Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Захист прав Конституційним Судом України

Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  2. Бюджетний календар Державного бюджету України
  3. Витрати населення України у січні–грудні 2006 року
  4. Возможно ли направление судом надзорной инстанции дела на новое рассмотрение в суд другой надзорной инстанции?
  5. Возможно ли прекращение производства по делу судом надзорной инстанции ввиду нарушения правил о подсудности судом первой инстанции?
  6. Временного положения). Если сторонами достигнуто соглашение об урегу­лировании спора, решение принимается третейским судом с учетом этого со­глашения.
  7. Динаміка індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму для України і Польщі за субіндексами та групами показників, 2008-2011 рр [54].

Можливості щодо захисту прав і законних інтересів Конституційним Судом України визначені Законом України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР "Про Конституційний Суд України", відповідно до ст. 13 якого Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

■ конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

■ відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

■додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

■офіційного тлумачення Конституції та законів України.

До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, які віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції. Зважаючи на те, що Конституційний Суд України вважається єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні (ст. 1 Закону), перелічені повноваження є його виключною компетенцією.

Стосовно підприємницької діяльності найчастіше Конституційним Судом України приймаються рішення щодо офіційного тлумачення положень того чи іншого нормативного акта. Наприклад, Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України було дано офіційне тлумачення терміна "законодавство", який охоплює закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України. Рішенням від 8 квітня 1999 р. № З-рп/99 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України встановлено, що прокурори та їх заступники подають до господарських судів позови саме в інтересах держави, а не в інтересах підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності. Вони самостійно визначають і обґрунтовують у позовній заяві, в чому полягає порушення інтересів держави чи в чому існує загроза інтересам держави, і ця заява згідно зі ст. 2 Господарського процесуального кодексу України є підставою для порушення справи в господарському суді.

У Рішенні від З0 травня 2001 р. № 7-рп/2001 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення Конституційний Суд України зазначив, зокрема, що положення Кодексу України про адміністративні правопорушення не поширюються на юридичних осіб. Рішенням від 2 липня 2002 р. № 13-рп/2002 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Концерн Стирол" щодо офіційного тлумачення положення абзаца першого пункту 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України до підвідомчості господарських судів віднесено справи про визнання недійсними чинних як нормативних, так і ненормативних актів незалежно від дати їх прийняття.

У Рішенні від 5 лютого 2004 р. № 2-рп/2004 у справі за конституцій­ним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна "передача", який вживається у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість", Конституційний Суд України встановив, що під цим терміном розуміється набуття (перехід) права на земельні ділянки (права власності або права користування) на підставі відповідних юридичних актів. З моменту прийняття Рішення Конституційного Суду України від 24 лютого 2004 р. № З-рп/2004 у справі за конституційним зверненням спільного підприємства "Мукачівський плодоовочевий консервний завод" про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" рішення тре­тейських судів набули ознак виконавчих документів, на підставі яких за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення державні виконавці районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби мають забезпечити примусове виконання рішень цих судів, якщо інше не передбачено законом. Рішенням від 11 листопада 2004 р. № 16-рп/2004 у справі за конституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України "Про споживчу кооперацію", частини четвертої статті 37 Закону України "Про кооперацію" Конституційний Суд України визначив особливості правового статусу майна організацій споживчої кооперації.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика валютних правовідносин | Правове регулювання основних видів валютних операцій | Відповідальність за порушення валютного законодавства | Правопорушення, пов'язані з порушенням уповноваженими банками валютного законодавства. | Порушення порядку здійснення операцій з валютними цінностями, здійснення яких потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України. | Тема 11. Правові засади забезпечення економічної конкуренції в Україні | Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності | Нотаріальний захист суб'єктів підприємницької діяльності | Захист прав судами загальної юрисдикції Вирішення справ у порядку цивільного судочинства. | Вирішення справ господарськими судами |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вирішення справ адміністративними судами.| Захист прав третейськими судами. Міжнародний комерційний арбітраж

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)