Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Читайте также:
  1. II. Актуалізація опорних знань учнів
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
  3. Алгоритм 9.1. Визначення опорних дат проекту
  4. ІІ. Актуалізація знань учнів
  5. ІІ. Перевірка знань, навичок і вмінь
  6. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

УРОК №27

Клас: 10

Тема. Цивільне право. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб. Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності.

Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами, розвивати навички кри­тичного читання, формувати правову компетентність учнів як учасників цивільно-правових правовідносин.

Очікувані результати: Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення цивільного права, назвати його основні інститути та джерела;

• дати визначення права власності, розкрити його зміст;

• назвати види строків позовної давності, пояснити їх пра­вове значення;

• назвати види власності та підстави набуття й припинення права власності;

• надати загальну характеристику цивільних договорів; ви­значення і підстави цивільно-правової відповідальності;

• пояснити особливості цивільної правосуб’єктності фізич­них і юридичних осіб;

• пояснити, що таке правочини, назвати їх види та умови дійсності;

• розкрити особливості права власності неповнолітніх;

• розкрити зміст спадкового права, особливості спадкуван­ня за законом і заповітом;

• пояснити порядок одержання спадщини;

• пояснити особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх;

• назвати способи захисту цивільних прав.

Базові поняття і терміни: «цивільне право», «цивільна правосуб’єктність», «право власності», «позовна давність», «правочин», «цивільний до­говір», «спадкове право», «спадкодавець», «спадкоємець», «цивільно-правова відповідальність».

Обладнання уроку:підручник, Цивільний кодекс України, схеми «Цивільні правовідносини», «Сис­тема цивільного права», «Право власності», таблиця «Цивільна дієздатність фізичних осіб».

Структура уроку

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

III.Вивчення нового матеріалу

1. Загальна характеристика цивільного права.

2. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

3. Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності.

IV.Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок

V.Підсумки уроку

VI.Домашнє завдання

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Аналіз виконання контрольної роботи

Бесіда на повторення

· Які галузі належать до приватного права?

· Що таке право власності?

· Якими правами наділені неповнолітні власники?

Учитель звертає увагу учнів на те, що предметом галузей приватного пра­ва є правове врегулювання питань, що стосуються безпосередньо кожної лю­дини. Це повною мірою стосується цивільного права.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ХОД УРОКА | Розповідь учителя | Розповідь учителя | III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. | Система цивільного права | Цивільна дієздатність фізичних осіб | II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК | III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ | Розповідь учителя . | Розповідь учителя |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.| ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.005 сек.)