Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота №6. Тема практичної роботи: гідравлічний розрахунок дворового та внутрішньо-будинкового

Читайте также:
  1. Word. Робота з великими документами
  2. Глава IV Робота Суду
  3. Дипломних проектах (роботах)
  4. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
  5. Індивідуально – консультативна робота студентів
  6. Кадрова робота
  7. Как создать биоробота.

Тема практичної роботи: Гідравлічний розрахунок дворового та внутрішньо-будинкового газопроводу.

 

Мета практичної роботи: Набуття студентом навиків по проведенню гідравлічного розрахунку дворового та внутрішньо-будинкового газопроводу,

користуванню номограмами для підбору діаметрів газопроводу, користуванню нормативними даними та підготовка студента до курсового проектування.

 

Матеріально-технічне забезпечення: інструкційні картки, довідникова література, калькулятори, креслярські інструменти.

 

Література:

1) Енін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

2) Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности: Справочное пособие. – К: Урожай, 1992 - 200с.

3) Г.Г. Шишко, П.М. Енин Учет расхода газа. – К.: Урожай, 1993 – 310с.

4) ДБН В. 2.5.-20-2001. Газопостачання / Держбуд України. – к. Основа 1998-179с – Чинний з 01.08.2001.

5) ДНАОП 0.00.-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання

України – к.Основа1998 - 179с. – Чинний з 01.10.97

 

Студент повинен знати:

- порядок проведення гідравлічного розрахунку дворового газопроводу;

- порядок проведення гідравлічного розрахунку внутрішньо-будинкового газопроводу;

- порядок викреслювання розрахункової схеми дворового газопроводу;

- порядок викреслювання аксонометричної схеми внутрішньо-будинкового газопроводу.

Студент повинен вміти:

- викреслити розрахункову схему дворового газопроводу;

- викреслити аксонометричну схему внутрішньо-будинкового газопроводу;

- проводити гідравлічний розрахунок дворового газопроводу;

- проводити гідравлічний розрахунок внутрішньо-будинкового газопроводу;

- користуватися довідниковою літературою.

 

Послідовність виконання практичної роботи

1. Перевірка викладачем готовності до виконання практичної роботи.

2. Ознайомлення студента з завданням на практичну роботу.

3. Виконання практичної роботи в присутності викладача.

4. Оформлення звіту з практичної роботи.

5. Захист практичної роботи.

 

Вихідні дані для виконання практичної роботи

Вихідні дані для виконання практичної роботи вибираються з практичної роботи №2 та №3. А саме:

- початковий тиск для проведення гідравлічного розрахунку дворового газопроводу;

- площу кварталу та поверховість;

- кількість квартир;

- тип газових приладів.

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

1. Гідравлічний розрахунок дворового газопроводу

Перед гідравлічним розрахунок дворового газопроводу студент повинен викреслити розрахункову схему дворового газопроводу на якій повинно бути вказано розрахункові точки, тип і кількість приладів в кожному будинку, до якого підходить газопровід, дійсні довжини газопроводу. Розрахунок проводиться в табличній формі наведеній у таблиці №1.

Таблиця №1

Розрахунок дворового газопроводу низького тиску

№ ділянки Lд м Lр м Кількість приладів К0 Qрозр м3/год ΔPср Па/м Ø×δ мм ΔPд Па/м   Тиск, Па
ПГ ВПГ P п P к
                       
                       

 

Номера ділянок, дійсні довжини ділянок, кількість приладів визначаються по розрахунковій схемі дворового газопроводу.

Розрахункова довжина ділянки газопроводу визначається по формулі:

 

Lр= Lд·1,1, м (1.1.)

 

Розрахункова витрата газу на ділянці газопроводу визначається по формулі:

 

Qрозр=q·К0·n, м3/год (1.2.)

де: q - витрата газу приладом або групою приладів, м3/год (додаток №12) [1]; так як в додатку№12 вказано тільки теплове навантаження газових приладів Q в кВт, то потрібно перевести кВт в м3/год по формулі:

 

q=3,6·(Q1+ Q2) /Qpн , м3/год (1.3.)

К0 -коефіцієнт одночасності роботи газових приладів (додаток №13) залежить від виду газових приладів і приймається по [1];

n - кількість приладів чи груп приладів, шт.

Середня втрата тиску газу на ділянці визначається по формулі:

 

ΔPср=(Pп-Pк) / ΣLр, Па/м (1.4.)

 

де: Pп - початковий тиск газу дворового газопроводу;

Pк - кінцевий тиск газу на ділянці дворового газопроводу (рекомендований тиск газу в кінцевій точці дворового газопроводу 1600 Па [1]).

Далі по розрахунковій витраті газу на ділянці і по середній втраті тиску газу визначається діаметр ділянки газопроводу (додаток №4), після визначення діаметру газопроводу по номограмі (додаток №4) вибирається дійсну втрату тиску газу на ділянці, ΔPд.

Дійсна втрата тиску газу визначається в залежності від діаметру газопроводу та розрахункової витрати газу.

Кінцевий тиск газу на ділянці газопроводу визначається по формулі:

 

P к= P п - ΔPд·Lр, Па (1.5.)

 

2. Гідравлічний розрахунок внутрішньо-будинкового газопроводу

Перед розрахунком внутрішньо-будинкового газопроводу студент повинен викреслити аксонометричну схему газопроводу, на якій повинен вказати розрахункові точки. Розрахунок ведеться від засувки на виході газопроводу із землі до найвіддаленішого газового приладу (рекомендовано до газової плити).

Гідравлічний розрахунок проводиться в табличній формі наведеній у

таблиці №2.

Таблиця №2

Гідравлічний розрахунок внутрішньо-будинкового газопроводу

№ ділянки Lд м К1   Lекв м Lрозр м Кількість приладів К0 Qрозр м3/год ΔPср Па/м Ø×δ мм ΔPд Па/м   Тиск, Па
ПГ ВПГ P п P к
                           
                           

К1 -коефіцієнт який враховує місцеві опори в газопроводі, приймається по [4] в залежності від місця прокладання газопроводу і його довжини:

1).на газопроводах від вводів в будинок:

до стояка -0,25

на стояках -0,2

2).на внутрішньо-квартирній розводці:

при довжині розводки 1-2м -4,5

при довжині розводки 3-4м -3,0

при довжині розводки 5-7м -1,2

при довжині розводки 8-12м -0,5

Еквівалентна довжина визначається по формулі:

 

Lекв= Lд· К1, м (1.6.)

Розрахункова довжина визначається як сума дійсної і еквівалентної довжин.

Розрахункова витрата газу на ділянці газопроводу визначається по формулі:

 

Qрозр=q·К0·n, м3/год (1.7.)

де: q - витрата газу приладом або групою приладів, м3/год (додаток №12) [1]; так як в додатку№12 вказано тільки теплове навантаження газових приладів Q в кВт, то потрібно перевести кВт в м3/год по формулі:

 

q=3,6·(Q1+ Q2) /Qpн , м3/год (1.8.)

К0 -коефіцієнт одночасності роботи газових приладів (додаток №13) залежить від виду газових приладів і приймається по [1];

n - кількість приладів чи груп приладів, шт.

Середня втрата тиску газу на ділянці визначається по формулі:

 

ΔPср=(Pп-Pк) / ΣLр, Па/м (1.9.)

 

де: Pп - початковий тиск газу внутрішньо-будинкового газопроводу (кінцевий тиск у мережі дворового газопроводу);

Pк - кінцевий тиск газу на ділянці дворового газопроводу (рекомендований тиск газу в кінцевій точці внутрішньо-будинкового газопроводу 1200 Па [5]).

Далі по розрахунковій витраті газу на ділянці і по середній втраті тиску газу визначається діаметр (додаток №4) ділянки газопроводу, після визначення діаметру газопроводу по номограмі (додаток №4) вибирається дійсну втрату тиску газу на ділянці, ΔPд.

Дійсна втрата тиску газу визначається в залежності від діаметру газопроводу та розрахункової витрати газу.

Кінцевий тиск газу на ділянці газопроводу визначається по формулі:

 

P к= P п - ΔPд·Lр, Па (1.10.)

Кінцевий тиск на останній ділянці внутрішньо-будинкового газопроводу повинен становити не менше 1400 Па, оскільки 200 Па втрачається на гідравлічні опори у газовому лічильнику.

Захист практичної роботи проводиться викладачем по практичним і теоретичним питанням даної теми після повного виконання практичної роботи студентом.

Питання для самоконтролю

1. Основні параметри від яких залежить значення коефіцієнта одночасності роботи газових приладів.

2. Рекомендований тиск у кінцевій точці дворового газопроводу.

3. Мінімальне значення діаметра ділянки газопроводу у дворовому газопроводі.

4. Рекомендований тиск у кінцевій точці внутрішньо-будинкового газопроводу.

5. До якого найвіддаленішого газового приладу проводиться гідравлічний розрахунок внутрішньо-будинкового газопроводу.

6. По яким параметрам підбирається діаметр газопроводу.

7. Рекомендований діаметр газопроводу на кінцевій ділянці внутрішньо-будинкового газопроводу.

8. Номінальні тиски газу перед газовими приладами.

9. Які втрати тиску на гідравлічних опорах газового лічильника.

10. Вимоги до аксонометричних схем внутрішньо-будинкових

газопроводів.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 175 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | Визначення витрат газу споживачами | ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 | Устаткування ГРП | Регулятори РТБК | Клапани ПСК-50 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5| ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.021 сек.)