Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Індивідуально – консультативна робота студентів

Читайте также:
  1. III. Результати опитування студентів та викладачів ІМВ
  2. Word. Робота з великими документами
  3. Взаємозв'язок професійного самовизначення та фахової установки студентів
  4. Вимоги до студентів, що навчаються
  5. Глава IV Робота Суду
  6. Дипломних проектах (роботах)
  7. Для студентів денної та заочної форм навчання

Цей вид навчальної роботи є однією з форм організації навчального процесу з дисципліни «Паблік рилейшнз». Дана форма навчання спрямована на створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має за мету поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які вони одержують у процесі навчання на лекціях та семінарських (практичних) заняттях та здійснюється у формі індивідуальних завдань, консультацій та перевірки виконання індивідуальних завдань.

Студенти отримують індивідуальні завдання з підготовки рефератів і доповідей, а також із вивчення матеріалів пропущених семінарських занять. Причому кожне пропущене з будь-яких причин семінарське заняття студент повинен відпрацювати у формі індивідуальної співбесіди з викладачем або написати реферат з пропущеної теми семінару.

Формою звітності по результатам індивідуальної роботи є її захист, зміст отриманих результатів доповідається автором (або групою авторів) перед студентською аудиторією і обговорюється нею у вигляді дискусії під час проведення практичних занять.

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного матеріалу. Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань з використанням засобів комп’ютерної техніки, виконання індивідуальних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно).

Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальної роботи. Індивідуальна робота виконується групою студентів (4-5 чол.) за попередньою узгодженістю з викладачем.

Індивідуальна робота передбачає розробку і проведення PR – кампанії для промислового підприємства, виробничо-комерційної фірми, банківської установи чи політичної партії (за вибором студентів) використовуючи технології проведення PR – кампанії, наведені нижче.

Індивідуальна робота в обов’язковому порядку має бути захищена перед студентською аудиторією в формі презентації.

Кожне наступне завдання індивідуальної роботи є логічним продовженням попереднього. Деталізацію і специфіку виконання кожного завдання студент погоджує з викладачем курсу з урахуванням профілю підприємства, можливостями збору та обробки відповідної інформації. Обсяг виконаних завдань довільний, але не менше 10 сторінок комп’ютерного набору шрифтом Times New Roman через півтора інтервали.

 


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лобіювання, його цілі і наслідки. | PR у сфері державних фінансів. | Сутність та значення PR в політичній системі. | Виборчі PR - технології. | Публічні виступи і ділові бесіди, та підготовка до них. | Суб'єкти та об'єкти PR у міжнародному середовищі. | Міжнародні комунікації та міжнародна інформація в PR. | Література | Тема 10. Міжнародні зв'язки з громадськістю | Тестові завдання за темами курсу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Для студентів заочної форми навчання| Завдання 5

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)