Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 13

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 9
  3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  4. Виберіть правильний варіант.
  5. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  6. Серія №1. Варіант №1

1. Поясніть орфограми та пунктограми у поданому тексті.

Стаття 24. Укладення трудового договору

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадя­нином, якому за медичним висновком запропонована робо­та протипоказана за станом здоров'я (Кодекс законів про працю України).

2. Напишіть накладну на одержання у магазині оргтехніки ком­п'ютерів «Pentium» та «Duron» для вашого навчального закладу.

3. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. Складіть з ними речення.

Лікувати — лічити, корисливий — корисний, мотив — мотивація, криза — криз.

4. Поясніть значення поданих слів. Депонент, вексель, юрисдикція, сертифікат.

 

РОС1ЙСЬКО-УКРА1НСЬКИЙ СЛОВНИК

Д1ЛОВОГО МОВЛЕННЯ

А

аванс аванс, -у; денежный а. грошовий аванс, -ирование авансування

автобиография автобіографія, -ї

автор автор, -а; а. изобретения автор винаходу

авторский авторський; - ое право, свидетельство авторське право, свідоцтво

агент агент, -а; коммерческий, налоговый а. комерійний, податковий агент; а. по снабжению агент з постачання

административный адміністративний; -ое взыскание адміністративне стягнення

адрес 1.адреса, -и, ж.; в а. кого — чего на адресу кого — чого; по -у за адресою; 2. (письменное приветствие) адрес, -а, ч. при­ветственный а. вітальний адрес

академический академічний; а. час академічна година

аккредитив акредитив, -а; открыть а. відкрити акредитив; поло­жить на а. покласти на акредитив; снять с -а зняти з акредитива

акт (о документе) акт, -а; законодательные -ы законодавчі акти; - ы гражданского состояния акти громадянського стану

активность активність, -ності; - ое избирательное право активне виборче право

акциз акциз, -у; - ное обложение акцизне оподаткування

акционер акцюнер, -а; -ное общество акщонерне товариство; -ские взносы акціонерські внески

алфавит алфавіт, -у, абетка, -и, ж.; по -у за алфавітом; в -ном порядке за абеткою, в абетковому (алфавитному) порядку

анализ аналіз, -у; подвергать -у піддавати аналізу, аналізувати

анкета анкета, -и; -ные данные анкетні дані

аннулирование анулювання; -ать договор анулювати договір

апелляция апеляція, -ї; подать -ию подати апеляцію

аттестат атестат, -а; а. зрелости атестатзрілості

аттестационный атестаційний; -ая комиссия атестаційна комісія

Б

баланс баланс, -у; активный, заключительный, пассивный, платёжный, расчётный, сводный б. активний, заключний, пасивний, платіжний, розрахунковий, зведений баланс; б. доходов и расходов баланс прибутків і видатків; -овый отчёт балансовий звіт

балльный баловий, бальний; -ая система балова (бальна) система

банк банк, -у; акционерный, государственный, коммерческий кредитный, эмиссионный б. акціонерний, державний, комерційний, кредитний, емісійний банк; положить деньги в б. покласти гроші до банку

банковский банківський; б. перевод банківський переказ

бастовать страйкувати

безвозвратный безповоротний; -ая ссуда безповоротна позичка

безвозмездный безоплатний

безденежный безгрошовий, безгрошевий

безналичный безготівковий; б. расчёт безготівковий розрахунок

безответственность безвідповідальність, -ності

безотлагательный невідкладний

безработица безробіття

безубыточный беззбитковий

беспокоить турбувати, непокоїти

беспокойство турбота, -и, ж., турбування, клопіт, -поту, ч.; достав­лять б. непокоїти, завдавати турботи (клопоту), турбувати; из­вините за б. вибачте (пробачте) за турботу (клопіт)

беспошлинный безмитний

бесприбыльный безприбутковий

беспроигрышный безпрограшний; б. заём безпрограшна позика

бессметный безкошторисний

билет білет, -а, квиток, -тка; пригласительный б. запрошення; членский б. членський білет; экзаменационный б. екзаменацій­ний білет; государственный казначейский б. білет державної скарбниці; читательский б. читацький квиток

биржа біржа, -і; товарная, товарно-сырьевая, фондовая б. товар­на, товарно-сировинна, фондова біржа; б. труда біржа праці; -евая сделка біржова угода

благодарность вдячність, -ності, подяка; в знак -ости на (у) по­дяку; искренняя б. щира вдячність (подяка); не стоит -ости нема за що дякувати, не варто подяки; приносить б. складати подяку; с -остью з вдячністю, з подякою; очень (весьма) благодарен дуже (щиро) вдячний

благодаря 1. дякуючи; 2. завдяки; б. тому что завдяки тому що

благоприятствование сприяння; режим наибольшего -ия режим найбільшого сприяння


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях | Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення | Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях | Доручення | Правопис часток | Написання частки не з різними частинами мови | КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 9| Благосостояние добробут, -у, ч.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)