Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття та зміст валютного регулювання і валютного контролю

Читайте также:
  1. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  2. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  3. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  4. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

 

Метою валютного регулювання є створення ефективного механізму впливу на учасників валютних операцій через визначення повноважень і функцій органів та агентів валютного регулювання, встановлення правил використання валютних цінностей, створення впливових інструментів валютного контролю та визначення відповідальності за порушення валютного законодавства, а також реалізація тих нормативно-правових актів, які приймаються органами законо­давчої та виконавчої влади в сфері валютного регулювання.

В Україні після відмови від валютної монополії було проголошено курс на створення гнучкої системи впливу на валютні відносини, тобто на встановлення правового режиму валютного регулювання, який характеризувався запровадженням гнучких правил здійснення поточних валютних операцій, правом суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб бути учасниками валютних відносин, але поряд із цим залишалися деякі обмеження на валютні операції в країні, та будь-які валютні операції за участю резидентів на території України були об'єктами валютного контролю.

Сучасна стратегія розвитку валютної політики держави дозволяє зробити висновок, що на сьогодні в Україні діє режим валютного регулювання, який має всі тенденції до лібералізації, тобто до відміни значної кількості валютних обмежень: істотно збільшено суму іноземної валюти, яку дозволяється вивозити за межі України фізичним особам-резидентам за умови усного декларування митному органу; дозволено перекази іноземної валюти за межі України за деякими соціально значущими неторговельними платежами без будь-яких обмежень щодо вартості такого платежу; спрощено процедуру надання копії вантажної митної декларації уповноваженому банку для купівлі іноземної валюти та ін.

Валютне регулювання можна визначити як правовий режим, що дозволяє учасникам валютних відносин здійснювати валютні операції за умови дотримання валютних обмежень та під контролем держави, а також як діяльність держави в особі уповноважених нею органів (валютного регулювання і контролю) застосування адміністративних та економічних методів впливу на учасників валютних правовідносин щодо валютної політики в державі.

Змістом валютного регулювання є його суб'єкти, об'єкти, завдання та компетенція відповідних органів. До суб'єктів валютного регулювання відносяться органи виконавчої влади, що наділені відповідними повно­важеннями в цій сфері, а також резиденти, нерезиденти, уповноважені банки, інші виконавчі органи з питань кредитування іноземними де­ржавами, інвестори (резиденти та нерезиденти). Об'єктами валютного регулювання є: порядок здійснення валютних операцій (наприклад, норми щодо порядку оформлення та обліку валютообмінних операцій); юридичні дії, що виникають із володіння, користування та розпорядження валютними цінностями; процесуальні відносини із застосування заходів відповідальності за вчинені валютні правопорушення.

Якщо на нормативному рівні, а саме в Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" суб'єкти і об'єкти валютного регулювання визначені, то поняття валютного регулювання, його завдання та принципи в теорії відсутні. До складу основних завдань валютного регулювання можна віднести:

1)розробку та прийняття відповідними органами нормативно-правових актів, що визначають принципи та порядок здійснення ва­лютних операцій на території України, порядок ввезення та вивезення іноземної валюти, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, відповідальність за порушення валютного законодавства;

2)визначення основних засад внутрішньої та зовнішньої валютної політики держави;

3)створення системи контролю за дотриманням валютного зако­нодавства України (валютний контроль);

4)формування державного валютного резерву для забезпечення фінансових зобов'язань держави в іноземній валюті.

Аналізуючи зміст валютного регулювання, можна констатувати, що основним його завданням є захист національної валюти та можливість учасників валютних відносин здійснювати валютні операції з урахуванням валютних обмежень та під контролем держави.

Важливим питанням щодо суті валютного регулювання є питання визначення його принципів. Беззаперечно можна сказати, що воно здійснюється на основі таких загальноприйнятих принципів правового регулювання, як: законність, системність, ефективність, гласність, прозорість та додержання прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб. Але таке регулювання валютних відносин має і специфічні принципи:

■запобігання незаконному витоку капіталу за кордон та мобілізації валютних ресурсів;

■конвертації валюти України за поточними валютними операціями резидентів;

■обмеження використання іноземної валюти у внутрішньому обігу;

■здійснення контролю за обігом іноземної валюти та валютних цінностей.

Досягнення головної мети валютного регулювання — захисту націо­нальної валюти України та валютно-фінансових інтересів держави — є можливим лише за умови ефективного та раціонального використання усіх інструментів впливу на валютні правовідносини в країні, тобто використання принципів та методів валютного регулювання.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 279 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика готівкових розрахунків. | Характеристика безготівкових розрахунків. | Види безготівкових розрахунків. | Характеристика договору банківського рахунка. | Характеристика договору банківського вкладу. | Характеристика договору факторингу. | Правові засади і напрями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності | Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що до них застосовується |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності| Адміністративні методи валютного регулювання.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)