Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 5. Аналіз використання трудових ресурсів

Основні категорії економічного аналізу | Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу | Типологія економічного аналізу | Показники, що характеризують обсяг виробничої програми | Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції | Аналіз якості продукції | Аналіз ритмічності роботи підприємства | Аналіз реалізації продукції | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції |


Читайте также:
  1. III етап товарознавчого аналізу.
  2. SWOT-аналіз обраного підприємства.
  3. авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?
  4. Аналіз беззбитковості від реалізації ___молока___
  5. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
  6. Аналіз виробничої функції у довгостроковому періоді.Ізокванта.Карта ізоквант
  7. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції

Розділ 3.МЕТОД І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО

АНАЛІЗУ ……………………………………………………………………………..21

3.1. Метод економічного аналізу, його ознаки. ……………………………..…….21

3.2 Традиційні (логічні)методи аналітичних досліджень ………………………..22

3.3 Економіко-математичні методи аналізу............................ …………………………….30

3.4 Методи експертної оцінки.»……………………………………………. 31

Розділ 4. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ..... 33

4.1 Завдання аналізу виробництва продукції. Показники, що характеризують обсяг виробничої програми……………………………………………………………………………33

4.2. Анаїіз обсягу, асортименту та структури продукції......................................................... 33

4.3. Анатіз якості продукції.............................................................................................. 36

4.4. Анатіз ритмічності роботи підприємства.................................................................. 39

4.5. Анаїіз реалізації продукції.......................................................................................... 40

Розділ 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

І ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ......................................................................... 42

5.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.................................... 42

5.2. Анаїіз використання фонду робочого часу............................................................... 44

5.3. Аналіз продуктивності праці...................................................................................... 48

5.4. Аналіз трудомісткості продукції............................................................................... 51

5.5. Аналіз витрат на оплату праці.................................................................................... 53

Розділ 6. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ …………………………………………………………………………..56

6.1. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами................................ 56

6.2. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів...................................... 60

Розділ 7. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 65

7.1. Значення, завдання та джерела інформації............................................................... 65

7.2. Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану основних засобів............. 66

7.3. Аналіз ефективності використання основних засобів.............................................. 70

7.4. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства........... 71

Розділ 8. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІ Ї ………………………………………………………………………………………………..75

8.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції........................................ 75

8.2. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції................................................... 78

8.3. Аналіз витрат за елементами витрат і калькуляційними статтями......................... 80

8.4. Аналіз собівартості окремих видів продукції........................................................... 81

Розділ 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТA РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.......... 85

9.1. Значення, завдання аналізу та порядок визначення фінансового результату 85

9.2. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства........................................ 88

9.3. Фахторнйй аналіз впливу на зміну чистого прибутку підприємства.................. 90

9.4 Аналіз показників рентабельності............. …………………………………..91


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ| Розділ 10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА............... . ......... 95

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)