Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Интеграция.

4. .Әрекеттің себебін, оның неге жасау керектігін анықтайды-бұл: мотив.

5.Баланың оқудағы негізгі мотивтерінің бірі – бұл:

қызығу.

6.Оқушылардың білімді берік ұғынуының тиімді тәсілі – бұл:

бекіту.

№13 лекция. Оқытудың педагогикалық технологиялары.

 

Р№ Анықтама Шығу көзі
«Технология» ұғымы
Технология - өндірістің белгілі бір саласындағы өндірістік процестер мен әдіс-тәсілдердің жиынтығы, сондай-ақ өндірістік әдіс-тәсілдердің ғылыми сипатталуы. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов /Под ред. Шведовой Н.Ю., 21-е изд., перераб. и доп.-М.:Русский язык, 1989.
Технология - өнімді өндіру процесінде жүзеге асырылатын материал, шикізат және жартылай шикізаттың формасын, қасиетін, күйін өзгерту, өңдеу, даярлау әдіс-тәсілдерінің жиынтығы. Советский энциклопедический словарь.-М.:Сов. нциклопедия, 1981. 338.
«Педагогикалық технология» ұғымы
Педагогикалық технология – бұл біртұтас оқыту процесі мен білімді техникалық және адам ресурсын, олардың бір-біріне өзара әсерін, білім берудегі формасын оңтайландыру міндеттерін ескере отырып, меңгеруді жүзеге асырудың жүйелі әдісі. ЮНЕСКО анықтамасы. Доклад ЮНЕСКО о положении дел в мировом образовании за 1991 год. -Париж, 1991.
Педагогикалық технология – оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін ұйымдастыру және жүргізуде бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учеб-ного процесса. -Волгоград, 1995. - С. 45
Педагогикалық технология – педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланатын барлық дара, инструменталдық және әдістемелік құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесі. Кларин М.В. Педагогическая технология. -М., 1989. -С. 17.
Педагогикалық технология – қойылған білім беру мақсатын практикада тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тәрбиелеу мен оқыту процесінің теориялық негізделген әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика, 1989. -192 с.
Педагогикалық технология – бұл жеке тұлғаның, сондай-ақ бүкіл ұжымның даму динамикасын көруге, оның нәтижесін кезең-кезеңмен өлшеуге болатын және педагог пен оқушының жеке тұлғасының өздігінен дамуына толық мүмкіндік жасайтын теориялық білімнің тұтас, педагогикалық процестің практикасында жүзеге асырудағы реттелген іс-әрекеттің жиынтығы. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса. Учебное пособие. -Алматы: АГУ им. Абая, 2002. -90 с.
«Инновация» ұғымы
«Инновация» сөзі латын тілінен енген / in – в, novis – жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді. Педагогическая энциклопедия / Под ред. И.А.Каирова, Ф.Н.Петрова и др. -М.: Сов.энцик,1986.-Т.2.-904с.
Инновация – бірінші рет шыққан, жасалған, жуық арада пайда болған, бұрынғының орнын босатып, алғаш ашылған, бұрыннан таныс емес жаңалық. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов. / Под ред. Шведовой Н.Ю., 23-е изд. испр. -М.: Русский язык, 1990.-794 с.
Инновация – бұл жаңа үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі. Кваша В. Управление инновационными про-цессами в образований. –Автореф. дис.... к.п.н. –Минск, 1994. -22 с.

І. Теориялық білімді тексеруге арналған сұрақтар1. Педагогикалық технологиялар.

Загрузка...

2. Заманауи педагогикалық технологиялар.

3. Дамыта оқыту.

4. Бағдарламалап оқыту.

5. Проблемалық оқыту.

6. Модульдік оқыту.

7. Қашықтан және тұлғаға бағытталған оқыту технологиялары.

8. Білім берудегі инновациялар.

9. Жаңашыл мұғалімдер идеясы.

10. Қазіргі кездегі жаңа тұрпатты мұғалім дайындау мәселелері.

11. Мектептегі нормативтік құжаттар.

12. Мектептегі заңдар, білім беру стандарты, тұжырымдамалар.

13. Оқыту процесін және нәтижесін бағалауға психологиялық-педагогикалық талаптар.

 

ІІ «Кім жылдам, кім зерек?» ойыны (блиц-тур сұрақтары)

1. Өндірістік процесті жүргізудің әдістері мен тәсілдері жайлы білім жиынтығы- бұл:


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 537 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: КУРС САЯСАТЫ | КУРС САЯСАТЫ 1 страница | КУРС САЯСАТЫ 2 страница | КУРС САЯСАТЫ 3 страница | КУРС САЯСАТЫ 4 страница | КУРС САЯСАТЫ 5 страница | Баланы жетектеу. | Гегель. | Акселерация. | Аттестациялау. 1 страница |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Принцип.| М. Чошанов.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)