідчужуваний характер. Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її особистих прав і свобод (наприклад, право особи на життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я тощо). Тобто у цьому випадку йдеться про суб’єктивні права, які належать кожній особі від наро­дження або закріплюються за нею законом. Особистими немайновими права­ми особа володіє довічно.

 
 

Майновими відносинами є відносини власності, які виникають у зв’язку із закріпленням матеріальних благ за уповноваженими суб’єктами і здійснен­ня останніми правомочностей з володіння, користування та розпорядження цими благами.

Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками:

• юридичною рівністю сторін, майновою самостійністю і вільним воле­виявленням учасників, тобто кожна зі сторін має свій комплекс прав та обов’язків і не підпорядкована іншій;

• диспозитивністю сторін, що передбачає право сторін визначати свої вза­ємовідносини повністю або частково на власний розсуд у межах, перед­бачених чинним законодавством;

• особливим способом вирішення майнових спорів між учасниками ци­вільних правовідносин (через загальний суд, арбітражний або третей­ський суд);

• наявністю майнової відповідальності сторін.

Слід зауважити, що майнові відносини, які ґрунтуються на адміністра­тивному підпорядкуванні однієї сторони іншій, не є предметом цивільно- правового регулювання. До них цивільне законодавство не застосовується.

Система цивільного права складається з двох частин — Загальної та Осо­бливої. Загальна частина містить норми, які застосовуються в регулюванні всіх цивільно-правових відносин. Ці норми є основоположними для всіх ін­ститутів цивільного права. До Особливої частини входять правові інститу­ти, які, базуючись на положеннях Загальної частини, регулюють конкретні особисті немайнові і майнові відносини. Складовими Особливої частини є та­кож підгалузі (речове право, зобов’язальне право, спадкове право). У свою чергу, зобов’язальне право включає інститути купівлі-продажу, міни, дару­вання, довічного утримання, підряду, майнового найму. Субінститутом до­говору купівлі-продажу є договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі.

(Учитель ілюструє свою розповідь за допомогою схеми.)


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ХОД УРОКА | Розповідь учителя | Розповідь учителя | III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. | Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. | Цивільна дієздатність фізичних осіб | II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК | III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ | Розповідь учителя . | Розповідь учителя |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК| Система цивільного права

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.013 сек.)