Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні категорії економічного аналізу

Розділ 5. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ | Типологія економічного аналізу | Показники, що характеризують обсяг виробничої програми | Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції | Аналіз якості продукції | Аналіз ритмічності роботи підприємства | Аналіз реалізації продукції | Аналіз продуктивності праці | Аналіз трудомісткості продукції | Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів |


Читайте также:
  1. III етап товарознавчого аналізу.
  2. III. Основні суперечності розподілу і перерозподілу земель.
  3. Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки.
  4. атегорія витої пари визначає частотний діапазон в якому її використання ефективне. В даний час використовують 7 категорій кабелю. Категорії визначаються стандартом EIA|TIA 568A.
  5. В) схема індексного аналізу валового збору
  6. Вихідна інформація для факторного аналізу загальної рентабельності (збитковості) власного капіталу підприємства
  7. Вихідна інформація для факторного аналізу загальної рентабельності (збитковості) основних засобів і запасів підприємства

Обов'язковою умовою будь-якого матеріального виробництва є забезпеченість його відповідними ресурсами. Ощадливе їх використання - повсякденна турбота й обов'язок кожного підприємства. Скорочення питомих затрат ресурсів на одиницю кінцевої продукції сприяє зростанню ефективності суспільного виробництва, поліпшує всі показники виробника товарів [57,61].

Існує чимало видів ресурсів. Серед них - природні, виробничі, інтелектуальні, фінансові, валютні тощо [68]. Для виробництва придатна така класифікація ресурсів: трудові ресурси, основні засоби і предмети праці. Важливими виробничими ресурсами є простір (земельна площа) і час. Ресурси можуть бути вихідними, природними та похідними, штучними. До останніх належать товарні, інформаційні, фінансові, наукові тощо.

У процесі виробництва ресурси починають взаємодіяти один з одним. Такі взаємодії набувають форми факторів (факторів).

Фактор - це рушійна сила будь-якого процесу або явища, яка визначає їхній характер і результат. Інакше кажучи, фактор - це причина, яка впливає на певний результат (наслідок). На виробництві складається чимало причинно-наслідкових зв'язків, а отже, факторів (факторів), виявлення, вимірювання і вивчення яких - важливе завдання економічного аналізу [40, 50, 57, 68].

Фактори класифікують згідно з певними ознаками. За місцем дії вони можуть бути внутрішньогосподарськими, галузевими, регіональними, народногосподарськими. Вирізняють також фактори кількісні та якісні, інтенсивні та екстенсивні, об'єктивні та суб'єктивні, загальні (комплексні) та поодинокі (специфічні), основні та другорядні тощо.

Фактор завжди має не лише величину, а й напрям дії. Тому розрізняють позитивні та негативні фактори. З останніми часто пов'язують резерви виробництва. Отже, звідси ще одне визначення: фактор - це попередник виникнення резервів виробництва.

Під дією трудових або енергетичних факторів ресурси виробництва починають рухатися, взаємодіяти і, врешті-решт, трансформуються у нові речі - матеріальні блага, продукцію. Однак частина ресурсів залишається невикористаною або витрачається нераціонально, губиться, псується, накопичується у вигляді відходів, випаровується і вивітрюється, розчиняється у воді. У зв'язку з цим постає питання про резерви виробництва [15,27,50,68].

Вивчаючи цю категорію, необхідно обов'язково усвідомити, що поняття “резерв” має два різні визначення [50].

1. Резерв - це запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і неперервність роботи будь-якої системи.

2. Резерв - це невикористана або згаяна можливість чогось, наприклад, зростання обсягу виробництва, поліпшення якості продукції, підвищення рентабельності тощо.

У першому визначенні резерв характеризує будь-який страховий запас. Згадаймо валютні резерви Національного банку (запаси), страхові та резервні фонди держави і підприємств, резервні потужності енергосистем тощо.


Друге розуміння резерву пов’язують передусім з різними втратами ресурсів (псування, пропажа, брак, уцінка), сплатою штрафів, пені, та з іншими збитками. Це явні, безспірні резерви. Проте є й такі, що зумовлюються підвищенням норм затрат ресурсів, перевитратами заробітної плати, несвоєчасним виконанням заходів з упровадження нової техніки і технологій, недозавантаженням вільних виробничих потужностей тощо. Одні резерви - це безповоротні втрати ресурсів або прибутків, інші можуть бути використані у наступні періоди [27, 50, 68].


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розділ 10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА............... . ......... 95| Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)