Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 13

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 9
  3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  4. Виберіть правильний варіант.
  5. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  6. Серія №1. Варіант №1

1. Поясніть орфограми та пунктограми у поданому тексті.

Стаття 24. Укладення трудового договору

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадя­нином, якому за медичним висновком запропонована робо­та протипоказана за станом здоров'я (Кодекс законів про працю України).

2. Напишіть накладну на одержання у магазині оргтехніки ком­п'ютерів «Pentium» та «Duron» для вашого навчального закладу.

3. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. Складіть з ними речення.

Лікувати — лічити, корисливий — корисний, мотив — мотивація, криза — криз.

4. Поясніть значення поданих слів. Депонент, вексель, юрисдикція, сертифікат.

 

РОС1ЙСЬКО-УКРА1НСЬКИЙ СЛОВНИК

Д1ЛОВОГО МОВЛЕННЯ

А

авансаванс, -у; денежный а.грошовий аванс, -ированиеавансування

автобиографияавтобіографія, -ї

авторавтор, -а;а. изобретенияавтор винаходу

авторскийавторський; -ое право, свидетельствоавторське право, свідоцтво

агентагент, -а;коммерческий, налоговый а.комерійний, податковий агент; а. по снабжениюагент з постачання

административныйадміністративний; -ое взысканиеадміністративне стягнення

адрес1.адреса, -и, ж.; в а. кого — чегона адресу кого — чого; по -у за адресою; 2. (письменное приветствие) адрес, -а, ч. при­ветственный а.вітальний адрес

академическийакадемічний; а. часакадемічна година

аккредитивакредитив, -а; открыть а.відкрити акредитив; поло­жить на а.покласти на акредитив; снять с -азняти з акредитива

акт(о документе) акт, -а; законодательные -ызаконодавчі акти; -ы гражданского состоянияакти громадянського стану

активностьактивність, -ності; -ое избирательное правоактивне виборче право

акцизакциз, -у; -ное обложениеакцизне оподаткування

акционеракцюнер, -а; -ное обществоакщонерне товариство; -ские взносыакціонерські внески

алфавиталфавіт, -у, абетка, -и, ж.; по-у за алфавітом; в -ном порядкеза абеткою, в абетковому (алфавитному) порядку

анализаналіз, -у; подвергать -упіддавати аналізу, аналізувати

анкетаанкета, -и; -ные данныеанкетні дані

аннулированиеанулювання; -ать договоранулювати договір

апелляцияапеляція, -ї; подать -июподати апеляцію

аттестататестат, -а; а. зрелостиатестатзрілості

аттестационныйатестаційний;-ая комиссияатестаційна комісія

Б

балансбаланс, -у; активный, заключительный, пассивный, платёжный, расчётный, сводный б.активний, заключний, пасивний, платіжний, розрахунковий, зведений баланс; б. доходов и расходовбаланс прибутків і видатків; -овый отчётбалансовий звіт

балльныйбаловий, бальний; -ая система балова (бальна) система

банкбанк, -у; акционерный, государственный, коммерческий кредитный, эмиссионный б.акціонерний, державний, комерційний, кредитний, емісійний банк; положить деньги в б.покласти гроші до банку

банковский банківський; б. переводбанківський переказ

бастоватьстрайкувати

безвозвратныйбезповоротний; -ая ссудабезповоротна позичка

безвозмездныйбезоплатний

безденежныйбезгрошовий, безгрошевий

безналичныйбезготівковий; б. расчётбезготівковий розрахунок

безответственностьбезвідповідальність, -ності

безотлагательныйневідкладний

безработица безробіття

безубыточныйбеззбитковий

беспокоитьтурбувати, непокоїти

беспокойствотурбота, -и, ж., турбування, клопіт, -поту, ч.;достав­лять б.непокоїти, завдавати турботи (клопоту), турбувати; из­вините за б.вибачте (пробачте) за турботу (клопіт)

беспошлинныйбезмитний

бесприбыльныйбезприбутковий

беспроигрышныйбезпрограшний; б. заёмбезпрограшна позика

бессметный безкошторисний

билетбілет, -а, квиток, -тка; пригласительный б. запрошення; членский б. членський білет; экзаменационный б. екзаменацій­ний білет; государственный казначейский б.білет державної скарбниці; читательский б. читацький квиток

биржабіржа, -і; товарная, товарно-сырьевая, фондовая б.товар­на, товарно-сировинна, фондова біржа; б. трудабіржа праці; -евая сделкабіржова угода

благодарностьвдячність, -ності, подяка; в знак -остина (у) по­дяку; искренняя б.щира вдячність (подяка); не стоит -остинема за що дякувати, не варто подяки; приносить б.складати подяку; с -остьюз вдячністю, з подякою; очень (весьма) благодарендуже (щиро) вдячний

благодаря 1.дякуючи; 2. завдяки; б. тому чтозавдяки тому що

благоприятствованиесприяння; режим наибольшего -иярежим найбільшого сприяння


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях | Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення | Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях | Доручення | Правопис часток | Написання частки не з різними частинами мови | КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 9| Благосостояние добробут, -у, ч.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.035 сек.)