Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?

Читайте также:
  1. E. Организм контактирует с внутренними объектами — например, воспоминаниями, эротическими фантазиями, мысленными представлениями — субъективными образами.
  2. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  3. I. Возвращение религиозным организациям церковного имущества
  4. I. Законодательные и нормативные правовые акты
  5. I. Нормативно-правовые акты
  6. I. Нормативно-правовые акты
  7. I. Организационно-методический раздел

а) органи місцевого самоврядування;

б) Верховна Рада України;

в) міські ради;

г) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

д) обласні ради;

є) обласні державні адміністрації.

 

32. Комунальний кредит - це:

а) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;

б) сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і юридичними особами – з другого, при яких перші виступають в якості позичальника, кредитора і гаранта;

в) сукупність економічних відносин між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та фізичними і юридичними особами – з другого, при яких перші виступають в якості частіше всього позичальника, рідше – кредитора.

 

33. Які є форми комунального кредиту?

а) муніципальна позика;

б) загальнодержавні грошово-речові лотереї;

в) комунальний банківський кредит;

г) місцеві грошово-речові лотереї;

д) купівля облігацій внутрішньої державної позики.

 

34. У залежності від мети випуску муніципальні позики бувають:

а) спеціальними;

б) загальними;

в) прибутковими;

г) безвідсотковими;

д) проектними.

 

35. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

а) до 500 тис. осіб;

б) понад 800 тис. осіб;

в) понад 1 млн. осіб.

 

36. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати:

а) 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

б) 10% видатків від загального та спеціального фондів відповідного місцевого бюджету;

в) 50% видатків від загального та спеціального фондів відповідного місцевого бюджету.

 

37. Згідно з Бюджетним кодексом України чи мають право органи місцевого самоврядування створювати позабюджетні та валютні фонди?

а) так;

б) ні;

в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г) мали право до 01.01.2002 р.

 

38. Відповідальність за зобов'язаннями по запозиченнях до місцевих бюджетів:

а) держава не несе;

б) держава несе;

в) покладається на вищестоящі органи місцевої влади, а в разі їх відсутності – на державу;

г) при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування.

 

39. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами враховує:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них, кількість мешканців і споживачів соціальних послуг;

б) кількість бюджетних установ;

в) індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці та прогнозний показник кошика доходів місцевих бюджетів;г) коефіцієнт вирівнювання;

д) власні та закріплені доходи місцевих бюджетів.

 

40. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;

б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування;

в) обсяг фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм у розрахунку на одного мешканця чи споживача соціальних послуг, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

г) обсяг власних та гарантованих державою, закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування.

 

41. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:

а) кількості населення та споживачів соціальних послуг;

б) кількості бюджетних установ;

в) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних особливостей адміністративно-територіальних одиниць;

Загрузка...

г) політичних умов.

42. Міжбюджетні відносини – це:

а) відносини між окремими ланками системи місцевих бюджетів;

б) відносини між органами місцевого самоврядування, метою яких є збалансування місцевих бюджетів;

в) відносини між державними та місцевими бюджетами України, а також між окремими ланками системи місцевих бюджетів щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України;

г) відносини між окремими ланками системи місцевих бюджетів.

 

43. Суб'єктами міжбюджетних відносин є:

а) органи державної влади і управління;

б) громадські утворення і організації;

в) органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;

г) фінансові інститути.

 

44. Бюджетне регулювання – це:

а) надання коштів з місцевих бюджетів державному бюджету з метою збалансування доходів і видатків державного бюджету;

б) надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам з метою збалансування доходів і видатків останніх;

в) надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у формі субсидій;

г) передача коштів з місцевих бюджетів до Державного.

 

45. Методи бюджетного регулювання:

а) балансовий;

б) відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів;

в) надання бюджетних трансфертів;

г) встановлення надбавок до загальнодержавних податків;

д) розподіл доходів та податків між бюджетами різних рівнів на дольовій основі.

 

46.Фінансове вирівнювання – це:

а) перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів;

б) спрямування коштів з “багатих” регіонів у “бідніші” з метою збалансування доходної і видаткової частин місцевих бюджетів;

в) перерозподіл фінансових ресурсів як між ланками системи бюджетів по вертикалі, так і між так званими бідними і багатими територіями по горизонталі.

 

 

47. У доходи місцевих бюджетів з метою їх збалансування зараховуються загальнодержавні податки:

а) акцизний збір з вироблених в Україні товарів;

б) податок на прибуток підприємств;

в) податок з власників транспортних засобів;

г) податок на доходи фізичних осіб;

д) 10% ПДВ.

 

48. Як визначається обсяг дотацій вирівнювання місцевим бюджетам?

а) шляхом співставлення запланованих доходів і видатків місцевого бюджету?

б) як перевищення обсягу видатків, розрахованих із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючи коефіцієнтів до них, над кошиком доходів;

в) у залежності від обсягів доходів державного бюджету;

г) у залежності від обсягів доходів місцевих бюджетів.

 

49. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного і місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

 

50. Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

а) загальні, групові, індивідуальні;

б) єдині, множинні, індивідуальні;

в) єдині, галузеві, регіональні;

г) єдині, групові, індивідуальні.

 

51. Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

а) вони спрощують процес планування бюджетних доходів;

б) вони створюють рівні можливості у формуванні доходів для всіх адміністративно-територіальних одиниць;

в) вони сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів;

г) сприяють ефективному розподілу бюджетних коштів.

 

52. Способами формування доходів місцевих органів влади є:

а) місцеві податки і збори;

б) загальнодержавні податки і збори;

в) доходи від комунального майна та землі;

г) доходи від операцій з капіталом;

д) доходи від діяльності комунальних підприємств;

є) бюджетні трансферти.

 

53. Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

а) Верховна Рада України;

б) облдержадміністрація;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Міністерство фінансів України;

д) місцеві ради.

 

54. Чи допускається затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом?

а) так;

б) ні;

в) бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку;

г) затвердження обласних , районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.

 

55. Сфери, обслуговування яких у більшості зарубіжних країн віднесено до власної компетенції:

а) соціальне обслуговування;

б) державне управління;

в) охорона здоров'я;

г) початкова і середня освіта;

д) національна безпека;

є) благоустрій, економічна інфраструктура.

 

56. Поділ функцій між державою і місцевим самоврядуванням має здійснюватися на основі таких принципів:

а) прозорості;

б) доцільності;

в) гласності;

г) ефективності;

д) субсидарності.

 

57. На рівні місцевих бюджетів у бюджетному процесі виділяють наступні стадії:

а) складання проекту місцевого бюджету, затвердження, виконання та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

б) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання, підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення щодо цього;

в) розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, затвердження і виконання місцевого бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

г) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання, контроль за виконанням місцевого бюджету.

 

58. До прав органів місцевого самоврядування в сфері місцевих фінансів належать:

а) право самостійно розпоряджатися коштами місцевих бюджетів, визначати напрями їх використання;

б) право вільного запровадження місцевих податків і зборів, визначення порядку їх справляння;

в) право створення позабюджетних і валютних фондів;

г) всі перелічені варіанти.

 

59. Місцевий фінансовий орган – це:

а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету;

б) установа, яка здійснює функції з фінансування місцевих бюджетів;

в) установа, яка відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів.

 

60. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється:

а) виконання місцевих бюджетів в Україні не переведене на казначейське обслуговування;

б) Державним казначейством України;

в) територіальними органами Державного казначейства України;

г) правильні відповіді „а” і „б”.

 

61. Недоліки місцевого оподаткування в Україні:

а) надмірна кількість місцевих податків і зборів;

б) незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів;

в) незалежність органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території місцевих податків і зборів;

г) вузький перелік місцевих податків і зборів;

д) відсутність самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних місцевих податків і зборів;

є) відсутність взаємозалежності між рівнем громадських послуг, які надаються на певній території, з податковими зусиллями населення.

 

62. Специфічні вимоги до місцевих податків і зборів:

а) достатні обсяги надходжень та справедливий розподіл коштів;

б) збільшення доходів повинно супроводжуватися підвищенням ставок місцевих податків і зборів;

в) відповідність між економічним розвитком і надходженнями місцевих податків і зборів;

г) встановлення права на надання пільг місцевими органами влади;

д) гнучка система ставок місцевих податків і зборів.

 

63. Напрямки реформування місцевого оподаткування в Україні повинні включати:

а) підвищення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

б) скорочення чисельності місцевих податків і зборів;

в) надання статусу місцевих окремим загальнодержавним податкам і зборам, які здатні забезпечити надходження коштів, достатніх для фінансування місцевих потреб;

г) розвиток місцевих податків і зборів, які відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення, охорони навколишнього природного середовища;

д) включення до складу місцевих податків і зборів податку на прибуток.

 

64. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування - це:

а) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем;

б) забезпечення їх відповідними коштами для вирішення місцевих проблем;

в) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами;

г) наявність достатньої матеріальної та фінансової бази.

 

65. Головна ознака фінансової незалежності – це:

а) наявність власних і закріплених доходів;

б) володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи місцевого самоврядування;

в) володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами;

г) право самостійно встановлювати місцеві податки і збори.

 

66. Кількісні показники фінансової автономії місцевих органів влади включають:

а) питому вагу державних податків;

б) питому вагу видатків на реалізацію власних повноважень;

в) питому вагу видатків на охорону здоров'я;

г) питому вагу обов'язкових видатків;

д) питому вагу власних і переданих доходів;

є) питому вагу місцевих податків і зборів та незв'язаних субсидій.

 

67. Основні способи розмежування доходів між бюджетами включають:

а) розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів;

б) питому вагу місцевих податків та зборів;

в) закріплення за кожним рівнем бюджетної системи конкретної частки податку у межах єдиної ставки оподаткування;

г) встановлення територіальних надбавок до загальнодержавних податків на користь місцевого самоврядування;

д) питому вагу державних податків та зборів.

 

68. Територіальна громада – це:

а) сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні;

б) сукупність громадян України, котрі мають спільні інтереси;

в) сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні та мають спільні інтереси;

г) сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають спільні інтереси і визначений законом правовий статус.

 

69. До функцій територіальної громади належать:

а) контроль за надходженням державних податків та зборів;

б) управління майном, що є в комунальній власності;

в) управління державним майном;

г) затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

д) утворення, реорганізація та ліквідація державних підприємств;

є) затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контроль за їх виконанням.

 

70. Під публічною владою розуміють:

а) державну владу;

б) владу територіальних громад;

в) владу органів місцевого самоврядування;

г) державну владу і владу територіальних громад;

д) державну владу, владу територіальних громад і органів місцевого самоврядування.

 

71. Міжурядові фінансові відносини – це реальні фінансові відносини, що складаються між:

а) різними рівнями державної влади;

б) різними рівнями влади органів місцевого самоврядування;

в) між різними рівнями публічної влади по вертикалі;

г) різними рівнями органів місцевої влади.

 

72. Сучасна світова практика організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин базується на основі таких концепцій:

а) бюджетного унітаризму і бюджетного федералізму;

б) муніципального комунізму;

в) бюджетної децентралізації;

г) місцевого самоврядування;

д) субсидарності.

 

73. Бюджетний федералізм – це форма організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин, яка має такі ознаки:

а) проведення активної політики центральної влади щодо забезпечення єдиних стандартів громадських послуг на всій території країни;

б) чітке розмежування видатків різних рівнів влади і наділення цих владних рівнів фіскальними повноваженнями самостійно формувати власну доходну базу;

в) побудова внутрішніх міжурядових фінансових відносин на основі договірно-правових форм їхньої організації;

г) основні принципи організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин визначаються центральною владою;

д) організація внутрішніх міжурядових фінансових відносин щодо активної ролі у визначенні їхньої моделі не тільки центральної влади, а й регіональної та місцевої через механізм їхніх консультацій.

 

74. Бюджетний федералізм включає дві основні групи моделей:

а) децентралізовані моделі;

б) централізовані моделі;

в) кооперативні моделі;

г) спільні моделі.

 

75. Бюджетний унітаризм – це така форма внутрішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи організації яких визначаються:

а) місцевою владою;

б) центральною владою;

в) центральною і місцевою владою через механізм їхніх консультацій і переговорів;

г) суспільством.

 

76. Децентралізаційна модель бюджетного федералізму характеризується:

а) значною фіскальною автономією регіональних та місцевих влад;

б) незначною фіскальною автономією регіональних та місцевих влад;

в) слабкістю зв'язків між різними рівнями влади;

г) сильними зв'язками між різними рівнями влади;

д) обмеженим співробітництвом;

є) тісним співробітництвом.

 

77. Кооперативна модель бюджетного федералізму характеризується:

а) обмеженою співпрацею різних рівнів влади;

б) тісною співпрацею різних рівнів влади;

в) активною політикою центральної влади щодо подолання фіскальних дисбалансів на різних рівнях управління та фінансового вирівнювання;

г) обмеженою політикою центральної влади щодо подолання фіскальних дисбалансів та фінансового вирівнювання.

 

78. Основні принципи побудови внутрішніх міжурядових фінансових відносин на основі концепції субсидарності:

а) влада більш високого рівня може втручатися у справи влади більш низького рівня;

б) втручання влади більш високого рівня у справи влади більш низького рівня лише в тій мірі, в якій друга продемонструвала свою нездатність вирішувати проблеми;

в) надання фінансової допомоги вищою владою органам влади місцевого рівня має сприяти фінансовій автономії місцевої влади та розширенню її повноважень;

г) державне втручання в діяльність місцевих органів влади має сприяти повному підпорядкуванню місцевої влади центральній владі;

д) розподіл повноважень між різними рівнями влади в усіх сферах, включаючи і фінансову, та співробітництво усіх гілок влади;

є) обмежене співробітництво між різними рівнями влади.

 

79. Бюджетний федералізм – це форма організації міжбюджетних відносин, яка заснована на:

а) розподілі повноважень між органами державної влади;

б) розподілі повноважень між різними рівнями місцевої влади;

в) розподілі повноважень між органами державної і місцевої влади різних рівнів;

г) розподілі повноважень між органами місцевого самоврядування.

 

80. Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають на:

а) соціально-економічний розвиток країни;

б) фінансову безпеку держави;

в) фінансову стабільність розвитку економіки;

г) добробут населення;

д) розвиток демократії в суспільстві;

є) всі відповіді правильні.

 

81. Категорія „місцеві фінанси” – це:

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;

в) сукупність матеріальних засобів, які поступають у розпорядження адміністративно-територіальних одиниць;

г) система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань.

 

 

82. Яка необхідна умова існування місцевих фінансів?

а) функціонування інституту місцевого самоврядування;

б) виникнення державних фінансів;

в) прийняття Конституції;

г) всі відповіді правильні.

 

83. Коли в Росії відбулося організаційне оформлення інституту місцевого самоврядування?

а) у результаті кріпосної реформи 1861 р.;

б) після земської реформи 1864р.;

в) під час Першої світової війни;

г) у процесі Жовтневого перевороту 1917 р.

 

84. Видатки розвитку – це витрати бюджетів на фінансування:

а) інвестиційної та інноваційної діяльності;

б) соціально-культурної сфери;

в) капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;

г) освіти;

д) структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

 

85. Комунальний сектор в Україні включає:

а) промисловість;

б) освіту;

в) сільське господарство;

г) охорону здоров'я;

д) транспорт і зв'язок;

є) торгівлю та громадське харчування.

 

86. Доходи від об'єктів комунальної власності включають:

а) доходи від підприємств, організацій та установ;

б) доходи від державних підприємств;

в) доходи від підприємств, організацій і установ комунальної власності;

г) надходження дивідендів від участі місцевих рад у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;

д) кошти від приватизації майна, що знаходиться у комунальній власності.

 

87. Склад матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування:

а) рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться у комунальній власності;

б) рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться у приватній власності;

в) доходи місцевих бюджетів;

г) земля та інші природні ресурси, що є у комунальній власності;

д) рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться у державній власності;

є) позабюджетні (в тому числі валютні) фонди.

 

88. Право комунальної власності територіальних громад в Україні може виникати на:

а) рухоме та нерухоме майно;

б) землю;

в) природні ресурси;

г) об'єкти соціальної інфраструктури;

д) житлово-комунальне господарство, побутові підприємства;

є) державні підприємства.

 

89. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального господарства:

а) планування доходів житлово-комунальних підприємств;

б) управління об'єктами житлово-комунального господарства;

в) планування видатків житлово-комунальних підприємств;

г) облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

д) благоустрій територій, збирання, утилізація відходів і сміття.

 

90. Послуги, які надаються на місцевому рівні, поділяються на:

а) економічні, соціальні, політичні;

б) економічні, соціальні, комунальні;

в) економічні, соціальні, забезпечення безпеки, охорону правопорядку і навколишнього середовища;

г) соціальні, мікроекономічні, гуманітарні.

 

91. Фінансовий контроль – це:

а) один з елементів управління місцевими фінансами;

б) особлива діяльність щодо перевірки правильності вартісного розподілу створеної вартості;

в) особлива діяльність щодо перевірки утворення і витрачання фондів грошових коштів;

г) особлива діяльність щодо перевірки правильності вартісного розподілу створеної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів;

д) особлива діяльність щодо перевірки правильності вартісного розподілу створеної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів та цільового їх використання.

 

92. Методи фінансового контролю включають:

а) попередній, поточний і наступний;

б) ревізії і перевірки;

в) самоаналіз;

г) інвентаризація;

д) контрольний обмір;

є) аудит.

 

 

93. Принципи фінансового контролю включають:

а) незалежність;

б) збалансованість;

в) гласність;

г) самостійність;

д) дієвість;

є) регулярність та об'єктивність.

 

94. Ревізії бувають:

а) попередні;

б) комплексні;

в) тематичні;

г) поточні;

д) тематичні, суцільні та вибіркові;

є) наступні.

 

95. Права органів місцевого самоврядування у сфері фінансів і бюджету включають:

а) самостійне розроблення, затвердження і виконання відповідних місцевих бюджетів;

б) затвердження звіту про виконання місцевих бюджетів;

в) самостійне розпорядження коштами місцевих бюджетів, визначення напрямків їх використання;

г) самостійне встановлення місцевих податків і зборів;

д) випуск місцевих позик, лотерей, цінних паперів, отримання короткотермінових позичок та інше;

є) встановлення надбавки до державних податків і зборів, які б надходили до місцевих бюджетів.

 

96. Європейську хартію місцевого самоврядування, яка узагальнила етап становлення та зміцнення місцевого самоврядування в Європі, країни-учасниці Ради Європи підписали:

а) у 1985 році;

б) у 1990 році;

в) у 1995 році;

г) у 1996 році.

 

97. Україна приєдналася до Європейської хартії місцевого самоврядування:

а) у 1985 році;

б) у 1990 році;

в) у 1995 році;

г) у 1996 році.

 

98. Концептуальні положення Європейської хартії місцевого самоврядування, які визначають організацію місцевих фінансів, такі:

а) місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси, якими вона може вільно розпоряджатися;

б) місцева влада має право на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вона може вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень;

в) частина фінансових ресурсів місцевої влади повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів, ставки яких ці органи визначають у межах закону;

г) частина фінансових ресурсів місцевої влади повинна формуватися за рахунок доходів від комунального майна та комунальних платежів;

д) по можливості субсидії, котрі надаються органам місцевого самоврядування, не можуть призначатися для фінансування певних проектів;

є) субсидії, котрі надаються органам місцевого самоврядування, можуть призначатися для фінансування певних проектів.

 

99. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів свідчить, що:

а) у цих країнах не формується єдиного зведеного загальнодержавного бюджету;

б) у цих країнах формується єдиний зведений загальнодержавний бюджет;

в) кожен рівень влади не має власного, самостійного і відокремленого від інших бюджетів;

г) кожен рівень влади має власний, самостійний і відокремлений від інших бюджету;

д) бюджети адміністративних одиниць нижчого рівня не включаються до бюджетів адміністративних одиниць вищого рівня.

 

100. Унаслідок багатовікової еволюції на Заході склалася розгалужена система місцевих податків і зборів, характерною особливістю якої є:

а) їхня чисельність;

б) їхня обмеженість;

в) масовість, тобто вони сплачуються фактично всім дорослим населенням, незалежно від соціального статусу та рівня доходів;

г) їхня регресивність;

д) їхня прогресивність;

є) надійна правова основа.

101. Основні напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів включають:

а) збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів, у тому числі посилення фіскального значення місцевих податків і зборів;

б) збільшення частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів;

в) збільшення частки загальнодержавних податків та зборів;

г) сприяння розвитку малого і середнього бізнесу;

д) пошук альтернативних джерел власних доходів;

є) обмеження фіскальної автономії місцевих органів влади в сфері місцевих податків та зборів.

 

102. Міжбюджетні відносини в Україні будуються на основі таких інструментів:

а) загальнодержавні податки та збори;

б) власні, закріплені та регулюючі доходи;

в) місцеві податки і збори;

г) нормативи відрахувань від регулюючих податків та доходів;

д) внески до державного бюджету України;

є) бюджетні позички.

 

103. Цілі державної регіональної фінансової політики:

а) сприяння у розвитку міжнародного співробітництва;

б) зближення рівнів соціально-економічного розвитку окремих регіонів;

в) надання міжбюджетних трансфертів;

г) створення умов для надання громадських послуг за єдиними стандартами на всій території країни;

д) забезпечення фінансування національної безпеки країни;

є) забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку територіальних одиниць.

 

104. Завдання державної регіональної фінансової політики включають:

а) створення правової бази для реалізації цілей державної регіональної фінансової політики;

б) створення цільових фондів;

в) прийняття Податкового кодексу;

г) використання нагромадженого у зарубіжних країнах досвіду організаційних механізмів досягнення цілей державної регіональної фінансової політики;

д) прийняття Закону України “Про комунальну власність”;

є) запровадження і використання арсеналу фінансових інструментів досягнення цілей: спеціальні бюджетні режими, преференції, кредити, податкові пільги та інші.

 

105. Розмір і цільове спрямування видатків, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, визначаються:

а) Президентом України;

б) місцевими радами цих громад;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України;

д) Рахунковою палатою України.

 

106. Бюджет місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань:

а) так;

б) ні.

 

107. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг:

а) так;

б) ні.

 

108. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального фонду бюджету території, що спрямовується на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг:

а) так;

б) ні.

 

109. Вставте пропущене слово:

Дотація вирівнювання .......... трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує.

 

110. Вставте пропущене слово:

Дефіцит бюджету ........... видатків бюджету над його доходами.

 

111. Вставте пропущене слово:

Профіцит бюджету ............. доходів бюджету над його видатками.

 

112. Вставте пропущене слово:

Субвенції .......... трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції.

113. Субвенції:

а) мають цільове призначення;

б) не мають цільового призначення.

 

114. Субвенції не мають цільового призначення:

а) так;

б) ні.

 

115. Дотації:

а) мають цільове призначення;

б) не мають цільового призначення.

 

116. Зовнішні запозичення можуть здійснювати міські ради міст з чисельністю населення:

а) понад 800 тисяч осіб

б) понад 700 тисяч осіб.

 

117. Резервний фонд бюджету від обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету:

а) може перевищувати 1%;

б) не може перевищувати 1%.

 

118. Відповідно до Бюджетного кодексу органи місцевого самоврядування можуть створювати позабюджетні фонди:

а) так;

б) ні.

 

119. Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом допускається:

а) так;

б) ні.

 

120. Бюджет АРК та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку:

а) так;

б) ні.

 

121. Вставте пропущене слово:

Індекс відносної податкоспроможності є .........., що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одного мешканця.

122. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж:

а) раз на три роки;

б) два рази на три роки.

 

123. Вставте пропущене слово:

Бюджетне регулювання .......... коштів з Державного бюджету України місцевим бюджетам з метою збалансування доходів і видатків усіх бюджетів.

 

124. Вставте пропущене слово:

Видатки розвитку.......... бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

 

125. Вставте пропущене слово:

Дотації ..........., які виділяються з одного бюджету до іншого бюджету на безповоротній основі.

 

126. Вставте пропущене слово:

Загальний фонд бюджету .......... частина бюджету, в якій акумулюються кошти, що мають загальнодержавний характер і підлягають подальшому перерозподілу.

 

127. Вставте пропущене слово:

Міжбюджетні трансферти ........... , які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

 

128. Вставте пропущене слово:

Облігація місцевої позики .......... папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього папера в передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого відсотка.

 

129. Вставте пропущене слово:

............ бюджет включає доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків.

 

130. Вставте пропущене слово:

Поточні видатки .......... бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів, що не належать до видатків розвитку.

 

131. Вставте пропущене слово:

Самостійність місцевих бюджетів .......... організації місцевих бюджетів у бюджетній системі.

132. Вставте пропущене слово:

Спеціальний фонд бюджету ..........частина бюджету, в якій зосереджуються кошти, які не підлягають подальшому перерозподілу і використовуються за цільовим призначенням.

 

133. Вставте пропущене слово:

Управління місцевими фінансами .........., пов'язана із впливом на процеси формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, які надходять у розпорядження органів місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій.

 

134. Вставте пропущене слово:

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування – це .......... фондів грошових засобів, коштів та інших надходжень згідно з чинним законодавством, які надходять у розпорядження цих органів для виконання покладених на них функцій і завдань.

 

135. Вставте пропущене слово:

Територіальна громада ..........людей, яка спільно проживає на відповідній території, утворює низову адміністративно-територіальну одиницю і наділена правом самоврядування.

 

136. Вставте пропущене слово:

Субсидарність...........побудови міжурядових фінансових взаємовідносин.

 

 

137. Вставте пропущене слово:

Місцеві позики .......... мобілізації фінансових ресурсів для потреб місцевих органів влади.

 

138. Вставте пропущене слово:

Фінансові інститути місцевих органів влади .......... закладів, установ, утворень, які є суб'єктами фінансових відносин у сфері компетенції місцевого самоврядування.

 

139. Вставте пропущене слово:

Фінансове вирівнювання .......... перерозподілу фінансових ресурсів на користь адміністративно-територіальних одиниць, які не мають достатньої власної доходної бази.

 

140. Фінансове вирівнювання здійснюється центральними органами державної влади:

а) ні;

б) так.

 

141. Вставте пропущене слово:

Преференції місцевих органів влади .......... та додаткові повноваження, які надаються центральною владою місцевим органам влади в галузі економіки та фінансів.

 

142. Преференції місцевим органам влади можуть містити податкові та митні пільги, пільги щодо землекористування, спрощений візовий режим:

а) так;

б) ні.

143. Вставте пропущене слово:

Право податкової ініціативи – право місцевих органів влади і місцевого самоврядування на запровадження .......... податків і зборів.

 

144. Вставте пропущене слово:

Бюджетна позичка – кошти, що надаються на принципах строковості і поворотності з Державного бюджету України місцевим бюджетам, а також з місцевих бюджетів нижчого рівня для покриття тимчасових .......... розривів при їх виконанні.

 

145. Вставте пропущене слово:

Оборотна касова готівка – кошти, що утворюються у складі місцевих бюджетів для покриття тимчасових .......... розривів при їх виконанні.

 

146. Для збалансування доходів місцевих бюджетів оборотна касова готівка може бути використана у розмірі:

а) до 40%;

б) понад 40%.

 

147. Вставте пропущене слово:

Розмежування доходів між бюджетами – законодавчий .......... установлених загальнодержавних податків та обов'язкових платежів між ланками бюджетної системи з метою забезпечення надійної фінансової бази кожного бюджету.

 

148. Вставте пропущене слово:

Розпис доходів і видатків бюджету – основний оперативний план .......... доходів і видатків за структурою бюджетної класифікації, термінами надходження і витрачення бюджетних коштів протягом року.

 

149. Вставте пропущене слово:

Регіональна фінансова політика – система .......... , які здійснюються державою з метою управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів у окремих адміністративно-територіальних одиницях.

 

150. Вставте пропущене слово:

Складання місцевого бюджету – процес.......... проекту бюджету з дотриманням визначених законодавством процедур, який здійснюється місцевим органом державної виконавчої влади і виконавчим органом місцевого самоврядування.

 

151. Принцип субсидарності широко використовується в країнах Європейського союзу:

а) так; б) ні.

152. Якщо питома вага власних доходів у доходах місцевих бюджетів складає 10%, то залежність доходних джерел місцевих органів влади від їхньої власної діяльності та власних рішень буде:

а) значною;

б) незначною;

в) низькою.

 

 

153. Якщо питома вага власних доходів у доходах місцевих бюджетів складає 25%, то залежність доходних джерел місцевих органів влади від їхньої власної діяльності та власних рішень буде:

а) достатньо високою;

б) незначною;

в) низькою.

 

 

154. Якщо питома вага власних і закріплених доходів у доходах місцевих бюджетів складає 20%, то ступінь самостійності місцевих органів влади у межах наданої компетенції буде:

а) достатньо високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

 

155. Якщо питома вага власних і закріплених доходів у доходах місцевих бюджетів складає 30%, то ступінь самостійності місцевих органів влади у межах наданої компетенції буде:

а) достатньо високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

 

156. Якщо питома вага власних і закріплених доходів у доходах місцевих бюджетів складає 50%, то ступінь самостійності місцевих органів влади у межах наданої компетенції буде:

а) достатньо високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

 

157. Якщо питома вага власних доходів у доходах місцевих бюджетів складає 20%, то залежність дохідних джерел місцевих органів влади від їхньої власної діяльності та власних рішень буде:

а) достатньо високою;

б) незначною;

в) низькою.

 

158. Якщо питома вага видатків на реалізацію власних повноважень у видатках місцевих бюджетів складає 5%, то ступінь автономії місцевих органів влади від державної буде:

а) високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

159. Якщо питома вага видатків на реалізацію власних повноважень у видатках місцевих бюджетів складає 10%, то ступінь автономії місцевих органів влади від державної буде:

а) високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

160. Якщо питома вага видатків на реалізацію власних повноважень у видатках місцевих бюджетів складає 20%, то ступінь автономії місцевих органів влади від державної буде:

а) значним;

б) незначним;

в) низьким.

 

 

161. Якщо питома вага видатків на реалізацію делегованих повноважень у видатках місцевих бюджетів складає 15%, то місцеві органи влади є агентами центральних органів влади:

а) у значній мірі;

б) у незначній мірі.

162. Якщо питома вага видатків на реалізацію делегованих повноважень у видатках місцевих бюджетів складає40%, то місцеві органи влади є агентами центральних органів влади:

а) у значній мірі;

б) у незначній мірі.

 

 

163. Якщо питома вага бюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів складає 20%, то ступінь залежності місцевих органів влади від державної є:

а) високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

164. Якщо питома вага бюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів складає 40%, то ступінь залежності місцевих органів влади від державної є:

а) високим;

б) незначним;

в) низьким.

 

 

165. Якщо питома вага бюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів складає 80%, то ступінь залежності місцевих органів влади від державної є:

а) високим;

б) незначним;

в) низьким.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 406 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які основні складові ролі місцевих фінансів?| Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.175 сек.)