Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Захист прав судами загальної юрисдикції Вирішення справ у порядку цивільного судочинства.

Читайте также:
  1. GATES: историческая справка (подробно).
  2. III. Информационно-справочные документы. Справки и докладные записки.
  3. Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності
  4. Анализ определителей, терминологических словарей и справочников, каталогов выставок, аннотированных альбомов.(просмотреть альбомы и дополнить анализом).
  5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
  6. Биографическая справка.
  7. Бог хочет, чтобы человек исправлялся посредством человека

Згідно зі ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та Закону України від 23 червня 2005 р. № 2709-ІУ "Про міжнародне приватне право".

У порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства, в порядку позовного, наказного та окремого провадження. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства. Сторони також мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом.

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного су­дочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

У разі, якщо справа розглядається в порядку позовного провадження, до суду подається позовна заява. Вона повинна складатися в письмовій формі і містити:

1)найменування суду, до якого подається заява;

2)ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;

3)зміст позовних вимог;

4)ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5)виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6)зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7)перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Якщо заява подана і оформлена в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України, суддя відкриває провадження у цивільній справі, негайно надсилаючи після цього особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів, а третій особі — копія позовної заяви.

Протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі повинно бути призначено і проведено попереднє судове засідання. Воно проводиться з метою з'ясування можливості врегулювання спо­ру до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Попереднє судове засідання є обов'язковим для кожної справи, за винятком випадків, встановлених Кодексом.

Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходи забезпечення позову. Згідно зі ст. 152 Цивільного процесуального кодексу України позов забезпечується:

1)накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;

2)забороною вчиняти певні дії;

3)встановленням обов'язку вчинити певні дії;

4)забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;

5)зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про право власності на це майно або про виключення його з опису;

6)зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;

7)передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.

Після закінчення підготовки справи до судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені, і встановлює дату розгляду справи. Справа має бути призначена до розгляду не пізніше 15 днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду.

Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів — місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на місяць.

Судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:

1)чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2)чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;

3)які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин;

4)яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин;

5)чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;

6)як розподілити між сторонами судові витрати;

7)чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення;

8)чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 205 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності | Поняття та зміст валютного регулювання і валютного контролю | Адміністративні методи валютного регулювання. | Загальна характеристика валютних правовідносин | Правове регулювання основних видів валютних операцій | Відповідальність за порушення валютного законодавства | Правопорушення, пов'язані з порушенням уповноваженими банками валютного законодавства. | Порушення порядку здійснення операцій з валютними цінностями, здійснення яких потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України. | Тема 11. Правові засади забезпечення економічної конкуренції в Україні | Адміністративно-правовий захист суб'єктів підприємницької діяльності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нотаріальний захист суб'єктів підприємницької діяльності| Вирішення справ господарськими судами

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)