Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аттестациялау. 5 страница

Читайте также:
  1. Amp;ъ , Ж 1 страница
  2. Amp;ъ , Ж 2 страница
  3. Amp;ъ , Ж 3 страница
  4. Amp;ъ , Ж 4 страница
  5. Amp;ъ , Ж 5 страница
  6. B) созылмалыгастритте 1 страница
  7. B) созылмалыгастритте 2 страница

1) Студенттің аудиториядағы және өздік жүмысының көлемінің дүрыс үйлесімі,студенттің оқу жүктемесінің тиімді болуы, сабақ кестесінің дұрыс кұрылуы,окьггушының өздік жумыстын күрделігін анықтауда студенттің уақытын, орындау мүмкіндігін, оку-әдістемелік әдебиетпен қамтылуын ескеруі СӨЖ нәтижесіне үлкен әсер етеді.

2) Әдістемелік түрғьщан студенттің аудиториядағы жэне одан тыс өздік жүмысын ду-рыс үйымдастыру, өздік жүмысты орындауға оқу орнының материаддык-техникалық базасының, оның кызметтерінің лайықгылығы, СӨЖ ұйымдастырута қатысушылардың өз қызметтерін дұрыс атқаруы.

3) СӨЖ үрдісін шығармашылық үрдіске айналдыру мақсатында студент қажетті әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету. Оқу орнының кітапханасында қажетті оқу әдебиеттерінің қорының, электрондық оку құралдары мен электроңды оқыту бағдарламаларының және қазіргі тандағы мықты ақпарат көздерінің бірі интернеттің болуы. Оку үрдісінің компьютерленуі студенттің өздігінен білім алуына жэне ақпарат көздерімен жұмыс істеуіне, өзіндік бақылау жасауына, уақытың үнемдеуіне жағдай жасайды. Сондықтан, өздік жұмысты тиімділеуде мазмұнын динамикалық түрде өзгертуге жэне соңғы ғылыми жаңалықтармен жаңартуға болатын, әрі қолданысқа икемді, қаржы жағынан тиімді электрондық оқулыктардың маңызы зор.

Кредиттік оқыту жүйесішң ережесіне сәйкес студент күнделікті өздік жұмыспен қамтылып, ол жүйелі, жоспарлы түрде жүруі, міндетті түрде бақылануы, ал оның бағасы қорытынды бағаға кіруі тиіс. СӨЖ-ді ұйымдастыруды, оның барысын жэне студенттің оны сапалы орындауын қолдайтындай шараларды да бақылау қажет.

Өздік жұмысқа мониторинг жасау оқу үрдісінде кеткен кемшіліктерді дер кезінде түзетуге, білім сапасын арттыруға жэне оқьпушы мен студент тргасының дамуьша ықпал етеді.

СӨЖ мәселелерін шешу дегеніміз білім алушылардың жеке ерекшеліктсрін ашуға, ой қабілеттерін дамьггуға жағдайлар жасау болып табылады, ол СӨЖ-ді ұйымдастыру үлгісін іске асырумен тікелей байланысты. Нәтижесінде өздігінен жұмыс істеу, өздігінен білім алу, өз кәсіби әрекетінде ғылыми ізденіс жасау білігі мен дағдысы және аналитикалық ойлауы калыптасқан, өз әрекеті мен тұлғасын өзі басқара алатын, өз жұмысының нәтижесіне өзіндік бақылау жасайтын студенттің шығармашыл тұлғасы қалыптасады.Олай болса, ғылыми негізделген үлгі бойынша ұйымдастырылған СӨЖ мен студенттердің оқу- танымдық әрекеттерін басқару жұмысы ғана олардың саналы белсенділігін, жоғары оқу-кәсіби мотивациясын, оқу урдісін даралаңдыруды, оқу үрдісінің сапасын қамтамасыз етеді.

Өзіндік жұмыстың жалпы оқу үрдісіндегі маңыздылығы мынадай ерекшіліктері бойынша сипатталады:

- өзіндік жұмыс студент ойларын жазбаша түрде көрсете білуімен қатар шығармашылық ойлауының және зерттеу жұмыстарының негізін бекітуін қамтамасыз етеді;

- дәрістен алған білімдерін кеңейтіп, тереңдетумен қатар теориялық, түпнұсқалық материалдарды талдау дағдысын қалыптастырады;

- оқу бағдарламасына сәйкес студенттің қаншалықты белсенділік, шығармашылық бағытта өсуін бақылауға мүмкіндік береді.

Семинар(латын сеminarum рассадник)- білімгелердің баяндамалары тыңдалып,курс бойынша өтілген материалды бекітуде тереңдетілген білімді қамтамасыз ететін практикалық сабағы.

Загрузка...

Конспект (лат.соncpectuc шолу)-курстың негізгі компоненті, бағалау үшін апта сайын тексерілуге өткізілетін лекцияның немесе әдебиеттің негізгі қысқаша мазмұны.Егер білімгер талқыланатын тақырып бойынша шолу немесе глоссарий әзірлесе, онда конспект жазудан босатылады.

Глоссарий (лат. Gloccarium жиналыс)-тақырып категориясы мен негізгі түсініктері бойынша қысқаша жинақталған сөздік.

Реферат және баяндама – актуальді және күрделі жағдаятың мәнін білімгердің шығармашыл өзіндік жұмыс түрінде ашуы. Бір білімгер бір модульде бір рефераттан өткізуі тиіс. Реферат тақырыптары мен әзірлеу әдістемесі қосымшада көрсетілген .

Эссе- ғылыми очерк- нақты бір тақырып бойынша жазбаша тапсырма түрінде орындалып, сабақта презентация түрінде .

Эссе – бұл көлемі шағын, бірақ күрделі пысықтауды талап ететін белгілі бір тақырыптағы жазбаша жұмыс немесе шығарма.Эссе белгіленген ережелер бойынша жазылады және рәсімделеді, атап айтқанда:

-эссе көлемі 1-5 беттен аспуы тиіс;

- эссе тақырыбы қысқаша әрі анық ашу;

-үміткерден алған білімдері мен ерікті ойлауы негізінде белшгілі бір проблемалар бойынша өз ұстанымын құру және дәлеледеу үшін сыни ойлау дағдыларын көрсету талап етіледі.

Эссе құрылымы мынадай міндетті компоненттерді қамтиды:

Кіріспе. Кіріспеде негізгі териндерге қысқаша анықтама бе,ру ұсынылады;

Негізгі бөлім (жинақталған материал негізінде тақырыптың дәлелді ашылуы). Егізгі бөлімде әрбір параграф бір негізгі ойды қарауға арналуы тиіс;

Қорытынды (Жинақтау және қгорытындылар). Қорытындында қаралып отырған проблеманың практикалық мәні көрсетіледі, нәтижелер мен қорытындылар көрсетілуі қажет. Негіздеме-өтініш пен эссе граматикалық және орфографиялық жагынан дұрыс ресімделуі тиіс.

Материалды ауызша баяндау. Презентация -нақты жағдаят немесе берілген тақырып бойынша аудиторияға ұсынылған баяндама.Уақыты10-15минут .Тақырыптың өзі қызығушылық тудырып,қосымша әдебиеттер кеңінен пайдаланып, қоршаған ортаны қызықтыруы қажет.Бір сабақтағы жауап берушілердің ең жоғары саны.

Бақылау жұмысы –рубеждік бақылау және ьөтілген материал бойынша білімгердің білімін анықтау,бекіту мақсатында жазбаша формада қорытынды аттаестатцияның өтілуі .

Еркін пікірлесу, сұхбаттасу- «сұрақ-жауап» түріндегі нақты тақырып немесе жағдаят бойынша ауызша пікірлесу.

дың шығармашылық ниетін және бірігіп әрекет етуге ұмтылуын қамтамасыз етеді.

«П Е Д А Г О Г И К А» ПӘНІНЕН АҒЫМДЫҚ БАҒАЛАУ

СҰРАҚТАРЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

«Педагогика адам тәрбиесі туралы ғылым» лекциясы (№1) бойынша:

1. «Педагогика» қандай ұғымды білдіреді?

2. Педагогика қандай ғылым?

3. Педагогиканың даму кезеңдері (4 кезең)?

4. Педагогиканың мақсат, міндеттері қандай?

5. Педагогиканың зерттеу нысаны мен пәні?

6. Педагогиканың негізгі және жеке категориялары қандай?

7. Педагогиканың атқаратын қызметтері?

8. Педагогиканың бөлімдері?

9. Педагогиканың салалары?

10. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы туралы?

«Педагогиканың әдіснамалық және аксиологиялық негіздері» лекциясы (№2) бойынша:

1. Әдіс, әдіснама деген не?

2. Педагогикалық әдіснама деңгейлері?

3. Педагогикалық әдіснама ағымдары?

4. Педагогикалық зерттеулердің мақсат, міндеттері?

5. Педагогикалық зерттеулердің деңгейлері?

6. Педагогикалық зерттеулердің түрлері?

7. Педагогикалық зерттеу әдістері

8. Теориялық зерттеу әдістері?

9. Тәжірибелік (эмпирикалық) зерттеу әдістері?

10. Педагогикалық әдіснаманың ерекшеліктері?

 

«Тұтас педагогикалық процесс мәні» лекциясы (№3) бойынша:

1. Педагогикалық процесс қандай ұғым?

2. Педагогикалық процесс ұғымын ғылымға енгізген ғалым?

3. Педагогикалық процесс қызметтері?

4. Педагогикалық процесс белгілері?

5. Педагогикалық процесс компоненттері?

6. Педагогикалық процесс заңдылықтары?

7. Педагогикалық процесс принциптері?

8. Педагогикалық процесс қозғаушы күші?

9. Педагогикалық жағдаят деген не??

10. Педагогикалық процесті зерттеуші ғалымдар?

 

«Оқушы тұлғасы – тәрбие обьектісі және субьектісі» лекциясы (№4) бойынша:

1. Жеке тұлға туралы түсінік?

2. Жеке тұлға дамуына әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар?

3. Тәрбие деген не?

4. Орта деген не?

5. Тұқымқуалаушылық деген не?

6. Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін қасиетттер?

7. Жас ерекшелік деген не?

8. Балалардың жас кезеңдерін бөлу?

9. Баланың жеке ерекшеліктері?

10. Акселерация қандай құбылыс?

 

«ҚР білім беру жүйесі» лекциясы (№5) бойынша:

1. Қазіргі білім беру жүйесі

2. ҚР білім беру жүйесінің құрылымы

3. ҚР білім беру жүйесінің мақсаты, міндеттері

4. ҚР білім беру жүйесін дамыту бағыттары, даму факторлары

5. ҚР мемлекеттік саясатының ұстанымдары

6. Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесі.

7. Шағын жинақты мектеп, ерекшеліктері.

8. Білім беру мазмұнын белгілейтін Қазақстандық және халықаралық құжаттар. ҚР «Білім туралы» Заңы.

9. ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

10. Инклюзивті және үздіксіз, қосымша білім беру

«Тәрбиенің мақсат, міндеттері, әдістері» лекциясы (№6) бойынша:

1. Тәрбие түсінігі?

2. Тәрбиенің мақсаты не?

3. Тәрбиенің міндеттері?

4. Тәрбие мазмұны?

5. Тәрбие әдістері деген не?

6. Тәрбие әдістерін топтау?

7. Тәрбие әдістерінің түрлері?

8. Тәрбие жүйелері?

9. Тәрбиедегі қарым-қатынас стильдері қандай?

10. Балалар ұйымдары мен бірлестіктері туралы?

«Тәрбиенің мәні мен мазмұны» лекциясы (№7) бойынша:

1. Тәрбие заңдылықтары деген не?

2. Тәрбие заңдылықтарын ата?

3. Тәрбие заңдылықтарының классификациясы?

4. Тәрбие принциптерін ата?

5. Тәрбие принциптері деген не?

6. Тәрбие принциптерінің классификациясы?

7. Тәрбие формалары деген не?

8. Тәрбие формалары қандай?

9. Тәрбие құралдарын ата?

10. Тәрбие заңдылықтары, принциптерін зерттеуші ғалымдар?

 

«Тәрбие үрдісінде тұлғаны тәрбиелеу» лекциясы (№8) бойынша:

1. Тәрбие түрлері жеке тұлғаның қандай құндылық бағдарларын қалыптастырады?

2. Адамгершілік тәрбиесі деген не?

3. Рухани тәрбиенің мақсаты?

4. Интеллектуалдық тәрбиенің мазмұны?

5. Ақыл-ой тәрбиесі міндеттері?

6. Еңбек тәрбиесі деген не?

7. Дене тәрбиесінің мәні?

8. Этикалық тәрбиенің құралдары?

9. Эстетикалық тәрбиенің мақсаты неде?

10. Экологиялық тәрбиенің мәні?

«Ұжым және оның қалыптасуы» лекциясы (№9) бойынша:

1. Ұжым түсінігің мәні?

2. Ұжым мәселесін зерттеген ғалымдар?

3.А.С.Макаренко-ұжым теориясының негізін қалаушы, себебі?

4. А.С.Макаренконың өмірі, қызметі, еңбектері?

5. Ұжымдағы дәстүрлер?

6. Ұжымның белгілері қандай?

7. Ұжымды тәрбиелеу құралдары?

8. Ұжымның даму кезеңдері?

9. Ұжымның перспективалары?

10. Оқушылар ұжымын басқаруға қажет мұғалімнің кәсіби қасиеттері?

«Отбасы – тұлғаны тәрбиелеу мен әлеуметтендіру жүйесінде» лекциясы (№10) бойынша:

1. Отбасы - әлеуметтік институт

2. Отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері.

3. Отбасы, мектеп және социумның өзара әрекеті

4. Тәрбиелік жүйе құрылымы

5. Ата-ана беделі

6. Мұғалім беделі

7. Ұл бала және қыз бала тәрбиесі

8. Әлеуметтендіруге қатысатын тұлғалар

9. Отбасылық әдет-ғұрыптар, дәстүрлер

10. Отбасының бала тәрбиесіндегі орны туралы нақыл сөздер мен фильмдер.

№1 Рубеж тапсырмалары

Педагогика пәні туралы ұғым
Педагогиканың даму тарихы
Педагогика ғылымының зерттеу нысаны, пәні
Педагогика ғылымының мақсат, міндеттері
Педагогика ғылымының негізгі,жеке категориялары
Педагогика ғылымының атқаратын қызметтері
Педагогика ғылымының бөлімдері
Педагогика ғылымының салалары
Педагогика ғыл-ң басқа ғылымдармен байланысы
Педагогика ғылымының әдіснамасы
Педагогикалық зерттеулердің белгілері
Педагогикалық зерттеулердің түрлері
Педагогикалық зерттеулердің құрылысы
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері
Біртұтас педагогикалық процесс ұғымы
16 Біртұтас педагогикалық процесс мақсаты
Біртұтас пед. процесс атқаратын қызметтері
Біртұтас педагогикалық процесс компоненттері
Біртұтас педагогикалық процесс заңдылықтары
Қарама-қайшылық пед.процестің қозғаушы күші
Жеке тұлға туралы ұғым
Адам, индивид ұғымдары
23 Тәрбие - тұлғаның дамуына әсер етуші фактор
Орта - тұлғаның дамуына әсер етуші фактор
Тұқымқуалаушылық - тұлғаның дамуына әсер етуші фактор
Балалардың жас ерекшеліктері
Балалардың жеке ерекшеліктері
28 Тәрбие туралы түсінік
Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері
Тәрбиенің мазмұны
Педагогикалық ой-пікірлер тарихындағы тәрбие мақсаты, мәселелері
Тәрбиенің заңдылықтары
Тәрбиенің принциптері
Тәрбие әдістері
Тәрбие құралдары
Ақыл-ой тәрбиесінің мәні мен мақсат, міндеттері
Ақыл-ой тәрбиесінің әдістері
Ақыл-ой тәрбие құралдары
Еңбек тәрбиесінің мәні мен мақсат, міндеттері
Еңбек тәрбиесінің әдістері
Еңбек тәрбие құралдары
Адамгершілік тәрбиесінің мәні, мақсат, міндеттері
Адамгершілік тәрбиесінің әдістері
Адамгершілік тәрбие құралдары
Азаматтық тәрбиенің мәні мен мақсат, міндеттері
Азаматтық тәрбиесінің әдістері
Азаматтық тәрбие құралдары
Патриоттық тәрбиенің мәні мен мақсат, міндеттері
Патриоттық тәрбиесінің әдістері
Патриоттық тәрбие құралдары
Эстетикалық тәрбиенің мәні мен мақсат, міндеттері
Эстетикалық тәрбиесінің әдістері
Эстетикалық тәрбие құралдары
Дене тәрбиесінің мәні мен мақсат, міндеттері
Дене тәрбиесінің әдістері
Дене тәрбиесінің құралдары
Экологиялық тәрбиенің мәні мен мазмұны
Экологиялық тәрбиенің әдістері
Экологиялық тәрбиенің құралдары
Экономикалық тәрбиенің мәні мен мазмұны
Экономикалық тәрбиенің әдістері
Экономикалық тәрбиенің құралдары
Ұжым түсінігі, оқушылар ұжымы, ,мәні
Ұжымның белгілері.
Ұжымның даму кезеңдері
Ұжымның даму перспективалары
Ұжымның типтері.
Оқушылар ұжымын зерттеу әдіснамасы
Ұжым мәселесін зерттеген ғалымдар
«Ұжым» ұғымының анықтамалары
Оқушылар ұжымын басқаруға қажет мұғалімнің кәсіби қасиеттері
Ұжымда қалыптасқан дәстүрлер
Оқушылар ұжымында тұлғалық қатынастың рөлі
Тәрбиелік жүйелер
А.С.Макаренконың өмірдерегі мен еңбектері

 

Ескерту: берілген тақырыптар бойынша логикалық схема, кесте, танымдық ойындар құрастырып, эссе, глоссарий жасап тапсыруға болады.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 691 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: КУРС САЯСАТЫ 5 страница | Баланы жетектеу. | Гегель. | Акселерация. | Принцип. | Интеграция. | М. Чошанов. | Аттестациялау. 1 страница | Аттестациялау. 2 страница | Аттестациялау. 3 страница |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аттестациялау. 4 страница| ГЛОССАРИЙ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.054 сек.)