Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аттестациялау. 2 страница

Читайте также:
  1. Amp;ъ , Ж 1 страница
  2. Amp;ъ , Ж 2 страница
  3. Amp;ъ , Ж 3 страница
  4. Amp;ъ , Ж 4 страница
  5. Amp;ъ , Ж 5 страница
  6. B) созылмалыгастритте 1 страница
  7. B) созылмалыгастритте 2 страница

Жоспары:

1. Ұжымның атқаратын қызметтері

2. Ұжымның түрлері

3. Оқушылар ұжымын басқарудағы мұғалімнің кәсіби қасиеттері (профессиограммасы)

4. Сынып жетекшісінің қызметі, оқушылардың ұжымдық іс-әрекетіне педагогикалық басшылық жасауы.

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Кесте-1.Мектептің отбасымен жүргізетін тәрбиелік жұмыстары

 

19-тақырып. Отбасы-әлеуметтік институт

Жоспары:

1. Отбасы туралы түсінік

2. Отбасының түрлері

3. Отбасы тәрбиесінің психологиялық негіздері.

4. Отбасы, мектеп және социумның өзара әрекеті

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Кесте-1. Тәрбиелік жүйенің құрылымын ашыңыз.

       
   

 

 


20-тақырып. Отбасылық тәрбие негіздері

Жоспары:

1. Отбасылық тәрбиенің ерекшеліктері

2. Тәрбиелік жүйе құрылымы

3. Сынып жетекшісінің ата-аналармен ынтымақтастық байланысы

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

           
     


3 БӨЛІМ. ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ

 

21-тақырып. Оқыту мен білім беру теориясы

Жоспары:

1. Оқытудың мақсат, міндеттері.

2. Дидактиканың негізгі ұғымдары

3. Оқытудың әдіснамалық және психологиялық негіздері

4. Оқытудың атқаратын қызметтері.

 

Білгір болсаң сөйлеп көр!

22-тақырып. Оқытудың әдістері.

Жоспары:

1. Оқыту әдістерінің мәні.

2. Оқыту әдістерінің классификациясы

3. Педагогикалық процестегі диагностика.

4. Оқу-танымдық әрекет: құрылысы және нысандары.

Тапсырма-1.Суретте берілген ғалымдардың зерттеген оқыту әдістеріне жете тоқталыңыз.

 

Сурет-5. Оқыту әдістерін зерттеген ғалымдар

23-тақырып. Оқытудың заңдылықтары мен формалары

Жоспары:

1. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері

2. Оқытудың принциптері.

3. Оқытудың мотивтері: белсенділік, қызығушылық, қажеттіліктер.

4. Оқытудың құралдары.

5. Оқытудың формалары

Шығармашылық тапсырма. Тапсырма-1. Кестені толтырыңыз.

 

Тапсырма-2.Кестені толтырыңыз.

24-тақырып. Сабақ – оқыту формасы

Жоспары:

1. Сабақ – оқытудың негізгі формасы

2. Дәстүрлі сабақтың түрлері

3. Дәстүрлі емес сабақтар

4. Мұғалімнің сабаққа дайындығы

5. Қазіргі сабаққа қойылатын талаптар. Сабақты талдаудың типтері.

Шығармашылық тапсырма. Тапсырма-1.Кестені толтырыңыз.

Кесте-1.Сынып -сабақ жүйесінің ерекшеліктері

Тапсырма-2.Кестені толтырыңыз.

Кесте-2. Дәстүрлі және дәстүрлі емес сабақтың түрлері25-тақырып. Заманауи педагогикалық технологиялар

Жоспары:

1. Пед-қ технологиялар, сипаттамасы.

2. Пед-қ технологияларды топтап бөлу

3. Қазіргі кездегі жаңа тұрпатты мұғалім дайындау мәселелері

Шығармашылық тапсырма. Тапсырма-1. Кестені толтырыңыз.

Кесте-1.Педагогикалық технология деңгейлері

Кесте-2.Проблемалық оқыту ерекшеліктері

«Жаңа технология» сөзжұмбағы

 
 
 

Сұрақтары:

1. Инновациялық технологияның негізгі сапалық ерекшеліктерінің бірі.

2. Педагогикалық технологияның ғылыми тұжырымдамасына қарай түрі.

3. «Инновация» термині латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді?

4. Қолдану деңгейіне қарай педагогикалық технологияның түрі.

5. Педагогикалық технологияны басқа ұқсас білім беру мекемелерінде басқа субъектінің пайдалануға, қайталауға, жаңғыртуға мүмкіндігі.

Загрузка...

6. Педагогикалық технологияның ғылыми тұжырымдамасына қарай түрі.

7. Педагогикалық технологияның құрылымы мен мазмұнына қарай түрі.

8. Сатылай кешенді талдау технологиясының авторы.

9. Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген инновациялық технологияның бірі.

10. Оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыруға және басқаруға негізделген инновациялық технология.

11. Педагогикалық технологияның құрылымы мен мазмұнына қарай түрі.

12.Оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген инновациялық технологияның бірі.

13. Педагогикалық технологияның негізгі аспектісі.

14.Топтық және ұжымдық оқыту технологиясы авторларының бірі.

26-тақырып. Бiлiм берудегі инновациялық процестер

Жоспары:

1. Білім берудегі инновациялар, новаторлар, олардың еңбектері.

2. Дамыта және бағдарламалап оқыту.

3. Проблемалық және модульдік оқыту.

4. Қашықтан және тұлғаға бағытталған оқыту технологиялары.

Шығармашылық тапсырма. Тапсырма-1. Кестені толтырыңыз.


27-тақырып. Педагогикалық бақылау

Жоспары:

1. Педагогикалық бақылаудың мақсаты мен түрлері Мектептегі оқушылар білімін бағалау мен бақылау.

2. Оқыту процесін және нәтижесін бағалауға психологиялық-педагогикалық талаптар.

3. Оқу мотивтері, оларды топтау

4. Танымдық қызығушылық

Шығармашылық тапсырма. Тапсырма-1.Кестені толтырыңыз.


28-тақырып. Педагогикалық менеджмент

Жоспары:

1. Педагогикалық менеджмент түсінігі.

2. Педагогикалық менеджмент заңдылықтары мен ұстанымдары

3. Педагогикалық менеджмент әдістері

Суреттер сөйлейді!

Тапсырма-1.Берілген сурет бойынша тақырыпты ашыңыз.

29-тақырып. Мектептің әдістемелік жұмыстары

Жоспары:

1. Педагогикалық кеңес жұмыстарының сипаты.

2. Мектептің әдістемелік қызметтері

3. Әдістемелік жұмыстардың түрлері.

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

       
   


30-тақырып. Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру

Жоспары:

1. Мектептегі нормативтік құжаттар, білім беру стандарты, тұжырымдамалар.

2. Мұғалімдерді аттестаттаудың мәні.

3. Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың жаңа бағыттары

Мағынаны таны!

Шығармашылық тапсырма. Тапсырма-1.Кестені толтырыңыз.

 

Пайдаланатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

Оқулықтың, оқу құралы, әдiстемелiк нұсқаулары, аты, авторы, басылымы және шыққан жылы
Педагогика. Оқулық / Абай атындағы Қазақ ұлттық пед. университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S, 2005. -429 б.
Қоянбаев Ж.Б. Қоянбаев Р.М. Педагогика. –Алматы, 2002. -384 б.
Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.-Алматы: Дарын,2004.-152 б.
Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. -Алматы: Дарын, 2004. -448 б.
Сабыров Т.С. Оқыту теориясы. – Алматы, 2000.
Коджаспирова Г.М. Педагогика. –М.: Гардарики,2007. -528 б.
Пидкасистый П.И. Педагогика. -М.: Высшее образование, 2007.
Ситаров В.А. Дидактика. –М., 2002.
Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 2007
Қосымша әдебиеттер:
Әбиев Ж. Педагогика тарихы. – А, 2006.
Сластенин В.А., Исаев И.Ф., т.б. Педагогика. Уч. пособие.- М., 2002.
Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ. Қазақ тәлім-тәрбиесі. –Алматы. 1990.
Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы. - Алматы: Рауан, 1995.
Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы. –Алматы, 1984.
Құлшанова С. Мектеп педагогикасы. –Алматы, 2005.
Сұлтанова Ғ. Педагогика. –Алматы, 2007.
Бегалиев Т. Педагогика. -Тараз. 2001.  
Қалиев С.Майғаранова Ш.Нысанбаева Г. Тәрбие хрестоматиясы.-А, 2001.
Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование. 2007.
Сейталиев Қ. Педагогика тарихы. –Алматы, 2008.
Бекмагамбетова Р.К. Дидактика. –Алматы, 2010.
Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. – Алматы, 2004.
Хмель Н.Д. Біртұтас педагогикалық процесс негіздері. - Алматы, 1998.
Вайндорф-Сысоева М., Крившенко Л. Педагогика.-М.: Юрайт, 2004. -254 б.
Байжанова З. Педагогика. – А.: Таймас, 2008. -168 б.
Дүйсембекова Ш. Педагогика. – Семей, 2012. -246 б.
Мұхамбетова С. Педагогика. – Ақтөбе, 1999.
Бұзаубақова К.Ж. 12 жылдық мектеп мұғалімінің креактивтік қабілетін қалыптастыру: теория және практика. -Тараз, 2013. -164 б.
Бұзаубақова К.Ж. Жаңа тұрпатты мұғалімнің креативтік қабілетін қалыптастыру: теория және практика. -Тараз: ТарМПИ, 2013. -164 б.
Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика, 1989. -192 с.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. -М.: Народное образование, 1998. -255 с.
Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: от теории к практике. -Алматы: Алем, 2000. -381 с.
Селиванов B.C. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. -М.: Ростов-на- Дону: 2000.
Қабдықайырұлы Қ., Монахов В.М. Оқытудың педагогикалық технологиясы. - Алматы, 1999. - 146 б.

7. Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсынысы

«Педагогика пәнінің п.ғ.д., профессор К.Ж.Бұзаубақова, п.ғ.к., доцент м.а. З.Қ.Қашқынбаева, аға оқытушы Ж.Н.Күмісбекованың авторлық бірлестігімен мультимедиялық оқу құралы,электронды медиатекасы жасалып ұсынылды.

«Педагогика» пәнінен оқу-әдістемелік кешеннің құрылымы

 

 

 


 

 

 


 

 


Педагогика пәнінің электронды медиатекасы

 


Педагогика пәнінің типтік бағдарламасына сәйкес 15 лекция және 30 семинар сабақтары ACTIV STUDIO бағдарламасында өңделіп, флипчарт жасалынды. Педагогика пәнінен оқу бағдарламасына сәйкес 45 оқу кинофильмдері жинақталды (1-кесте).

Кесте-1. Педагогика пәнінен кинофильмдер

Кинофильм атауы Қысқаша мазмұны, түйіндеме Сабақтың тақырыбы  
Менің атым Қожа Жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуі 1.Тәрбиенің мазмұны мен әдістері (№ 8 лекция) 2.Ұжым және оның қалыптасуы (№ 8 лекция)
Ұстаз Мұғалім-баланың шынайы досы Тәрбиенің түрлері (№7 лекция)  
Мұнара үстіндегі тулар Педагогтың педагогикалық процесті басқара алуы 1.Тәрбиенің мазмұны мен әдістері (№ 8 лекция) 2.Ұжым және оның қалыптасуы (№ 8 лекция)
Шоқан Уәлиханов Тәрбиенің адамгершілік сипаты 1.Тәрбиенің түрлері (№ 7 лекция) 2.Тәрбиенің мазмұны мен әдістері (№8 ля)
Ыбырай Алтынсарин Оқытудағы түсініктілік принципі Оқытудың заңдылықтары мен оқытудың принциптері (№10 лекция)

 

«Қызықты педагогика» оқу құралында «Педагогика» пәнінен студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған: сөзжұмбақтар, бейнесөздер, сөзтізбектер, басқатырғылар, танымдық іскерлік ойындар беріледі. Педагогика пәнінен оқу бағдарламасына сәйкес 45 оқу деректі фильмдер жинақталды (2-кесте).

Кесте-2. Педагогика пәнінен деректі фильмдер

Деректі фильм атауы Қысқаша мазмұны Сабақтың тақырыбы  
Бүгін Макаренкомен бірге (1987) Педагогтың ұжымды қалыптастырудағы рөлі 1.Тәрбиенің мазмұны мен әдістері (№ 4 лекция) 2.Ұжым және оның қалыптасуы (№ 8 лекция)
Адамгершілік туралы этюдтер (1973) Адамгершілік тәрбиесінің маңызы Тәрбиенің түрлері (№ 7 лекция)
А.Байтұрсыновтың педагогикалық идеялары Тұлғаның қалыптасуында ана тілінің маңызы 1.Педагогика адамды тәрбиелеу туралы ғылым ( №1 лекция) 2.Тұлғаның дамуы (№4 лекция)
Ш.Уәлихановтың педагогикалық көзқарастары Туған жерге деген сүйіспеншілікті жастардың тұла бойында ояту 1.Педагогика адамды тәрбиелеу туралы ғылым ( №1 лекция) 2.Тұлғаның дамуы (№4 лекция
Қазақ халқының салт-дәстүрі Ұжымды қалыптастыруда салт- дәстүрдің маңызы 1.Ұжым және оның қалыптасуы (№8 лекция)
М.Жұмабаевтың педагогикалық көзқарастары Тәрбиенің баланың тұлға ретіндегі қалыптасуындағы рөлі 1.Педагогика адамды тәрбиелеу туралы ғылым (№1 лекция) 2.Тұлғаның дамуы (№ 4 лекция)

Мультимедиалық оқулықты пайдалану әдістемесі

Оқу-тәрбие процесінде мультимедиалық оқулықты пайдаланудың дайындық кезеңінде:

- студенттің игерген білім, білік, дағдыларын диагностикалау жүйесі қамтамасыз етіледі;

- студенттің таңдаған тақырыбының мағынасын толықтай ашуға көмектесетін оқу-ақпараттық мәліметтер жиналады (оқу-ақпараттық банкі құрылады).

Мультимедиалық оқулықты пайдаланудың негізгі кезеңінде:

- оқытушы өз материалын экран дисплейіне түсіре алады;

- оқытушы студенттермен кері байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік алады: әрбір студентке білім деңгейіне сәйкес кеңестер беріп, бақылау жасайды;

- сабақта студенттердің іс-әрекетін түгел бақылауға жол ашылады;

студенттің өз білімін өзі бақылауына мүмкіндік туады.

Оқу-тәрбие процесінде мультимедиалық оқулықты пайдаланудың қорытынды кезеңінде:

- студенттің іс-әрекетіндегі олқылық пен кемшіліктерді дер кезінде анықтауға және тіркеуге мүмкіндік ашылады;

- студенттің іс-әрекетіндегі жіберген кемшіліктің себебін ашуға жол ашылады,оқу іс-әрекетін тұтастай талдауға болады;

- студенттің оқу іс-әрекетіндегі кемшіліктерді болдырмаудың және алдын алу шараларын қарастыруға толық мүмкіндік жасалынады.


8. Типтік есептерді, есептік-графикалық, зертханалық және курстық жұмыстарды т.б. орындауға арналған әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар;

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЯТТАРДЫ ШЕШУ ӘДІСТЕМЕСІ

 

Педагогикалық жағдаяттарды шешу нәтижесінде болашақ педагогтер төмендегідей кәсіби шеберлікті меңгереді:

ü мектептің оқу-тәрбие процесіне оңтайлы әдістерді таңдау және қолдана алуы;

ü біртұтас педагогикалық процесті жүйелік, кешендік және сабақтастық принципін ескере отырып жоспарлай алуы;

ü ақпараттық көздерді (мультимедиалық оқыту бағдарламаларын, электрондық оқулықтарды, ғаламтор желілерін, ТВ-технологияларды) тиімді пайдалана алуы;

ü ақпараттық технологияны меңгеру қабілеті, барлық ақпарат түрлерімен жұмыс істеуі, өздігінен іздене білуі, қажетті ақпаратты таңдауы және талдауы, ұйымдастыруы, жасауы, сақтауы және жеткізе алуы;

ü инновациялық технологияның қажеттісін дұрыс таңдай және пайдалана алуы;

ü өз міндетін кешенді орындауы және талдау арқылы ойлай білу қабілеттілігі, өзін-өзі жетілдіру және дамыту, тұлғаның кәсіби өзгеруінің реттеу құралдарын пайдалана алуы;

ü топтық пікірталас негізінде топтық шешім қабылдау, шығармашылық (проблемалық) міндеттерді шешу, жобалай білуі (ізденіс жобасы, жобалаушылық іс-әрекет, шығармашылық жобалар);

ü педагогикалық процесті бақылау, бақылап отырған фактілер мен құбылыстарды талдау және олардың себеп-салдар байланыстарын анықтау, олардың дамуын болжау, күтілетін нәтижелерді болжай алуы;

ü шағын экспериментті жоспарлау және өткізу.

Жағдаяттың толық дамуының (қайшылықтардың пайда болуы мен оны шешу) мысалы негізінде біз мұғалім мен оқушылармен қарым-қатынастары және оқушылардың өз арасындағы қарым-қатынастарының көбіне мұғалімге байланысты болатындығын көрсетеміз.Тек мұғалім ғана, қай жерде және неге қарым-қатынастағы дау-жанжалдық жағдаяттар пайда болатындығын және оны шешу жолдарын біледі.

Нақтылы жағдайда педагогикалық жоғары оқу орнының студенті, еңбек жолын жаңа бастаған мұғалім дау- жанжалдық жағдаяттарды тек қана тіл таба алмаушылық деп бағалайды, шиеленіске әкелетін қарама-қайшылықтарды көрмейді.

Сондықтан болашақ мұғалімдермен еңбек жолын жаңа бастаған ұстаздар проблемалық мәселелердің мәнін ашып көрсететін теориялық материалдарды меңгерулері керек.

Оқу жұмысы барысында шексіз көп жағдаятты қарастыру мүмкін емес. Барлық сан алуан педагогикалық жағдаяттарды жеті негізгі қарым-қатынас түрлеріне: екеуін қарым-қатынас типіне, бесеуін қарым-қатынас затынан туатын қарым-қатынас түрлеріне жатқызуға болады. Олардың саны оған қатысушылардың құрамына байланысты көбеюі мүмкін («мұғалім- оқушылар», «оқушы-оқушы», «мұғалім-ата-аналар», «оқушы-ата-аналар», «мұғалім- мұғалім»). Бұл дау-жанжалдағы қарым-қатынастар жағдаяттарын, оған қатысушылар құрамынан тәуелсіз шешудің жалпы принциптерін қарастыруға мүмкіндік береді.

Тек алдын-ала дайындықтан кейін ғана оқу басталады. Ол екі бөлімнен тұрады:

а) қарым-қатынастағы дау-жанжалды талдау мен оның шешімін болжау (сондықтан студенттерге толық жағдаят емес, тек қана оның бірінші бөлігі – дау- жанжал бөлігі) беріледі;

б) оның дамуы алдын-ала болжаған нәтижелер беруге тиісті жағдаятты модельдеу.

Қарым-қатынастағы дау-жанжалды талдау қарым-қатынастың ерекшелігінен туатын белгілі бір жоспар бойынша жүзеге асады. Бұл жоспарды дұрыс шешімі бар қарым-қатынас жағдаятын қарастырған соң студенттермен бірлесіп жасаған дұрыс .


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 858 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: КУРС САЯСАТЫ 2 страница | КУРС САЯСАТЫ 3 страница | КУРС САЯСАТЫ 4 страница | КУРС САЯСАТЫ 5 страница | Баланы жетектеу. | Гегель. | Акселерация. | Принцип. | Интеграция. | М. Чошанов. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аттестациялау. 1 страница| Аттестациялау. 3 страница

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.119 сек.)