Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота №3

Читайте также:
  1. Word. Робота з великими документами
  2. Глава IV Робота Суду
  3. Дипломних проектах (роботах)
  4. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
  5. Індивідуально – консультативна робота студентів
  6. Кадрова робота
  7. Как создать биоробота.

Тема практичної роботи: Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів низького тиску газу.

 

Мета практичної роботи: Набуття студентом навиків по проведенню гідравлічних розрахунків кільцевих мереж низького тиску газу, користуванню номограмами для підбору діаметрів газопроводу, користування нормативними даними та підготовка студента до курсового проектування.

 

Матеріально-технічне забезпечення: інструкційні картки, довідникова література, калькулятори, креслярські інструменти.

 

Література:

1). Енін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

2). Енин П.М., Шишко Г.Г., Пилюгин Г.В. Газификация сельской местности: Справочное пособие. – К: Урожай, 1992 - 200с.

3). Г.Г. Шишко, П.М. Енин Учет расхода газа. – К.: Урожай, 1993 – 310с.

4). ДБН В. 2.5.-20-2001. Газопостачання / Держбуд України. – к. Основа 1998-179с – Чинний з 01.08.2001.

5).ДНАОП 0.00.-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання

України – к.Основа1998 - 179с. – Чинний з 01.10.97

 

Студент повинен знати:

- параметри низького тиску газу;

- послідовність викреслювання розрахункової схеми низького тиску газу;

- послідовність визначення витрат газу по ділянках мережі низького тиску;

- послідовність проведення гідравлічного розрахунку мережі низького тиску;

- норми тиску газу в вузлових точках мережі низького тиску.

Студент повинен вміти:

- викреслювати розрахункову схему мережі низького тиску;

- визначати витрати газу на ділянках мережі низького тиску;

- проводити гідравлічний розрахунок мережі низького тиску;

- користуватися довідниковою літературою.

 

Послідовність виконання практичної роботи

1.Перевірка викладачем готовності до виконання практичної роботи.

2.Ознайомлення студента з завданням на практичну роботу.

3.Виконання практичної роботи в присутності викладача.

4.Оформлення звіту з практичної роботи.

5.Захист практичної роботи.

 

Вихідні дані для виконання практичної роботи

Вихідні дані для виконання практичної роботи вибираються з практичної роботи №2. А саме:

- площа та поверховість забудови;

- витрати газу споживачами низького тиску;

 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

1. Визначення витрати газу по ділянках мережі низького тиску

Перед визначенням витрати газу по ділянках мережі низького тиску студент повинен викреслити розрахункову схему газопроводу низького тиску. На розрахунковій схемі вказуються номера вузлових точок, напрямки потоків газу, довжини ділянок газопроводу і після проведення гідравлічного розрахунку вказуються витрати газу по ділянках, діаметри газопроводів.

Розрахунок розпочинаємо з визначення питомої витрати газу по кварталах по формулі:

 

Qпит=∑Qгод/∑Fкв (1.1.)

де: ∑Qгод - сума годинних витрат газу кварталів з однаковою поверховістю забудови, м3/год;

∑Fкв - сума площ кварталів з однаковою поверховістю забудови, га.

Питома витрата газу потрібна для визначення витрати газу кварталом.

Витрата газу кварталом визначається по формулі:

 

Qкв=Qпит·Fкв, м3/год (1.2.)

Для визначення витрати газу на ділянці спочатку визначаємо питому витрату газу кварталом по формулі:

 

qпит=Qкв/ΣLр, м3/год (1.3.)

 

де: ΣLр - сума розрахункових довжин по периметру кварталу, м

Розрахункова довжина визначається по формулі:

 

Lр=Lд·Kz, м (1.4.)

де: Lд - дійсна довжина ділянки газопроводу, м

Kz - коефіцієнт забудови, враховує густину житлової забудови по трасі газопроводу (при двохсторонній забудові 1,0; при односторонній забудові 0,5;на ділянках підключення ГРП до вуличної мережі, а також тільки транзитних ділянках 0) у відповідності до [1].

Шляхова витрата газу на ділянці газопроводу визначається по формулі:

 

Qшл=qпит ·Lр, м3/год (1.5.)

Еквівалентна витрата газу на ділянці визначається по формулі:

 

Qекв= Qшл ·0,5, м3/год (1.6.)

Транзитна витрату газу на ділянці газопроводу визначається по формулі:

 

Qтр=Qшл+Qтр, м3/год (1.7.)

Розрахункову витрату газу на ділянці визначається по формулі:

 

Qроз=Qекв+Qтр, м3/год (1.8.)

Розрахунок проводиться в табличній формі наведеній в таблиці №1.

 

Таблиця №1

Витрати газу на ділянках мережі низького тиску

№ участків Lд м Kz Lр м qпит м3/год Qшл м3/год Qекв м3/год Qтр м3/год Qроз м3/год
                 
                 

 

2. Гідравлічний розрахунок кільцевої мережі низького тиску газу

Перед початком гідравлічного розрахунку на розрахунковій схемі вказуються номера вузлових точок, напрямки руху газу та витрати газу на ділянках газопроводу.

Розрахунок розпочинається з визначення середньої втрати тиску газу в головній магістралі:

 

ΔPср=(Pп-Pк) / ΣLр, Па/м (1.9.)

де: P п - початковий тиск газу (в даному випадку тиск газу на виході з ГРП приймається 3000Па);

P к –кінцевий тиск газу на ділянці (рекомендований тиск газу в кінцевій точці вуличної мережі 1800Па у відповідності до [5]).

Далі по розрахунковій витраті газу на ділянці газопроводу і по середній втраті тиску газу визначаємо діаметр ділянки газопроводу, підбір діаметру проводиться по номограмі (додаток №4), мінімальний діаметр вуличної мережі становить 50мм по[5], після визначення діаметру газопроводу по номограмі (додаток №4) вибираємо дійсну втрату тиску газу на ділянці ΔPд, по розрахунковій витраті газу та діаметру газопроводу.

 

 

Визначаємо кінцевий тиск газу на ділянці газопроводу P к по формулі:

 

P к= P п- ΔPд·Lр, Па (1.10.)

Весь розрахунок проводиться в табличній формі наведеній в таблиці №2.

 

Таблиця №2

Гідравлічний розрахунок мережі низького тиску.

№ ділянки Lд, м Lр, м Qроз м³/год ∆Рср   Па/м Øxδ,мм ∆Рд   Па/м Тиск в вузлових точках, Па
Рп, Па Рк, Па
Магістраль ГРП- а – б – в - г
ГРП-а                
а-б              
б-в              
в-г              
Магістраль
                 
               

 

Захист практичної роботи проводиться викладачем по практичним і теоретичним питанням даної теми після повного виконання практичної роботи студентом.

 

Питання для самоконтролю

1. Параметри низького тиску газу.

2. Норми тиску газу в вузлових точках мережі низького тиску газу.

3. Послідовність викреслювання розрахункової схеми мережі низького тиску.

4. Визначення питомої витрати газу на ділянці мережі низького тиску.

5. Визначення шляхової витрати газу на ділянці мережі низького тиску.

6. Визначення еквівалентної витрати газу на ділянці мережі низького тиску.

7. Визначення транзитної витрати газу на ділянці мережі низького тиску.

8. Визначення розрахункової витрати газу на ділянці мережі низького тиску.

9. Порядок проведення гідравлічного розрахунку мережі низького тиску газу.

10. Основні параметри для підбору діаметру газопроводу.

11. Визначення середньої втрати тиску газу по довжині газопроводу.

12. Визначення тиску газу в кінцевих точках мережі низького тиску газу.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 | ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 | Устаткування ГРП | Регулятори РТБК | Клапани ПСК-50 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення витрат газу споживачами| ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.026 сек.)