Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз беззбитковості від реалізації ___молока___

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | В) схема індексного аналізу валового збору | Вихідні дані для складання активу скороченого аналітичного балансу | Вихідні дані для складання пасиву скороченого аналітичного балансу | Завдання 5. Аналіз наявності, руху та стану основних засобів | Порядок виконання | Динаміка показників оборотності активів підприємства | Склад і структура виручки підприємства | Завдання 12. Факторний аналіз виручки від реалізації | За рахунок збільшення валового збору |


Читайте также:
  1. III етап товарознавчого аналізу.
  2. Oslash; Розквіт (30-40). Керівник повинен позитивно змінювати соціальне оточення особистості, змінюватити її статут та сферу реалізації можливостей.
  3. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  4. SWOT-аналіз обраного підприємства.
  5. авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?
  6. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

(вид продукції)

Показники 2012 р. 2013 р. Відхилення (+;-)
абсо­лютне відносне,%
А     3=2-1 4=3/1х100
1. Реалізація у фізичній масі, ц        
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.        
3. Повна собівартість, тис. грн.        
у т. ч.:        
3.1. змінні витрати        
3.2. постійні витрати        
4. Прибуток, тис. грн. (п.2 – п.3)        
5. Середня ціна реалізації 1 ц, грн. (п.2/п.1 х 1000)        
6. Рівень змінних витрат на 1 ц реалізо­ваної продукції, грн. (п.3.1/ п.1 х 1000)        
7. Маржинальний дохід від реалі­зації 1ц продукції, грн. (п.5 – п.6)        
8. Беззбитковий обсяг реалізації, ц (п.3.2 / п.7 х 1000)        
8.1. у % до фактичного обсягу реалізації (п.8 / п. 1 х 100)       х
9. Граничні постійні витрати, тис. грн. (п.7 х п.1 / 1000)        
10. Гранична середня ціна реалізації 1 ц, грн. ((п.3.2 / п.1) х 1000) + п.6)        
10.1. у % до фактичної ціни (п.10 / п.5 х 100)       х
11.Поріг рентабельності, тис. грн. (п.8 х п.5 / 1000)        
12. Запас фінансової стійкості, % (п.2 – п.11) / п.2 х 100       х

Висновки:

Завдання 19. Аналіз формування фінансових результатів

Зміст завдання: За даними про доходи і витрати визначити показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства.

Порядок виконання

1) Вибрати вихідну інформацію з форми № 2 фінансової звітності (назва до 2013 р. - «Звіт про фінансові результати», з 2013 р. – «Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)») відповідно до табл. 25.

Таблиця 25


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 16. Аналіз динаміки та структури витрат підприємства| Фінансових результатів діяльності підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)